Kõndimisjuhendi/juhikoolituse raamistik

Kõndimisjuhtide koolitus Euroopa Ramblerite Assotsiatsioonis (ERA)

Nagu "Marcoussise deklaratsioon" Alates 2005. aasta maist on vaja ühtset Euroopa standardit kõndijate koolitamiseks. 


1. Miks me vajame kvalifitseeritud koolitust?

Rallimine on tegevus, mis seoses sooviga avastada ja mõista loodus- ja inimkeskkonda tekitab kirge hea tahte õhkkonnas osasaamiseks. Vastupidavust nõudev ajaviide, rändamine nõuab minimaalseid teadmisi ja ettevalmistust vastutasuks maksimumile. sotsiaalses kontekstis on hädavajalik, et selle korraldajad tugineksid juhtidele, kes on nii pädevad kui ka kvalifitseeritud. Rännaku juhtimine nõuab muu hulgas teatud reeglite järgimist.

 • Tundma üksikasjalikult marsruuti, ilmastikutingimusi ja valitud keskkonna konkreetseid aspekte.
 • Valmistada end ette, hinnates peo füüsilist vormi, ajakava ja omandades teadmisi läbitavast maastikust.
 • Varustada end õige varustusega, et tagada peole kaitse ja turvalisus.
 • Tegutseda sobival viisil, mis hoiab kokku pingutust, olles teadlik võimalikest riskidest ja austades ümbritsevat.
 • Kohaneda muutuvate tingimuste, osapoole võimete, marsruudimuutuste ja teadmisega, millal tingimuste halvenemisel tagasi pöörata.

Nendele nõudmistele vastamiseks on juhikoolitus absoluutselt vajalik. Igas riigis ühise tuumaga koolitusprogramm peab arenema sobiva pädevustasemeni, et juhtida ja korraldada rämpsu tegevust. Seetõttu peab iga programm sisaldama kolme elementi:

 • Tehnilised oskused
 • Sotsiaalsed oskused
 • Austus keskkonna ja kultuuripärandi vastu

Rabamise naudingu tagab teatud reeglite järgimine ning sotsiaalse grupi kontekst on parim keskkond, kus tegevuse põhjaliku organiseerimise ja kvaliteetse juhtimisega sellele kaasa aidata.


2. Looduskaitsealade matkajuhtide koolitamine  

Giidide väljaõpe on oluline komponent giidiga jalutuskäikude optimeerimise ja kvaliteedi kindlustamise püüdlustes. Teemade “looduses jalutamine ja kodulugu/geograafia” osas on see aluseks ühisele sündmusterohkele jalutuskäigule. Seda, mida jalutaja loodusest ja kultuurist teada tahaks, edastatakse talle Euroopas käimisühingute korraldatud giidiga ekskursioonidel. Seetõttu on giidide koolitamine ka Euroopa Ramblerite Assotsiatsiooni (ERA) fookuses.


3. Sihid

Kõndimisjuhtide koolitamine võtab enda alla käimisühingute peamised mured: innustada inimesi kõndima ning tutvustada neile meie maade kultuurilisi ja looduskauniseid eripärasid. Nende kursuste eesmärk on koolitada huvilisi klubiliikmeid, aga ka mitteliikmeid jalgsimatkade giididele ja kaitsealuste loodusalade sertifitseeritud giididele, kes saavad oma teadmisi loodus-, kultuuri- ja kõndimisspetsiifilistel teemadel edasi anda. giidiga jalutuskäigud, mida korraldavad käimisühingute kohalikud filiaalid või teised. Nende jalutuskäikude eesmärk on ühendada füüsilised harjutused, sensuaalsed tajud ning tunded ja aistingud täielikuks kõndimiskogemuseks.


4. Millised kõndimisspetsiifilised teadmised peaksid kõndimisjuhil olema?

Põhimõtted: Jalutuskäikude ühingute kaitsealuste loodusalade matkajuhi/giidi ülesanne on iseseisvalt korraldada jalgsimatku, neid gruppidega läbi viia ja osalejate eest hoolitseda. Jalutusretke ajal on matkajuht/giid kaitsealustele. loodusalad annab edasi oma teadmisi looduse, kultuuri ja maaelu ning selle elanike ajaloo sidusustest. Ta toob välja looduskaitse vajaduse ja võimalikud praktilised abinõud. Koolitusele pääsemise tingimused on:

 • 18 aastat vana
 • Tõend esmaabikursusel osalemise kohta (mitte rohkem kui kolm aastat tagasi)
 • Füüsiline ettevalmistus treeningul osalemiseks
  • Tingimus koolitustel osalemiseks (jalutuskäigud)

Koolituse teemad

Päevane jalutuskäik / giidiga ekskursioonid: päevaste jalutuskäikude / giidiga ekskursioonide ettevalmistamine, teostamine ja järelmeetmed
Keskkonnakogemus, sihtrühmale orienteeritud jalutuskäikude planeerimine

Mitmepäevane jalutuskäik: Planeerimine ja ettevalmistus, kontseptsioon
Korraldamine ja teostus, järeltegevus
Harjutused
Jalutusretke planeerimine: marsruudi määratlemine, marsruudi kaugus, kõndimisaja arvutamine, päevaste jalutuskäikude edenemise planeerimine
Tervisekaitse
Käijate toitumine, seisund, riietus ja esmaabi, käitumine hädaolukorras
Ohutusalane koolitus
Tarvikud
Suhtlemise ja juhtimise didaktika: retoorika, sõnavabadus, tööriistade tõhus kasutamine: kaardid, kompass, GPS.
Kõndimiskaart/vaba aja kaart: struktuur ja sisu, tõlgendamine ja käsitlemine.
Maastikuvormide kujunduse põhinõuded
Käitumine avatud maastikul, meteoroloogia
Jalutusjuhi ülesanded, õigus- ja vastutusküsimused, reisiõigus, kindlustus välisriikidesse
Juhtimisküsimused, arvestus ja maksud
Inimkond – kultuur – maastik: tekkimine ja geoloogia, kliima ja taimestiku areng, põllumajandus ja metsandus, maamajanduse vormid, mulla säästev kasutamine, kasutamise väited, sotsiaalsed nõuded
Regionaalmajanduse arendamine (käsitöö, tööstus, transport, teenused)
Turism
Põhiteave piirkonna ajaloost, kultuurmaastiku arengust (hooned, arhitektuuristiilid)

Piirkonna loodusajalooline alus: Eluruumid ja nende tähendus taimedele ja loomadele, piirkonna ökoloogilised süsteemid
Inimkond – kultuur – maastik: piirkondlikud kultuurid, regionaalne folkloor, kaitsealused, regionaalsed ja piirkonnaülesed mudelid, kaitsealade kategooriad, looduskaitselepingud, kultuurmaastike, säästva maastiku ja regionaalarengu programmid
Turism: Mis on turism? Kuidas see töötab? Turismiturundus, jalutuskäikude marsseerimine, koostöövõimalused
Suhtlemine: Sissejuhatus, suhtluse alused ja teooria, suhtlusvormid, teadlik ja teadvuseta suhtlemine, suhtlemishäired, kõne- ja hingamistehnikad, kõndimisjuhtide kehakeel
Praktilised harjutused meeskonnatöös ja rollimängus
Loodus- ja seikluspedagoogika: Loodus- ja seikluspedagoogika alused, loodus kui ökoloogilise hariduse koht. Maastiku väärtustamine, erinevate sihtrühmade iseloomustamine, põhilised näpunäited looduses juhtimiseks
Giidiga ekskursioonide planeerimine, loodusnähtuste äratundmine ja tutvustamine
Seiklusele orienteeritud maastiku esitlus
Lõpuvestluse seikluspedagoogika
Kursusega kaasnenud kodutööde arutelu
Kirjalik eksam
Küsimustiku küsimuste lahendamine (valikvastustega): Jalutusretke väljatöötamine koos kirjelduse ja pressiteate
Praktiline eksam: Lõppmatk koos osalejate lühikeste loengutega ettevalmistatud teemadel.

Koolitus organisatsioonid

Koolitusvõimaluste kohta teie riigis võtke ühendust kohaliku kõndimisorganisatsiooniga täiendavat infot.