Kļūsti par biedru

Ieguvumi

 1. Networking and Cross-border Cooperation: ERA facilitates networking and cross-border cooperation among its member organizations. This allows organizations to share their expertise, best practices, and resources, fostering collaboration and mutual support.
 2. Expertise and Knowledge Sharing: ERA member organizations have access to the collective expertise and knowledge of over 60 walking organizations from more than 30 European countries. They can learn from each other’s experiences and gain valuable insights into organizing and creating optimal conditions for walking activities.
 3. Representation at International Organizations: ERA represents the interests of its member associations in international organizations such as the European Union and the Council of Europe. Through this representation, member organizations have a voice in shaping policies and decisions that impact walking and hiking activities across Europe.
 4. Access to Funding and Grants: ERA develops and implements a financial strategy, which may include seeking funding opportunities and grants. Member organizations can benefit from these financial initiatives, supporting their activities, projects, and infrastructure development.
 5. Marketing and Communication Support: ERA develops and implements a marketing and communication strategy to contribute to its business model. Member organizations can benefit from this strategy by gaining exposure and visibility through ERA’s promotional efforts, which can help attract new members, participants, and sponsors.
 6. Events and Activities: ERA organizes various events and activities that member organizations can participate in. These include the yearly conference with workshops and the general assembly, webinars on various subjects, the European Walking Day, and the Eurorando (held every 5 years). Participation in these events provides networking opportunities and the chance to exchange ideas with peers.
 7. Leading Quality Trails Certification: ERA certifies the best hiking routes and trails as Leading Quality Trails – Best of Europe. Member organizations can work towards achieving this certification, which enhances the reputation and quality of their trails, attracting more walkers and tourists.
 8. E-paths Promotion: ERA owns and promotes the 12 E-paths, which are long-distance paths spanning a total length of 75,000 km across Europe. Member organizations can benefit from the promotion of these paths, as they attract hikers and contribute to the development of sustainable tourism in their respective regions.
 9. Walk Leader Program: ERA runs a Walk Leader program, which provides training and certification for individuals interested in leading walking groups. Member organizations can participate in this program to enhance their capacity to organize and conduct safe and enjoyable walking activities.
 10. Aqua Walking Program: ERA also runs an Aqua Walking program, which focuses on walking activities in aquatic environments. Member organizations can participate in this program to expand their offerings and cater to a broader range of interests and preferences among their members.

Overall, being a member of ERA provides walking organizations with opportunities for collaboration, knowledge sharing, representation, and support, ultimately benefiting their own activities, members, and the walking community as a whole.


organizācijas var kļūt par ERA biedru.

Tur ir dažādas kategorijas no dalības:

 • Pilntiesīgi locekļi
 • Asociētie biedri
 • Saistītie dalībnieki
 • Atbalsta biedri
 • Goda biedri un prezidenti

Izvilkums no ERA konstitūcijas:

 1. Pilntiesīgi dalībnieki var būt juridiskas personas, kas darbojas brīvprātīgi vai ir bezpeļņas. Viņu mītne atrodas ģeogrāfiskās Eiropas teritorijā un kalpo Konstitūcijas mērķiem.
  Dibinātājiem ir turpināšanas tiesības.
 2. Asociētie biedri var būt juridiskas personas ar ekonomisku peļņu, kuras atrodas ģeogrāfiskās Eiropas teritorijā un kalpo Konstitūcijas mērķiem. Šiem biedriem ir balsstiesības tikai biedru naudas noteikšanā.
 3. Saistītie biedri var būt juridiskas personas, kas piekrīt Konstitūcijā noteiktajiem mērķiem un atrodas ārpus Eiropas. Šiem biedriem ir balsstiesības tikai biedru naudas noteikšanā.
 4. Par atbalstošajiem biedriem var kļūt visas juridiskās un fiziskās personas, kuras vēlas atbalstīt ERA mērķus. Šiem locekļiem nav balsstiesību. Minimālo dalības maksu apstiprina Kopsapulce.
 5. Par goda biedriem var kļūt fiziskas personas, kuras sniegušas izcilus pakalpojumus ERA interesēs.
 6. Par goda prezidentiem var kļūt Biedrības prezidenti un viceprezidenti, kuri ir snieguši izcilus pakalpojumus biedrības labā.
 7. Dalībai 1.-3.punkta izpratnē nepieciešams rakstisks pieteikums. Pirms biedra uzņemšanas ir jāuzklausa tās pašas valsts biedru klubs vai klubi. Kopsapulce pieņem lēmumu par pieteikumu pēc izskatīšanas valdē.
 8. Atbalstītājus uzņem pēc valdes rakstiska pieteikuma.
 9. Goda biedrus un prezidentus ievēl kopsapulce pēc valdes priekšlikuma. Biedri var ieteikt valdei piemērotas personas.

Ja vēlaties kļūt par ERA locekli, lūdzu, sazinieties ar ERA sekretariātu. Kontaktinformāciju skatiet šīs vietnes apakšā.