Pokyny pro získávání finančních prostředků na údržbu stezek.

Aktualizováno: 9-12-2023

Chcete-li získat finanční prostředky EU na údržbu stezek prostřednictvím vnitrostátních orgánů, mohou národní organizace postupovat takto:

1. Research EU Funding Programs: Identify EU funding programs that support trail maintenance projects. Examples of relevant programs include the European Regional Development Fund (ERDF), the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Each program has specific objectives, eligibility criteria, and application procedures.

2. Consult National Authorities: Contact the national authorities responsible for managing EU funds in your country. These authorities could be the Ministry of Finance, Ministry of Regional Development, or other relevant departments. Inquire about the specific EU funding programs available for trail maintenance projects and seek guidance on the application process.

3. Align with National Strategies and Priorities: Familiarize yourself with your country’s national strategies, policies, and priorities for trail maintenance, outdoor recreation, tourism, or environmental conservation. Ensure that your project aligns with these priorities to enhance its chances of receiving EU funding.

4. Develop a Project Proposal: Prepare a comprehensive project proposal that outlines the objectives, activities, expected outcomes, and budget of your trail maintenance project. Clearly demonstrate the need for maintenance, the potential benefits for users and the environment, and how your project aligns with EU and national priorities. Include a detailed budget, work plan, and project timeline.

5. Zapojte zúčastněné strany: Engage relevant stakeholders such as local authorities, landowners, user groups, environmental organizations, and tourism boards. Collaborative partnerships and support from key stakeholders can strengthen your project’s credibility and increase its chances of receiving funding.

6. Apply for EU Funding: Once you have a well-developed project proposal, follow the application guidelines provided by the national authorities responsible for managing EU funds. Complete the application form, ensuring that you provide all the required information, supporting documents, and any additional materials requested.

7. Odeslat žádost: Submit your application within the designated timeframe and through the specified application portal or submission process. Pay attention to any specific instructions, deadlines, and formatting requirements provided by the national authorities.

8. Hodnocení a výběr: The national authorities will evaluate the applications received based on the eligibility criteria and evaluation process specific to the EU funding program. They will assess the quality, relevance, feasibility, and alignment with EU and national priorities. Successful projects meeting the criteria will be selected for funding.

9. Realizace projektu: If your project is approved for EU funding, you will enter into an agreement with the national authorities. Follow the guidelines and obligations outlined in the agreement and start implementing your trail maintenance activities. Maintain proper financial management, adhere to reporting requirements, and ensure compliance with EU regulations.

10. Reporting and Evaluation: Throughout the project implementation, provide regular progress reports, financial statements, and other required documentation as specified by the national authorities. Comply with the reporting deadlines and provide accurate information on the project’s achievements, challenges, and financial expenditure. The national authorities may conduct monitoring visits or evaluations to assess the project’s progress and impact.

Nezapomeňte si prostudovat konkrétní pokyny a pokyny poskytnuté vašimi vnitrostátními orgány a programy financování EU, kde najdete podrobné informace, kritéria způsobilosti a požadavky na žádosti.

Organizace hledající finanční prostředky na údržbu svých stezek mohou prozkoumat různé cesty mimo financování EU. Zde jsou některé potenciální zdroje financování:

1. Vládní granty: Research government grants available at the national, regional, or local level. Many governments have programs that support outdoor recreation, tourism, environmental conservation, or infrastructure development. Contact relevant government departments or agencies to inquire about funding opportunities and application processes.

2. Firemní sponzoring: Approach local businesses, corporations, or companies that have an interest in supporting outdoor activities, environmental initiatives, or community development. Develop sponsorship proposals outlining the benefits of investing in trail maintenance, such as increased tourism, positive brand exposure, and corporate social responsibility.

3. Komunitní fundraising: Engage the local community through fundraising initiatives. Organize events, such as charity hikes, trail races, or outdoor festivals, to raise funds. Utilize crowdfunding platforms or launch donation campaigns to reach a broader audience interested in supporting trails and outdoor activities.

4. Filantropické nadace: Research philanthropic foundations that focus on environmental conservation, outdoor recreation, or community development. Some foundations provide grants or funding opportunities specifically for trail maintenance projects. Review their guidelines and submit proposals that align with their funding priorities.

5. Membership Fees or Donations: If your organization has a membership structure, consider implementing membership fees or accepting donations from members. Communicate the importance of trail maintenance and the benefits of contributing to the organization’s sustainability.

6. Partnerství a spolupráce: Seek partnerships with other organizations, such as environmental groups, tourism boards, or outdoor recreation associations. Collaborate on joint funding applications, leverage combined resources, and share the costs of trail maintenance projects.

7. Local Grants and Trusts: Investigate local grants and trusts available in your community or region. Some organizations or foundations focus on supporting local initiatives, including trail maintenance, conservation, or community development. Check with community foundations, local charities, or trusts to explore potential funding opportunities.

8. Programy společenské odpovědnosti firem: Approach companies with corporate social responsibility (CSR) programs. Many corporations allocate funds for community development projects, environmental initiatives, or employee volunteer programs. Present your trail maintenance project as an opportunity for the company to support the local community and engage employees in meaningful activities.

9. Crowdfundingové platformy: Utilize online crowdfunding platforms to raise funds for trail maintenance. Create compelling campaigns, share the story of your trails, and engage the public in supporting your cause. Leverage social media and online networks to reach a wide audience and encourage donations.

10. Zapojení dobrovolníků: Encourage volunteers to contribute their time, skills, and resources to trail maintenance efforts. While not a direct source of funding, volunteer involvement can help reduce costs and enhance community support for trail maintenance projects.

Při hledání financování je důležité přizpůsobit své návrhy, žádosti a komunikaci konkrétním požadavkům a prioritám každého zdroje financování. Vypracujte přesvědčivý důvod, proč je údržba stezek nezbytná, a zdůrazněte výhody, které přináší komunitě, životnímu prostředí a outdoorovým nadšencům.

Organizace mohou na internetu najít pomoc při hledání finančních prostředků na údržbu stezek prostřednictvím různých zdrojů. Zde jsou některé online platformy a zdroje, které mohou poskytnout pomoc:

1. Funding Databases and Directories:

– Průvodce evropským financováním (European-funding-guide.eu): Poskytuje komplexní informace o možnostech financování dostupných v Evropě, včetně grantů, stipendií a půjček.

– Portál EU pro financování a výběrová řízení (ec.europa.eu/info/funding-tenders): Nabízí centralizovanou platformu pro vyhledávání a podávání žádostí o programy financování EU, včetně těch, které se týkají údržby stezek.

– Národní databáze financování: Mnoho zemí provozuje online databáze nebo portály, které uvádějí možnosti financování na národní, regionální nebo místní úrovni. Vyhledejte konkrétní databázi financování vaší země nebo se podívejte na příslušné vládní webové stránky.

2. Nonprofit and Philanthropic Resources:

– Foundation Directory Online (Foundationcenter.org): Nabízí rozsáhlou databázi filantropických nadací, oblasti jejich financování a kontaktní informace.

– GlobalGiving (globalgiving.org): Online crowdfundingová platforma, která spojuje neziskové organizace a komunitní projekty s potenciálními dárci a sponzory po celém světě.

- Upřímný (candid.org): Poskytuje zdroje a nástroje pro neziskové organizace, včetně přístupu k databázím financování, profilům tvůrců grantů a školicím zdrojům.

3. Crowdfundingové platformy:

– Kickstarter (kickstarter.com) a Indiegogo (indiegogo.com): Populární crowdfundingové platformy, které organizacím umožňují vytvářet kampaně a získávat finanční prostředky od širokého online publika.

– GoFundMe (gofundme.com): Crowdfundingová platforma, která umožňuje jednotlivcům a organizacím získávat finanční prostředky na různé účely, včetně projektů údržby stezek.

4. Online Grant and Funding Resources:

– GrantWatch (grantwatch.com): Nabízí prohledávatelnou databázi grantů z různých zdrojů financování, včetně vládních agentur, nadací a korporací.

– Fondy pro NGOs (fondsforngos.org): Poskytuje informace a zdroje o grantových příležitostech, fundraisingu a budování kapacit pro neziskové organizace.

– Vaše místní komunitní nadace: Prozkoumejte a navštivte webové stránky své místní komunitní nadace, která často poskytuje informace o dostupných grantech a možnostech financování specifických pro vaši oblast.

5. Online komunity a fóra:

– Komunity a fóra online pěší turistiky, venkovní rekreace nebo ochrany životního prostředí mohou být cennými zdroji pro spojení s podobně smýšlejícími jednotlivci, organizacemi a dobrovolníky, kteří mohou poskytnout postřehy, rady nebo potenciální zdroje financování. Příklady zahrnují turistická fóra, skupiny outdoorových nadšenců na platformách sociálních médií nebo relevantní profesní sítě na platformách jako LinkedIn.

6. National and Regional Government Websites:

– Prozkoumejte webové stránky národních a regionálních vládních úřadů odpovědných za údržbu stezek, venkovní rekreaci, turistiku nebo ochranu životního prostředí. Často poskytují informace o dostupných programech financování, pokyny pro podávání žádostí a kontaktní údaje pro další pomoc.

Nezapomeňte důkladně prozkoumat každý zdroj a ověřit důvěryhodnost a relevanci poskytnutých informací. Je také užitečné zapojit se do vytváření sítí a oslovit přímo příslušné organizace, vládní úřady a potenciální partnery, aby vám poskytli rady a podporu ve vašem úsilí o financování.