Čitanje karte

Karta daje informacije o terenu, naseljenim područjima, vodotocima, cestama i još mnogo toga. Morate biti sposobni 'pročitati' kartu, protumačiti simbole u ključu (legenda) i 'prevesti' je na tlo.


Vrijedne informacije o kartama

  • Sjever na karti je uvijek na vrhu.
  • Svaka karta ima mjerilo. Najprikladniji i najkorisniji za šetače su 1:25 000, 1:40 000, 1:50 000 ili 1:60 000.
  • Što je manji broj iza dvotočka, to je više detalja prikazano na karti.
  • Ako oduzmete zadnje 2 znamenke, dobit ćete metre tla koje predstavlja svaki centimetar na karti.
  • Svaka karta ima referentni sustav mreže prikazan kao okomite i vodoravne linije. Na taj način možete točno odrediti svaku točku na karti.


Simboli karte 

Na pješačkim kartama označene rute obično se prikazuju kao crvene linije. Vodotoci kao plave linije. Zelena je tipično šumarska. Uvijek pročitajte ključ ili legendu na bočnoj strani karte jer različiti izrađivači karata mogu koristiti različite simbole za detalje.

Prikaz oblika terena

Konturne linije i blago zasjenjenje predstavljaju oblik tla. Linija konture je linija koja spaja točke jednake visine iznad razine mora. Što su linije bliže razmaknute, to je tlo strmije; što su dalje jedan od drugog, to je nagib blaži.