Γίνε μέλος

Οργανισμοί μπορεί να γίνει μέλος της ERA.

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες των συνδρομών:

 • Πλήρη μέλη
 • Συνεργαζόμενα μέλη
 • Συνδεδεμένα μέλη
 • Υποστηρικτικά μέλη
 • Επίτιμα μέλη και πρόεδροι

Απόσπασμα του Συντάγματος της ΕΧΕ:

 1. Τα πλήρη μέλη μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα που εργάζονται σε εθελοντική βάση ή να είναι μη κερδοσκοπικά. Έχουν την έδρα τους στο έδαφος της γεωγραφικής Ευρώπης και υπηρετούν τους σκοπούς του Συντάγματος.
  Τα ιδρυτικά μέλη έχουν δικαίωμα συνέχισης.
 2. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα με οικονομικό κέρδος που έχουν την έδρα τους στο έδαφος της γεωγραφικής Ευρώπης και εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συντάγματος. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για τον καθορισμό της συνδρομής των μελών.
 3. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους στόχους που ορίζονται στο Σύνταγμα και έχουν έδρα εκτός Ευρώπης. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για τον καθορισμό της συνδρομής των μελών.
 4. Υποστηρικτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που θέλουν να υποστηρίξουν τους στόχους της ΕΡΑ. Αυτά τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ελάχιστη συνδρομή των μελών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 5. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα μέλη της ΕΡΑ.
 6. Επίτιμοι πρόεδροι μπορούν να γίνουν πρόεδροι και αντιπρόεδροι του συλλόγου, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο.
 7. Η συμμετοχή κατά την έννοια των παραγράφων 1-3 απαιτεί γραπτή αίτηση. Πριν από την αποδοχή ενός μέλους, πρέπει να ακούγεται η λέσχη ή οι λέσχες μέλους της ίδιας χώρας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αίτηση μετά από εξέταση από το Δ.Σ.
 8. Υποστηρικτικά μέλη γίνονται δεκτά μετά από έγγραφη αίτηση του Δ.Σ.
 9. Τα επίτιμα μέλη και οι πρόεδροι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη μπορούν να προτείνουν κατάλληλα άτομα στο διοικητικό συμβούλιο.

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ERA, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ERA. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτού του ιστότοπου.