Program Walk Leader ERA poskytuje členským organizacím, které školí dobrovolné vedoucí vycházek, možnost nechat si certifikovat svůj školicí program. Za tímto účelem ERA vypracovala rámcový plán, který uvádí všechny požadavky potřebné k získání certifikace.

Certifikací a vzájemným uznáváním školení je dosaženo jednotných standardů v celé Evropě, zajištění vysokých standardů dobrovolných vedoucích vycházek a následně vysokého standardu kvality procházek s průvodcem. Z certifikace zastřešující organizace mohou profitovat všechny kluby a organizace, které jsou jejími členy. Přesto se o certifikaci může ucházet každý přímý člen ERA s vlastním školicím programem.

Program také vytváří pobídky nebo inspiraci pro organizace, které v současnosti nenabízejí strukturované nebo dostatečné školení.

Pokud se organizace chce zapojit do programu Walk Leader, bude muset porovnat obsah a metody svého vlastního již existujícího vzdělávacího programu s Rámcový plán/kontrolní seznam ERA. Popis požadavků spolu s minimální požadovanou délkou školení naleznete v tomto dokumentu.
Při splnění minimálních požadavků je třeba kontrolní seznam zaslat jako žádost o certifikaci spolu s vlastním školicím programem (v angličtině, němčině nebo francouzštině) na sekretariát ERA. Po kladném posouzení předloženého obsahu a metod školení odpovědnou pracovní skupinou, an dohoda pro certifikaci členských organizací na dobu 5 let se uzavírá žádající organizace a ERA.
Certifikované organizace pak obdrží od ERA diplom o tom, že jejich školení odpovídá standardům ERA. Organizace jsou stále odpovědné za vzdělávání svých vedoucích dobrovolných vycházek, zatímco ERA kontroluje, aby kvalita vzdělávání zůstala na požadované úrovni po všech 5 let certifikace.


Licence umožňuje certifikované organizaci používat logo ERA „Walk Leader“ také v průkazech svých dobrovolných vedoucích chůze a na jejich diplomech o školení. Certifikovanou organizaci také opravňuje k nákupu špendlíků „Walk Leader“ pro jejich vyškolené dobrovolné vůdce chůze. Dobrovolní vedoucí vycházek vyškolení v certifikované organizaci jsou oprávněni vést vycházky ve svém areálu. Nedostanou automaticky povolení k vedení procházek po celé Evropě. Je třeba respektovat národní zákony, pravidla a předpisy. Walk Leader nezískává další pojištění od ERA. Jsou kryti pouze pojištěním jejich národní nebo regionální organizace.

Za certifikaci si ERA účtuje 200,00 EUR po dobu 5 let. Pokud bude certifikace obnovena po tomto období, bude splatná částka 200,00 EUR znovu.

Špendlíky pro dobrovolné vycházkové vůdce mohou zakoupit pouze certifikované organizace na sekretariátu ERA za 1,50 €/ks. Organizace si pak mohou stanovit vlastní cenu za jejich distribuci.

V případě, že organizace potřebuje pomoc/podporu, aby dosáhla požadovaného standardu, má dotazy nebo potřebuje více informací, lze kontaktovat sekretariát ERA (secretariat@era-ewv-ferp.com).