Astu liikmeks

ERA liikmeks olemisel on palju eeliseid. Leidke need allpool:

kasu

 1. Networking and cross-border cooperation: ERA hõlbustab võrgustike loomist ja piiriülest koostööd oma liikmesorganisatsioonide vahel. See võimaldab organisatsioonidel jagada oma teadmisi, parimaid tavasid ja ressursse, soodustades koostööd ja vastastikust tuge.
 2. Ekspertide ja teadmiste jagamine: ERA liikmesorganisatsioonidel on juurdepääs enam kui 60 kõndimisorganisatsiooni kollektiivsele asjatundlikkusele ja teadmistele enam kui 30 Euroopa riigist. Nad saavad õppida üksteise kogemustest ja saada väärtuslikku teavet kõndimistegevuste korraldamise ja optimaalsete tingimuste loomise kohta.
 3. Representation at international organizations: ERA esindab oma liikmesliitude huve sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu. Selle esinduse kaudu saavad liikmesorganisatsioonid kaasa rääkida poliitikate ja otsuste kujundamisel, mis mõjutavad kõndimist ja matkamist kogu Euroopas.
 4. Access to funding and grants: ERA töötab välja ja viib ellu finantsstrateegiat, mis võib hõlmata rahastamisvõimaluste ja toetuste otsimist. Liikmesorganisatsioonid saavad nendest finantsalgatustest kasu, toetades nende tegevusi, projekte ja infrastruktuuri arendamist.
 5. Marketing and communication support: ERA töötab välja ja viib ellu turundus- ja kommunikatsioonistrateegiat, et aidata kaasa oma ärimudelile. Liikmesorganisatsioonid saavad sellest strateegiast kasu, suurendades ERA reklaamitegevuse kaudu kokkupuudet ja nähtavust, mis võib aidata meelitada ligi uusi liikmeid, osalejaid ja sponsoreid.
 6. Üritused ja tegevusedERA korraldab erinevaid üritusi ja tegevusi, milles liikmesorganisatsioonid saavad osaleda. Nende hulka kuuluvad iga-aastane konverents koos töötubade ja üldkoguga, erinevatel teemadel veebiseminarid, Euroopa kõndimispäev ja Eurorando (toimub iga 5 aasta järel). Nendel üritustel osalemine pakub võrgustike loomise võimalusi ja võimalust kaaslastega mõtteid vahetada.
 7. Leading Quality Trails certification: ERA sertifitseerib parimad matkamarsruudid ja -rajad kui juhtivad kvaliteedirajad – Euroopa parimad. Liikmesorganisatsioonid saavad töötada selle sertifikaadi saavutamise nimel, mis tõstab nende radade mainet ja kvaliteeti, meelitades ligi rohkem jalutajaid ja turiste.
 8. E-paths promotion: ERA omab ja reklaamib 12 E-rada, mis on pikamaarajad, mille kogupikkus on 75,000 XNUMX km üle Euroopa. Liikmesorganisatsioonid võivad nende radade edendamisest kasu saada, kuna need meelitavad ligi matkajaid ja aitavad kaasa säästva turismi arendamisele oma vastavates piirkondades.
 9. Programm Walk Leader: ERA juhib Walk Leader programmi, mis pakub koolitust ja sertifikaate inimestele, kes on huvitatud kõndimisrühmade juhtimisest. Liikmesorganisatsioonid saavad selles programmis osaleda, et suurendada oma suutlikkust korraldada ja läbi viia ohutuid ja nauditavaid kõndimistegevusi.
 10. Aqua Walking programm: ERA juhib ka programmi Aqua Walking, mis keskendub veekeskkonnas kõndimistegevustele. Liikmesorganisatsioonid saavad selles programmis osaleda, et laiendada oma pakkumist ja rahuldada oma liikmete laiemat huvide ja eelistuste ringi.

Üldiselt pakub ERA liikmeks olemine kõndimisorganisatsioonidele võimalusi koostööks, teadmiste jagamiseks, esindamiseks ja toetuseks, mis toob lõppkokkuvõttes kasu nende endi tegevusele, liikmetele ja kõndimiskogukonnale tervikuna.

Lisaks ülalmainitud hüvedele on ERA foorum oma liikmesorganisatsioonide vaheliste suhete ja suhete loomisel. See aspekt mängib üliolulist rolli kogukonnatunde ja koostöö edendamisel kõndiva kogukonna sees. Siin on mõned viisid, kuidas ERA seda aspekti hõlbustab ja tõstab esile:

 1. Võrgustiku loomise võimalused: ERA pakub liikmesorganisatsioonidele arvukalt võrgustike loomise võimalusi. ERA korraldatavad iga-aastased konverentsid, töötoad ja veebiseminarid toovad kokku liikmesorganisatsioonide esindajad, võimaldades neil omavahel suhelda, kogemusi jagada ja suhteid luua. Need üritused loovad platvormi võrgustike loomiseks ja viljaka koostöö loomiseks erinevate Euroopa riikide organisatsioonide vahel.
 2. Koostöö ja teadmiste jagamine: ERA kaudu on liikmesorganisatsioonidel võimalus teha koostööd ning jagada oma teadmisi ja kogemusi. ERA üritustel ja tegevustes osaledes saavad organisatsioonid üksteiselt õppida, mõtteid vahetada ja uurida võimalusi ühisalgatusteks. See koostöö tugevdab liikmesorganisatsioonide vahelisi suhteid ning soodustab toetavat ja koostööd pakkuvat keskkonda.
 3. Rahvusvaheline vahetus: ERA hõlmab kõndimisorganisatsioone enam kui 30 Euroopa riigist. Selline mitmekesisus annab liikmesorganisatsioonidele suurepärase võimaluse osaleda rahvusvahelistes vahetustes. Erinevate riikide organisatsioonidega suheldes saavad liikmed saada ülevaate erinevatest kõndimiskultuuridest, tavadest ja lähenemisviisidest. See kokkupuude aitab avardada nende vaatenurki ja rikastada nende endi organisatsioonilisi tegevusi.
 4. Kogukonnatunne: ERA-sse kuulumine loob liikmesorganisatsioonide seas kuuluvus- ja kogukonnatunde. Nad on osa suuremast kollektiivist, mis on pühendunud kõndimise edendamisele, looduse kaitsmisele ja vastastikuse mõistmise edendamisele. See ühine eesmärk ja side aitavad kaasa tugevale sidemele ja solidaarsustundele liikmete vahel.
 5. Advocacy and representation: ERA esindab oma liikmesorganisatsioonide huve sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu. See kollektiivne esindatus annab liikmesorganisatsioonidele ühtse hääle ja platvormi oma murede ja prioriteetide eest seismiseks laiemal tasandil. See tugevdab liikmesorganisatsioonide vahelisi suhteid, töötades koos ühiste eesmärkide ja huvide nimel.
 6. Relationship building beyond borders: ERA missioon rõhutab piiriülest koostööd ning liikmesorganisatsioonide väärtuste ja asjatundlikkuse austamist. Edendades aktiivselt piiriüleseid algatusi ja soodustades koostööd, aitab ERA luua suhteid, mis ületavad riigipiire. See aspekt julgustab liikmesorganisatsioone looma sidemeid erinevate riikide organisatsioonidega ja tegema koostööd rahvusvaheliste projektidega, tugevdades nende sidemeid ja edendades kultuuridevahelist mõistmist.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et ERA roll liikmesorganisatsioonide vaheliste suhete ja suhete loomise foorumina on selle pakutavate hüvede oluline aspekt. Pakkudes võrgustike loomise võimalusi, hõlbustades koostööd ja teadmiste jagamist, edendades kogukonnatunnet ja julgustades rahvusvahelist vahetust, tugevdab ERA liikmesorganisatsioonide vahelisi sidemeid ning edendab toetavat ja omavahel seotud kõndimiskogukonda kogu Euroopas.


organisatsiooniline võib saada ERA liikmeks.

Seal on erinevad kategooriad liikmesusest:

 • Täisliikmed
 • Kaasliikmed
 • Seotud liikmed
 • Toetavad liikmed
 • Auliikmed ja presidendid

Väljavõte ERA põhikirjast:

 1. Täisliikmed võivad olla juriidilised isikud, kes töötavad vabatahtlikult või on mittetulunduslikud. Nende asukoht on geograafilise Euroopa territooriumil ja nad täidavad põhiseaduse eesmärke. Asutajaliikmetel on jätkamise õigus.
 2. Kaasliikmed võivad olla majanduslikku kasumit teenivad juriidilised isikud, mille asukoht on geograafilise Euroopa territooriumil ja mis täidavad põhiseaduse eesmärke. Nendel liikmetel on hääleõigus ainult liikmemaksude määramisel.
 3. Sidusettevõtte liikmed võivad olla juriidilised isikud, kes nõustuvad põhiseaduses sätestatud eesmärkidega ja asuvad väljaspool Euroopat. Nendel liikmetel on hääleõigus ainult liikmemaksude määramisel.
 4. Saada võivad kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad toetada ERA eesmärke toetavad liikmed. Nendel liikmetel ei ole hääleõigust. Liikmemaksu alammäära kinnitab üldkoosolek.
 5. Füüsilised isikud, kes on osutanud ERA huvidele silmapaistvaid teenuseid, võivad saada auliikmed.
 6. Ametisse võivad saada ühingu presidendid ja asepresidendid, kes on ühingule silmapaistvaid teeneid teinud aupresidendid.
 7. Liikmeks saamiseks lõigete 1–3 tähenduses on vaja kirjalikku avaldust. Enne liikme vastuvõtmist tuleb ära kuulata sama riigi liikmeklubi või -klubid. Üldkoosolek otsustab taotluse pärast juhatuse läbivaatamist.
 8. Toetajaliikmed võetakse vastu juhatuse kirjaliku avalduse alusel.
 9. Auliikmed ja presidendid valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Liikmed saavad soovitada juhatusele sobivaid isikuid.

Kui soovite saada ERA liikmeks, võtke ühendust ERA sekretariaadiga. Vaadake kontaktteavet selle veebisaidi allosas.