Feabhas a chur ar rialachas conairí sléibhe san Eoraip: Léargais ó thionscadal EUMA ERASMUS+

Réamhrá

Is tionscnamh é tionscadal ERASMUS+ an Aontais Eorpaigh, “EUMA – Feabhsú Dea-Rialachas Dreapadóireachta agus Sléibhteoireachta san Eoraip”, atá dírithe ar bhainistíocht agus inbhuanaitheacht na gconairí sléibhe ar fud na hEorpa a fheabhsú. Díríonn an tionscadal seo, atá á stiúradh ag Comhlachas Sléibhteoireachta na hEorpa (EUMA), Comhlachas Ramblers na hEorpa (ERA), agus a gcomhpháirtithe, ar dhea-chleachtais a bhunú maidir le cothabháil rianta, úsáid fhreagrach, agus rialachas, ag cinntiú go bhfanann na cosáin nádúrtha sin sábháilte, inrochtana, agus caomhnaithe do na glúnta atá le teacht.

Úsáid Fhreagrach na gCosán

Ar cheann de chroí-chomhpháirteanna an tionscadail tá úsáid fhreagrach na gconairí a chur chun cinn. I measc na bpríomh-mholtaí do shiúlóirí agus do shiúlóirí tá:

 1. Ullmhúchán: Sula dtosaíonn tú ar aon ghníomhaíocht siúil nó fánaíochta, tá sé riachtanach léarscáileanna, deacrachtaí rian, coinníollacha aimsire agus infhaighteacht solas an lae a sheiceáil.
 2. Úsáid Conairí Marcáilte: Cloí le conairí atá marcáilte i gceart le comharthaí soiléire, ag urramú na gcoinníollacha conairí reatha chun dul amú a sheachaint agus chun an comhshaol a chosaint.
 3. Bainistiú Dramhaíola: Tabhair leat gach dramhaíl go dtí gur féidir leat é a dhiúscairt i gceart. Ná fág dramhaíl taobh thiar sa dúlra riamh.
 4. Meas an Dúlra: Cosain na flóra agus fána feadh na gcosán. Cuimhnigh, tá tú i do aoi i ngnáthóg na n-ainmhithe.
 5. Etiquette Rian: Siúil i lár an rian marcáilte chun creimeadh a chosc agus aicearraí a sheachaint, rud a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh don chomhshaol agus rioscaí sábháilteachta a chruthú.
 6. Saincheisteanna Tuairisc: Má thagann tú trasna ar aon damáiste nó guaiseacha ar an turas, cuir an eagraíocht atá freagrach ar an eolas láithreach.
 7. Meas Úinéirí Talún: Aithnigh agus meas a bheith agat ar mhaoin phríobháideach feadh na gcosán.
 8. Gan Marcanna Pearsanta: Ná fág comharthaí pearsanta, graifítí, greamáin ná snoíodóireacht ar na cosáin.
 9. Campáil agus Tinte: Ná campáil ach agus déan tinte i limistéir ainmnithe nuair a cheadaítear é.

Treoirlínte maidir le Cothabháil Conairí

Tá sé ríthábhachtach conairí a chothabháil chun a fad saoil agus a sábháilteacht a chinntiú. Áirítear ar threoirlínte an tionscadail:

 1. Cothabháil Ghnáth: Tascanna cothabhála rialta chun an rian a choinneáil i riocht maith.
 2. Cothabháil Urghnách: Deisiúcháin nó athruithe móra ag teastáil mar gheall ar dhamáiste suntasach nó caitheamh.
 3. Comhlíonadh Reachtaíochta: Cloí le rialacháin náisiúnta agus idirnáisiúnta a rialaíonn cothabháil conairí.
 4. Freagrachtaí Eagrúcháin: Róil agus tascanna na n-eagraíochtaí a bhfuil baint acu le cothabháil conairí a shainiú go soiléir.
 5. Doiciméadú agus Uirlisí: Clárlanna cuimsitheacha (cadastre conairí) agus bunachair shonraí a úsáid chun coinníollacha conairí agus gníomhaíochtaí cothabhála a dhoiciméadú.

Anailís Conairí Sléibhe

Tugann an tuarascáil “Anailís ar Rian Sléibhe” léargas domhain ar staid reatha na gconairí san Eoraip, bunaithe ar shuirbhéanna fairsinge agus ar aiseolas ó rannpháirtithe. I measc na bpríomhthorthaí tá:

 1. Catagóirí Conaire: Déantar cosáin a chatagóiriú mar ísealchríche (<200 m ASL), raon sléibhe íseal (200-1,000 m ASL), agus sléibhte (> 1,000 m asl) chun tuiscint níos fearr a fháil ar na riachtanais chothabhála agus na dúshláin ag airde éagsúla.
 2. Cosáin ar Bhóithre Séalaithe: Tá go leor conairí suite ar bhóithre gnóthacha, rud a chruthaíonn rioscaí suntasacha do chuairteoirí mar gheall ar thrácht agus truailliú. Tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo chun sábháilteacht na n-iománaithe a chinntiú.
 3. Léargais Suirbhé: Nocht an suirbhé cleachtais chothabhála éagsúla agus dúshláin ar fud na dtíortha, ag cur béime ar an ngá atá le treoirlínte agus comhar caighdeánaithe.

Fís don Todhchaí

Samhlaítear san EUMA agus san ERA todhchaí ina mbeidh conairí Eorpacha dea-choimeádta, sábháilte agus inrochtana do chách. Baineann sé seo le:

 1. Inbhuanaitheacht: A chinntiú go gcaomhnaítear cosáin do na glúine atá le teacht trí úsáid fhreagrach agus cleachtais chothabhála.
 2. Cáilíocht agus Sábháilteacht: Ardchaighdeáin cháilíochta conairí agus sábháilteacht úsáideoirí a chothabháil.
 3. Comhoibriú: Comhar trasteorann a chur chun cinn agus dea-chleachtais a roinnt i measc tíortha Eorpacha.

Conclúid

Tá iarrachtaí an tionscadail ERASMUS+ chun rialachas na gconairí sléibhe a fheabhsú ríthábhachtach chun oidhreacht nádúrtha na hEorpa a chaomhnú agus chun gníomhaíochtaí lasmuigh a chur chun cinn. Trí na treoirlínte agus na moltaí atá curtha ar fáil a leanúint, is féidir linn a chinntiú go bhfanann ár gconair mar fhoinse taitneamhachta agus nasc leis an dúlra do na glúnta atá le teacht. Leanann an EUMA agus an ERA de bheith i gceannas ar na tionscnaimh sin, ag cothú cultúr freagrachta agus measa i measc úsáideoirí uile na gconairí.