Eiropas Rambler's Association (ERA) ir ievērojama un ietekmīga jumta organizācija, kas dibināta Vācijā 1969. gadā. Aptuveni 60 dalīborganizācijas no aptuveni 30 Eiropas valstīm, ERA ir vienojošs spēks, kas atbalsta un popularizē pastaigu kā atpūtas aktivitāti un līdzekli. saikni ar dabu un kultūru visā kontinentā.

ERA, kurā ir aptuveni 3 miljoni individuālu dalībnieku, pārstāv daudzveidīgu un plašu personu tīklu, kas aizraujas ar kājām, pārgājieniem un kalnu kāpšanu. Asociācijas biedriem ir liela pieredze pastaigu aktivitāšu organizēšanā un veicināšanā, un daudzām biedru organizācijām ir vairāk nekā gadsimtu sena vēsture, dažas pat vairāk nekā 150 gadus.

ERA misija ir vērsta uz tīklu veidošanu un pārrobežu sadarbību starp tās dalīborganizācijām. Biedrība liek lielu uzsvaru uz cieņpilnas attieksmes, zināšanu un kopīgu vērtību nodrošināšanu visos jautājumos, kas saistīti ar pastaigu un atpūtu brīvā dabā. Sadarbojoties un apmainoties ar paraugpraksi, ERA cenšas uzlabot pastaigu pieredzes kvalitāti gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

ERA vīzija ir būt plaši atzītai visā Eiropā kā izcilākajam ekspertam visos ar kājām saistītos jautājumos, izpelnoties reputāciju kā atbilstošam, aktīvam un uzticamam partnerim. Aktīvi sadarbojoties ar dažādām ieinteresētajām personām, tostarp valdībām, starptautiskām organizācijām un kolēģiem interešu aizstāvības grupām, ERA mērķis ir sniegt būtisku ieguldījumu pastaigu maršrutu, kultūras mantojuma un dabas vides veicināšanā un saglabāšanā.

ERA pamatmērķi ietver virkni būtisku mērķu. Tie ietver pastaigu un kalnos kāpšanas aktivitāšu veicināšanu, vienlaikus ieaudzinot atbildības sajūtu un rūpes par laukiem un vidi. ERA aktīvi piedalās Eiropas tālsatiksmes ceļu izveidē un iezīmēšanā, aizsargājot šos maršrutus, kā arī citus starptautiskos ceļus, lai nodrošinātu to pastāvīgu pastāvēšanu un pieejamību.

Vēl viens ERA galvenais uzsvars ir to tiesību un tradīciju aizsardzība un veicināšana, kas saistītas ar robežu šķērsošanu Eiropas valstīs, tādējādi saglabājot Eiropas kultūras mantojumu. Biedrība arī strādā pie piekļuves tiesību saglabāšanai visai zemei, uzsverot, ka šis mērķis nedrīkst apdraudēt dabiskās vides aizsardzību.

ERA apņemšanās nodrošināt savstarpēju sapratni un kultūras apmaiņu ir acīmredzama tās centienos stiprināt saiknes starp cilvēkiem, izmantojot pastaigas un iesaistoties dabā. Turklāt biedrība pārstāv savu biedru asociāciju intereses starptautiskās organizācijās, piemēram, Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē, nodrošinot, ka pastaigas un aktivitātes brīvā dabā tiek ņemtas vērā attiecīgās politikas diskusijās un lēmumos.

Visbeidzot, ERA cenšas palielināt izpratni par fizisko aktivitāšu, jo īpaši pastaigas, nozīmi veselīga dzīvesveida uzturēšanā. Iestājoties par staigāšanas priekšrocībām un veicinot fiziskās aktivitātes, biedrība aktīvi veicina indivīdu un kopienu labklājību visā Eiropā.

Kopumā Eiropas Rambleru asociācijai ir ļoti svarīga loma pastaigu aizstāvēšanā, pastaigu organizāciju sadarbības veicināšanā un Eiropas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā. Ar saviem nenogurstošajiem pūliņiem ERA turpina iedvesmot neskaitāmus cilvēkus izpētīt āra skaistumu, veidot saikni ar dabu un novērtēt fizisko aktivitāšu vērtību savā dzīvē.


valde

Darba grupas

Revidents

Biedri

Dokumenti lejupielādei

Fonds


Statistika


arhīvs