Astuge loodusesse:
ERA on kõndimise ja looduskaitse edendamise esirinnas kogu Euroopas:


Juhatus

Töörühmad

Audiitor

liikmed

Dokumendid allalaadimiseks

Sihtasutus


Statistika


arhiiv

ERA, mis asutati 1969. aastal Saksamaal, on mänginud keskset rolli jalutamise ja vaba aja veetmise maastiku kujundamisel Euroopas. Algselt ühendava jõuna loodud see on kujunenud mõjukaks katusorganisatsiooniks, kuhu kuulub umbes 60 liikmesorganisatsiooni umbes 30 Euroopa riigist. Aastate jooksul on ERA missioon keskendunud oma liikmete võrgustike ja piiriülese koostöö edendamisele.

Ühing on järjekindlalt propageerinud kõndimist kui meelelahutuslikku tegevust, rõhutades selle eeliseid looduse ja kultuuriga ühenduse loomisel kogu kontinendil. ERA pühendumus lugupidavale kohtlemisele, asjatundlikkusele ja jagatud väärtustele on ilmnenud kõigis kõndimise ja vabas õhus puhkamisega seotud küsimustes.

Üks ERA peamisi saavutusi on olnud aktiivne roll Euroopa kaugteede loomisel ja tähistamisel. Neid marsruute, aga ka muid rahvusvahelisi teid kaitstes ja säilitades tagab ühing nende jätkuva olemasolu ja ligipääsetavuse. See pühendumus peegeldab ERA pühendumust nii kohalike kui ka turistide kõndimiskogemuste kvaliteedi parandamisele.

ERA põhieesmärgid, sealhulgas kõndimise ja mägironimise edendamine, vastutustunde sisendamine maaelu ja keskkonna eest ning Euroopa riikide piiride ületamisega seotud traditsioonide kaitsmine, rõhutavad ühingu mitmekülgset lähenemist. Ühiste jõupingutuste ja parimate tavade vahetamise kaudu on ERA oluliselt kaasa aidanud kõndimisõiguste edendamisele ja Euroopa kultuuripärandi säilitamisele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ERA ajalooline areng alates selle asutamisest 1969. aastal rõhutab selle arengut kõndimise kui meelelahutusliku tegevuse silmapaistvaks pooldajaks Euroopas. Selle mitmetahuline lähenemine, koostöö ja pühendumus kultuuripärandi säilitamisele on asetanud ERA ühendava jõuna, mis suurendab kõndimiskogemusi ja soodustab piiriülest koostööd kogu kontinendil.


European Ramblers' Association (ERA) on silmapaistev ja mõjukas katusorganisatsioon asutati Saksamaal 1969. aastal. Sisaldab ligikaudu 60 liikmelist kõndimisorganisatsiooni umbes 30 Euroopa riigistERA on ühendav jõud, mis pooldab ja propageerib kõndimist kui meelelahutuslikku tegevust ning vahendit looduse ja kultuuriga ühenduse loomiseks kogu kontinendil.

Ligikaudu 3 miljoni liikmega ERA esindab mitmekesist ja ulatuslikku võrgustikku inimestest, kes on kirglikud kõndimise, matkamise ja mägironimise vastu. Ühingu liikmetel on palju kogemusi kõndimistegevuste korraldamisel ja hõlbustamisel ning paljudel liikmesorganisatsioonidel on üle sajandi pikkune ajalugu, mõnel isegi üle 150 aasta.

ERA omad missioon on keskendunud oma liikmesorganisatsioonide võrgustiku loomise ja piiriülese koostöö edendamisele. Ühing paneb suurt rõhku lugupidava kohtlemise, asjatundlikkuse ja ühiste väärtuste tagamisele kõigis jalutamise ja vabas õhus puhkamisega seotud küsimustes. Ühiste jõupingutuste ja parimate tavade vahetamise kaudu püüab ERA parandada nii kohalike kui ka turistide jalutuskogemuste kvaliteeti.

. nägemus ERA peab olema laialdaselt tunnustatud kogu Euroopas kui kõrgeim ekspert kõigis kõndimisega seotud küsimustes, teenides maine asjakohase, proaktiivse ja usaldusväärse partnerina. Suheldes aktiivselt erinevate sidusrühmadega, sealhulgas valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kaaskaitserühmadega, püüab ERA oluliselt kaasa aidata jalutusteede, kultuuripärandi ja looduskeskkonna edendamisele ja säilitamisele.

. põhiobjektid ERA hõlmab mitmeid olulisi eesmärke. Nende hulka kuuluvad kõndimise ja mägironimise edendamine, sisendades samas vastutustunnet ja hoolivust maapiirkonna ja keskkonna eest. ERA osaleb aktiivselt Euroopa kaugliinide loomisel ja tähistamisel, kaitstes neid ja muid rahvusvahelisi teid, et tagada nende jätkuv olemasolu ja juurdepääsetavus.

Teine Euroopa teadusruumi põhifookus on Euroopa riikide piiride ületamisega seotud õiguste ja traditsioonide kaitsmine ja edendamine, seega Euroopa kultuuripärandi säilitamine. Ühing tegeleb ka selle säilitamisega juurdepääsuõigus kogu maale, rõhutades, et see eesmärk ei tohiks ohtu seada looduskeskkonna kaitse.

ERA pühendumus vastastikusele mõistmisele ja kultuurivahetusele ilmneb tema jõupingutustes tugevdada inimestevahelisi sidemeid läbi jalutamistegevuste ja loodusega suhtlemise. Lisaks ühing esindab oma liikmesliitude huve rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu, tagades, et asjakohastes poliitilistes aruteludes ja otsustes võetaks arvesse kõndimist ja väljas tegevusi.

Lõpuks püüab ERA tõsta teadlikkust selle kohta kehalise aktiivsuse tähtsus, eriti kõndides, tervisliku eluviisi säilitamisel. Kõndimise eeliseid propageerides ja kehalist aktiivsust propageerides panustab ühing aktiivselt üksikisikute ja kogukondade heaolusse üle Euroopa.

Üldiselt mängib Euroopa Ramblerite Ühing ülitähtsat rolli kõndimise propageerimisel, kõndimisorganisatsioonide vahelise koostöö edendamisel ning Euroopa mitmekesise loodus- ja kultuuripärandi säilitamisel. Oma väsimatute jõupingutustega inspireerib ERA jätkuvalt lugematuid inimesi avastama looduse ilu, looma sidemeid loodusega ja hindama kehalise tegevuse väärtust oma elus.