Kļūsti par biedru

Būt ERA dalībniekam sniedz daudz priekšrocību. Atrodiet tos zemāk:

Ieguvumi

 1. Tīklošana un pārrobežu sadarbība: ERA veicina tīklu veidošanu un pārrobežu sadarbību starp tās dalīborganizācijām. Tas ļauj organizācijām dalīties pieredzē, paraugpraksē un resursos, veicinot sadarbību un savstarpēju atbalstu.
 2. Dalīšanās pieredzē un zināšanāsERA dalīborganizācijām ir pieejama vairāk nekā 60 pastaigu organizāciju kolektīvās zināšanas un zināšanas no vairāk nekā 30 Eiropas valstīm. Viņi var mācīties viens no otra pieredzes un gūt vērtīgu ieskatu pastaigu aktivitāšu organizēšanā un optimālu apstākļu radīšanā.
 3. Pārstāvība starptautiskās organizācijāsERA pārstāv savu biedru asociāciju intereses tādās starptautiskās organizācijās kā Eiropas Savienība un Eiropas Padome. Pateicoties šai pārstāvniecībai, dalīborganizācijām ir iespēja piedalīties politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē pastaigu un pārgājienu aktivitātes visā Eiropā.
 4. Piekļuve finansējumam un dotācijām: ERA izstrādā un īsteno finanšu stratēģiju, kas var ietvert finansējuma iespēju un dotāciju meklēšanu. Dalīborganizācijas var gūt labumu no šīm finanšu iniciatīvām, atbalstot to aktivitātes, projektus un infrastruktūras attīstību.
 5. Mārketinga un komunikācijas atbalsts: ERA izstrādā un īsteno mārketinga un komunikācijas stratēģiju, lai veicinātu tās uzņēmējdarbības modeli. Dalīborganizācijas var gūt labumu no šīs stratēģijas, iegūstot atpazīstamību un atpazīstamību ar ERA veicināšanas pasākumiem, kas var palīdzēt piesaistīt jaunus dalībniekus, dalībniekus un sponsorus.
 6. Pasākumi un aktivitātesERA organizē dažādus pasākumus un aktivitātes, kurās var piedalīties dalīborganizācijas. Tie ietver ikgadējo konferenci ar semināriem un kopsapulci, tīmekļseminārus par dažādām tēmām, Eiropas pastaigu dienu un Eurorando (notiek reizi 5 gados). Dalība šajos pasākumos sniedz sadarbības iespējas un iespēju apmainīties idejām ar vienaudžiem.
 7. Vadošā kvalitātes taku sertifikācijaERA sertificē labākos pārgājienu maršrutus un takas kā vadošās kvalitātes takas – labākās Eiropā. Dalīborganizācijas var strādāt, lai iegūtu šo sertifikātu, kas uzlabo viņu taku reputāciju un kvalitāti, piesaistot vairāk gājēju un tūristu.
 8. E-ceļu veicināšanaERA pieder un reklamē 12 E-ceļus, kas ir tālsatiksmes ceļi, kuru kopējais garums ir 75,000 XNUMX km visā Eiropā. Dalīborganizācijas var gūt labumu no šo taku popularizēšanas, jo tie piesaista pārgājienus un veicina ilgtspējīga tūrisma attīstību savos reģionos.
 9. Programma Walk LeaderERA vada programmu Walk Leader, kas nodrošina apmācību un sertifikāciju personām, kuras interesējas par pastaigu grupu vadīšanu. Dalīborganizācijas var piedalīties šajā programmā, lai uzlabotu savas spējas organizēt un vadīt drošas un patīkamas pastaigu aktivitātes.
 10. Aqua Walking programmaERA arī vada programmu Aqua Walking, kas koncentrējas uz pastaigu aktivitātēm ūdens vidē. Dalīborganizācijas var piedalīties šajā programmā, lai paplašinātu savu piedāvājumu un nodrošinātu plašāku savu biedru interešu un vēlmju loku.

Kopumā dalība ERA sniedz pastaigu organizācijām iespējas sadarboties, dalīties ar zināšanām, pārstāvēt un atbalstīt, galu galā gūstot labumu viņu pašu aktivitātēm, dalībniekiem un pastaigu kopienai kopumā.

Papildus iepriekšminētajām priekšrocībām ERA kalpo kā forums attiecību un attiecību veidošanai starp tās dalīborganizācijām. Šim aspektam ir būtiska loma kopības sajūtas un sadarbības veicināšanā staigājošo kopienā. Šeit ir daži veidi, kā ERA atvieglo un izceļ šo aspektu.

 1. Tīkla iespējasERA nodrošina daudzas sadarbības iespējas dalīborganizācijām. Ikgadējās ERA organizētās konferences, semināri un vebināri pulcē dalīborganizāciju pārstāvjus, ļaujot viņiem sazināties, dalīties pieredzē un veidot attiecības. Šie pasākumi veido platformu tīklu veidošanai un auglīgas sadarbības veidošanai starp organizācijām no dažādām Eiropas valstīm.
 2. Sadarbība un zināšanu apmaiņa: Izmantojot ERA, dalīborganizācijām ir iespēja sadarboties un dalīties savās zināšanās un pieredzē. Piedaloties ERA pasākumos un aktivitātēs, organizācijas var mācīties viena no otras, apmainīties ar idejām un izpētīt kopīgu iniciatīvu iespējas. Šī sadarbība stiprina attiecības starp dalīborganizācijām un veicina atbalstošu un uz sadarbību vērstu vidi.
 3. Starptautiskā apmaiņaERA ietver pastaigu organizācijas no vairāk nekā 30 Eiropas valstīm. Šī daudzveidība sniedz lielisku iespēju dalīborganizācijām iesaistīties starptautiskās apmaiņās. Sadarbojoties ar organizācijām no dažādām valstīm, dalībnieki var gūt ieskatu dažādās pastaigu kultūrās, praksēs un pieejās. Šī ekspozīcija palīdz paplašināt viņu perspektīvas un bagātināt viņu pašu organizatoriskās aktivitātes.
 4. Kopības izjūta: Dalība ERA veido piederības un kopienas sajūtu starp dalīborganizācijām. Viņi ir daļa no lielāka kolektīva, kas veltīts pastaigu veicināšanai, dabas aizsardzībai un savstarpējas sapratnes veicināšanai. Šis kopīgais mērķis un saikne veicina spēcīgu saikni un solidaritātes sajūtu starp biedriem.
 5. Aizstāvība un pārstāvniecība: ERA pārstāv savu dalīborganizāciju intereses starptautiskajās organizācijās, piemēram, Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē. Šī kolektīvā pārstāvība sniedz dalīborganizācijām vienotu balsi un platformu, lai plašākā līmenī aizstāvētu savas bažas un prioritātes. Tas nostiprina attiecības starp dalīborganizācijām, strādājot kopā, lai sasniegtu kopīgus mērķus un kopīgas intereses.
 6. Attiecību veidošana ārpus robežām: ERA misija akcentē pārrobežu sadarbību un dalīborganizāciju vērtību un kompetences ievērošanu. Aktīvi veicinot pārrobežu iniciatīvas un veicinot sadarbību, ERA palīdz veidot attiecības, kas pārsniedz valstu robežas. Šis aspekts mudina dalīborganizācijas veidot sakarus ar organizācijām no dažādām valstīm un strādāt kopā starptautiskos projektos, stiprinot savas saites un veicinot starpkultūru izpratni.

Rezumējot, ERA kā foruma loma attiecību un attiecību veidošanai starp tās dalīborganizācijām ir būtisks tās piedāvāto priekšrocību aspekts. Sniedzot sadarbības iespējas, veicinot sadarbību un zināšanu apmaiņu, veicinot kopienas sajūtu un veicinot starptautisko apmaiņu, ERA uzlabo saites starp dalīborganizācijām un veicina atbalstošu un savstarpēji saistītu pastaigu kopienu visā Eiropā.


organizācijas var kļūt par ERA biedriem.

Tur ir dažādas kategorijas no dalības:

 • Pilntiesīgi locekļi
 • Asociētie biedri
 • Saistītie dalībnieki
 • Atbalsta biedri
 • Goda biedri un prezidenti

Izvilkums no ERA konstitūcijas:

 1. Pilntiesīgi locekļi var būt juridiskas personas, kas strādā brīvprātīgi vai ir bezpeļņas. Viņu mītne atrodas ģeogrāfiskās Eiropas teritorijā un kalpo Konstitūcijas mērķiem. Dibinātājiem ir turpināšanas tiesības.
 2. Asociētie biedri var būt juridiskas personas ar ekonomisku peļņu, kuras atrodas ģeogrāfiskās Eiropas teritorijā un kalpo Konstitūcijas mērķiem. Šiem biedriem ir balsstiesības tikai biedru naudas noteikšanā.
 3. Saistītie dalībnieki var būt juridiskas personas, kas akceptē Konstitūcijā noteiktos mērķus un atrodas ārpus Eiropas. Šiem biedriem ir balsstiesības tikai biedru naudas noteikšanā.
 4. Par to var kļūt visas juridiskās un fiziskās personas, kuras vēlas atbalstīt ERA mērķus atbalsta biedri. Šiem locekļiem nav balsstiesību. Minimālo dalības maksu apstiprina Kopsapulce.
 5. Var kļūt fiziskas personas, kuras sniegušas izcilus pakalpojumus ERA interesēm goda biedri.
 6. Var kļūt par biedrības prezidentiem un viceprezidentiem, kuri biedrībai snieguši izcilus pakalpojumus goda prezidenti.
 7. Dalībai 1.-3.punkta izpratnē nepieciešams rakstisks pieteikums. Pirms biedra uzņemšanas ir jāuzklausa tās pašas valsts biedru klubs vai klubi. Kopsapulce pieņem lēmumu par pieteikumu pēc izskatīšanas valdē.
 8. Atbalstītājus uzņem pēc valdes rakstiska pieteikuma.
 9. Goda biedrus un prezidentus ievēlē pilnsapulce pēc valdes priekšlikuma. Biedri var ieteikt valdei piemērotas personas.

Ja vēlaties kļūt par ERA locekli, lūdzu, sazinieties ar ERA sekretariātu. Kontaktinformāciju skatiet šīs vietnes apakšā.