Εξωτερικές μελέτες για περπάτημα

A Ελβετική έρευνα που αναλύει το «Λαχτάρα για τη φύση στην ψηφιακή αξιοκρατία» (Sehnsuchtsort Natur in der digitalen Leistungsgesellschaft). https://sotomo.ch/site/sehnsuchtsort-natur/   Η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Switzerland Tourism παρουσιάζει αποτελέσματα σχετικά με τη σημασία της φύσης και της φυσικής ελκυστικότητας ατόμων από την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.


Εάν γνωρίζετε μια εξωτερική μελέτη για θέματα περπατήματος, παρακαλώ στείλτε το στη Γραμματεία.