Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΑ ζητά έναν ενδιαφερόμενο για εργασία σε Πολιτιστικές Διαδρομές

Από τον Ιούνιο του 2021, η ERA έχει συμμετοχικό καθεστώς με τη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης (EPA). Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να (συν)δημιουργήσουμε ή να διαμορφώσουμε νέες πολιτιστικές διαδρομές. Η ERA είναι ενεργός εταίρος στη διαμόρφωση του Routes of Cisercians και υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με την European Cultural Route Liberation Route of Europe (LRE).

Για να συνεργαστεί λεπτομερέστερα με αυτό το ινστιτούτο και να δώσει στον ERA μια επισκόπηση στις οργανώσεις-μέλη του, ο ERA αναζητά έναν ενδιαφερόμενο εθελοντή για τη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία επαφών και βασικών πληροφοριών από τις πολιτιστικές διαδρομές στην Ευρώπη.

Πλαίσιο καθήκοντος αυτού του ατόμου:

  • Εθελοντική εργασία
  • Έρευνα στις Πολιτιστικές Διαδρομές στην Ευρώπη
  • Λίστα για την ΕΡΑ, που εμπλέκεται 
  • Βρείτε πληροφορίες και επαφές από κάθε χώρα για τις επιλεγμένες διαδρομές

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με το γραφείο της ERA: secretariat@era-ewv-ferp.com