Céim isteach sa nádúr:
Tá ERA ar thús cadhnaíochta maidir le siúl agus caomhnú a chur chun cinn ar fud na hEorpa:


Bord

Grúpaí Oibre

Iniúchóir

Baill

Doiciméid le híoslódáil

Fondúireacht


Staitisticí


Cartlann

Bhí ról lárnach ag ERA, a bunaíodh i 1969 sa Ghearmáin, i múnlú an tírdhreacha siúlóide agus caitheamh aimsire lasmuigh san Eoraip. Bunaíodh é ar dtús mar fhórsa aontaithe, agus tháinig sé chun cinn chun bheith ina scátheagraíocht a bhfuil tionchar aige ina bhfuil thart ar 60 balleagraíocht siúlóide ó thart ar 30 tír Eorpach. Thar na blianta, dhírigh misean ERA ar líonrú agus comhar trasteorann a chothú i measc a chomhaltaí.

Mhol an cumann go seasta siúl mar ghníomhaíocht áineasa, ag cur béime ar na buntáistí a bhaineann leis maidir le nascadh leis an dúlra agus leis an gcultúr ar fud na mór-roinne. Tá tiomantas ERA do chóireáil ómósach, do shaineolas, agus do chomhluachanna le feiceáil i ngach ábhar a bhaineann le siúl agus caitheamh aimsire lasmuigh.

Ar cheann de phríomhghnóthachtálacha an ERA tá an ról gníomhach a imríonn sé i gcruthú agus chun cosáin fadraoin Eorpacha a chruthú. Trí na bealaí seo a chosaint agus a chaomhnú, chomh maith le cosáin idirnáisiúnta eile, cinntíonn an cumann a bheith ann agus inrochtaineacht leanúnach. Léiríonn an tiomantas seo tiomantas an ERA do cháilíocht eispéiris siúlóide a fheabhsú do mhuintir na háite agus do thurasóirí araon.

Leagann cuspóirí lárnacha ERA, lena n-áirítear gníomhaíochtaí siúlóide agus dreapadóireachta sléibhe a chur chun cinn, braistint freagrachta as an tuath agus as an gcomhshaol a chothú, agus traidisiúin a bhaineann le trasnú teorainneacha laistigh de thíortha Eorpacha a chosaint, béim ar chur chuige ilghnéitheach an chomhlachais. Trí iarrachtaí comhoibríocha agus trí mhalartú dea-chleachtais, chuir an Ghníomhaireacht Eorpach Taighde go mór le cearta siúil a chur chun cinn agus le caomhnú oidhreacht chultúrtha na hEorpa.

Go hachomair, cuireann forbairt stairiúil an LET ó bunaíodh é i 1969 béim ar a éabhlóid ina abhcóide feiceálach don siúl mar ghníomhaíocht áineasa san Eoraip. Mar gheall ar a cur chuige ilghnéitheach, a hiarrachtaí comhoibríocha, agus a tiomantas don oidhreacht chultúrtha a chaomhnú, tá an LET mar fhórsa aontaithe, ag cur le heispéiris siúlóide agus ag cothú comhar trasteorann ar fud na mór-roinne.


Brateagraíocht fheiceálach agus a bhfuil tionchar aige is ea Comhlachas Ramblers na hEorpa (ERA). a bunaíodh sa bhliain 1969 sa Ghearmáin. A chuimsíonn thart 60 balleagraíocht siúlóide ó thart ar 30 tír Eorpach, Is fórsa aontaithe é ERA a mholann agus a chuireann chun cinn siúl mar ghníomhaíocht áineasa agus mar mhodh chun nascadh leis an dúlra agus leis an gcultúr ar fud na mór-roinne.

Le ballraíocht iomlán de thart ar 3 mhilliún ball aonair, is ionann ERA agus líonra éagsúil agus fairsing daoine aonair atá paiseanta faoin siúl, ag fánaíocht agus ag dreapadóireacht sléibhe. Tá saibhreas taithí ag baill an chumainn ar ghníomhaíochtaí siúlóide a eagrú agus a éascú, agus tá stair níos mó ná céad bliain ag go leor de na balleagraíochtaí, cuid acu a mhair níos mó ná 150 bliain fiú.

ERA's misean atá dírithe ar líonrú agus comhar trasteorann a chothú i measc a bhalleagraíochtaí. Leagann an cumann béim láidir ar a chinntiú go gcaitear le meas, le saineolas agus le comhluachanna i ngach ábhar a bhaineann le siúl agus caitheamh aimsire lasmuigh. Trí iarrachtaí comhoibritheacha agus malartú dea-chleachtais, déanann an ERA a dícheall feabhas a chur ar cháilíocht na n-eispéireas siúlóide do mhuintir na háite agus turasóirí araon.

An fís den ERA le haithint go forleathan ar fud na hEorpa mar an saineolaí is fearr ar gach saincheist a bhaineann le siúl, agus cáil air mar chomhpháirtí ábhartha, réamhghníomhach agus inchreidte. Trí dhul i ngleic go gníomhach le páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear rialtais, eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus comhghrúpaí abhcóideachta, tá sé mar aidhm ag an ERA rannchuidiú go suntasach le cur chun cinn agus caomhnú bealaí siúlóide, oidhreacht chultúrtha, agus an timpeallacht nádúrtha.

An cuspóirí lárnacha den LET raon spriocanna riachtanacha a chuimsiú. Ina measc seo tá gníomhaíochtaí siúlóide agus dreapadóireachta sléibhe a chur chun cinn agus mothú freagrachta agus cúraim don tuath agus don chomhshaol a chothú. Glacann an ERA ról gníomhach i gcruthú agus i marcáil cosáin fadraoin Eorpacha, ag cosaint na mbealaí sin, chomh maith le cosáin idirnáisiúnta eile, lena chinntiú go bhfuil siad ann agus inrochtaineacht leanúnach.

Príomhfhócas eile de chuid LET is ea na cearta agus na traidisiúin a bhaineann le trasnú teorainneacha laistigh de thíortha Eorpacha a chosaint agus a chur chun cinn, mar sin de. oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chaomhnú. Oibríonn an cumann freisin i dtreo chaomhnú na ceart rochtana do gach talamh, ag cur béime nár cheart don chuspóir seo comhréiteach a dhéanamh ar an cosaint an chomhshaoil ​​nádúrtha.

Tá tiomantas ERA do chomhthuiscint agus do mhalartú cultúrtha soiléir ina cuid iarrachtaí chun naisc idir daoine a neartú trí ghníomhaíochtaí siúlóide agus trí rannpháirtíocht leis an dúlra. Ina theannta sin, an cumann déanann sé ionadaíocht ar leasanna a ballchumainn in eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail an tAontas Eorpach agus Comhairle na hEorpa, lena n-áirithítear go ndéantar gníomhaíochtaí siúil agus lasmuigh a mheas i bpléití beartais agus i gcinntí ábhartha.

Ar deireadh, féachann ERA le feasacht a ardú faoi na tábhacht na gníomhaíochta coirp, go háirithe ag siúl, i gcothabháil stíl mhaireachtála shláintiúil. Trí thacaíocht a thabhairt do na tairbhí a bhaineann le siúl agus gníomhaíocht choirp a chur chun cinn, cuireann an comhlachas go gníomhach le folláine daoine aonair agus pobal ar fud na hEorpa.

Tríd is tríd, tá ról ríthábhachtach ag Comhlachas Ramblers na hEorpa maidir le tacaíocht a thabhairt do shiúlóid, comhar a chothú i measc eagraíochtaí siúil, agus oidhreacht ilghnéitheach nádúrtha agus chultúrtha na hEorpa a chaomhnú. Trína chuid iarrachtaí gan staonadh, leanann ERA ar aghaidh ag spreagadh daoine gan staonadh chun áilleacht an taobh amuigh a iniúchadh, naisc a chruthú leis an dúlra, agus meas a bheith acu ar luach na gníomhaíochta coirp ina saol.