Станете член

Има много предимства да бъдеш член на ERA. Намерете ги по-долу:

Ползи

 1. Работа в мрежа и трансгранично сътрудничество: ERA улеснява работата в мрежа и трансграничното сътрудничество между своите организации-членки. Това позволява на организациите да споделят своя опит, най-добри практики и ресурси, като насърчават сътрудничеството и взаимната подкрепа.
 2. Експертиза и споделяне на знания: Организациите-членки на ERA имат достъп до колективния опит и познания на над 60 пешеходни организации от повече от 30 европейски страни. Те могат да се учат от опита на другия и да получат ценна информация за организирането и създаването на оптимални условия за разходки.
 3. Представителство в международни организации: ERA представлява интересите на своите асоциации членки в международни организации като Европейския съюз и Съвета на Европа. Чрез това представителство организациите членки имат глас при оформянето на политики и решения, които оказват влияние върху пешеходните и туристическите дейности в цяла Европа.
 4. Достъп до финансиране и грантове: ERA разработва и прилага финансова стратегия, която може да включва търсене на възможности за финансиране и грантове. Организациите-членки могат да се възползват от тези финансови инициативи, подкрепяйки техните дейности, проекти и развитие на инфраструктурата.
 5. Маркетингова и комуникационна поддръжка: ERA разработва и прилага маркетингова и комуникационна стратегия, за да допринесе за своя бизнес модел. Организациите-членки могат да се възползват от тази стратегия, като получат излагане и видимост чрез промоционалните усилия на ERA, което може да помогне за привличането на нови членове, участници и спонсори.
 6. Събития и дейности: ERA организира различни събития и дейности, в които организациите-членки могат да участват. Те включват годишната конференция с семинари и общо събрание, уебинари по различни теми, Европейския ден на ходенето и Еврорандо (провежда се на всеки 5 години). Участието в тези събития предоставя възможности за работа в мрежа и възможност за обмен на идеи с връстници.
 7. Сертифициране на водещи пътеки за качество: ERA сертифицира най-добрите туристически маршрути и пътеки като пътеки с водещо качество – най-доброто от Европа. Организациите-членки могат да работят за постигане на това сертифициране, което повишава репутацията и качеството на техните пътеки, привличайки повече пешеходци и туристи.
 8. Промоция на електронни пътеки: ERA притежава и популяризира 12-те Е-пътеки, които са пътеки на дълги разстояния, обхващащи обща дължина от 75,000 XNUMX км в цяла Европа. Организациите-членки могат да се възползват от популяризирането на тези пътеки, тъй като те привличат туристи и допринасят за развитието на устойчив туризъм в съответните региони.
 9. Програма Walk Leader: ERA провежда програма Walk Leader, която осигурява обучение и сертифициране за лица, които се интересуват от водене на пешеходни групи. Организациите-членки могат да участват в тази програма, за да подобрят капацитета си да организират и провеждат безопасни и приятни пешеходни дейности.
 10. Програма за водно ходене: ERA също така провежда програма Aqua Walking, която се фокусира върху дейности за ходене във водна среда. Организациите-членки могат да участват в тази програма, за да разширят своите предложения и да се погрижат за по-широк кръг от интереси и предпочитания сред своите членове.

Като цяло членството в ERA предоставя на пешеходните организации възможности за сътрудничество, споделяне на знания, представителство и подкрепа, което в крайна сметка е от полза за техните собствени дейности, членове и пешеходната общност като цяло.

В допълнение към предимствата, споменати по-горе, ERA служи като форум за създаване на връзки и взаимоотношения между своите организации-членки. Този аспект играе жизненоважна роля за насърчаване на чувство за общност и сътрудничество в рамките на ходещата общност. Ето няколко начина, по които ERA улеснява и подчертава този аспект:

 1. Възможности за работа в мрежа: ERA предоставя множество възможности за работа в мрежа за организации-членки. Годишните конференции, семинари и уебинари, организирани от ERA, събират представители на организации-членки, което им позволява да се свързват, да споделят опит и да изграждат взаимоотношения. Тези събития създават платформа за работа в мрежа и установяване на ползотворно сътрудничество между организации от различни европейски страни.
 2. Сътрудничество и споделяне на знания: Чрез ERA организациите-членки имат шанса да си сътрудничат и да споделят своите знания и опит. Като участват в събития и дейности на ERA, организациите могат да се учат една от друга, да обменят идеи и да проучват възможности за съвместни инициативи. Това сътрудничество укрепва връзките между организациите-членки и насърчава благоприятна среда за сътрудничество.
 3. Международен обмен: ERA включва пешеходни организации от над 30 европейски страни. Това разнообразие предоставя отлична възможност за организациите-членки да участват в международен обмен. Взаимодействайки с организации от различни страни, членовете могат да придобият представа за различни култури, практики и подходи за ходене. Тази експозиция помага за разширяване на техните перспективи и обогатяване на техните собствени организационни дейности.
 4. Чувство за общност: Да бъдеш част от ERA създава чувство за принадлежност и общност сред организациите-членки. Те са част от по-голям колектив, посветен на насърчаването на ходенето, опазването на природата и насърчаването на взаимното разбирателство. Тази споделена цел и връзка допринасят за силна връзка и чувство за солидарност между членовете.
 5. Застъпничество и представителство: ERA представлява интересите на своите организации-членки в международни организации като Европейския съюз и Съвета на Европа. Това колективно представителство дава на организациите-членки единен глас и платформа за защита на техните опасения и приоритети на по-широко ниво. Той укрепва връзките между организациите-членки, като работи заедно за общи цели и споделени интереси.
 6. Изграждане на взаимоотношения отвъд границите: Мисията на ERA набляга на трансграничното сътрудничество и зачитането на ценностите и опита на организациите-членки. Чрез активно насърчаване на трансгранични инициативи и насърчаване на сътрудничеството, ERA помага за изграждането на взаимоотношения, които надхвърлят националните граници. Този аспект насърчава организациите-членки да създават връзки с организации от различни страни и да работят заедно по международни проекти, като укрепват връзките си и насърчават междукултурното разбирателство.

В обобщение, ролята на ERA като форум за създаване на отношения и взаимоотношения между организациите-членки е решаващ аспект от ползите, които предлага. Чрез предоставяне на възможности за работа в мрежа, улесняване на сътрудничеството и споделяне на знания, насърчаване на чувството за общност и насърчаване на международния обмен, ERA засилва връзките между организациите-членки и насърчава подкрепяща и взаимосвързана общност за ходене в цяла Европа.


организации може да стане член на ERA.

Има различни категории на членството:

 • Пълноправни членове
 • Асоциирани членове
 • Асоциирани членове
 • Подкрепящи членове
 • Почетни членове и председатели

Извадка от конституцията на ERA:

 1. Пълноправни членове могат да бъдат юридически лица, работещи на доброволни начала или с нестопанска цел. Те имат седалище на територията на географска Европа и служат на целите на Конституцията.
  Учредителите имат право на продължаване.
 2. Асоциираните членове могат да бъдат юридически лица с икономическа печалба, които имат седалище на територията на географска Европа и служат на целите на Конституцията. Тези членове имат право на глас само при определяне на членския внос.
 3. Асоциираните членове могат да бъдат юридически лица, които приемат целите, заложени в Конституцията, и са базирани извън Европа. Тези членове имат право на глас само при определяне на членския внос.
 4. Подкрепящи членове могат да станат всички юридически и физически лица, които искат да подкрепят целите на ЕРА. Тези членове нямат право на глас. Минималният членски внос се приема от Общото събрание.
 5. Физически лица, които са оказали изключителни заслуги за интересите на ERA, могат да станат почетни членове.
 6. Президенти и заместник-председатели на асоциацията, които имат изключителни заслуги към асоциацията, могат да станат почетни президенти.
 7. Членството по смисъла на параграфи 1-3 изисква писмено заявление. Преди да приемете член, трябва да бъдат изслушани членовете на клуба или клубовете от същата държава. Общото събрание взема решение по заявлението след разглеждане от Съвета.
 8. Подкрепящите членове се приемат след писмено заявление от Борда.
 9. Почетните членове и председатели се избират от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Членовете могат да предложат подходящи лица на борда.

Ако искате да станете член на ERA, моля, свържете се със секретариата на ERA. Вижте информацията за контакт в долната част на този уебсайт.