ERA Zaļo taku kritēriji

Lai noteiktu kritērijus takām, kas atbalsta ilgtspējīgus pārgājienus un atbildīgu āra tūrismu, Eiropas Ramblers asociācija (ERA) ņems vērā šādus faktorus.
Šie kritēriji var kalpot par pamatu sertifikācijas sistēmai:

1. Vides ilgtspēja:

   – jutīgu ekosistēmu, tostarp floras un faunas, aizsardzība.

   – Taku erozijas samazināšana, izmantojot pareizu projektēšanu un apkopi.

   – Atkritumu apsaimniekošanas prakses īstenošana, tostarp atkritumu samazināšana, otrreizēja pārstrāde un atbildīga apglabāšana.

   – Atjaunojamo enerģijas avotu un ilgtspējīgas infrastruktūras integrācija attiecīgā gadījumā.

2. Kultūras un mantojuma saglabāšana:

   – Cieņa pret kultūras mantojuma vietām un pamatiedzīvotāju kopienām.

   – Vietējo tradīciju, paražu un kultūras apmaiņas veicināšana.

   – Sadarbība ar vietējām kopienām, lai nodrošinātu to līdzdalību un labumu no āra tūrisma aktivitātēm.

   – Interpretācijas un izglītības resursu iekļaušana, izceļot teritorijas kultūrvēsturisko nozīmi.

3. Drošība un pieejamība:

   – Skaidras un informatīvas norādes visā taku tīklā.

   – Atbilstoša apkope un regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu taku drošību.

   – pieejamības funkciju iekļaušana, lai izmitinātu dažādus pārgājienus, tostarp cilvēkus ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām.

   – avārijas reaģēšanas protokolu un informācijas pieejamība.

4. Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

   – Izglītība un komunikācija par Leave No Trace principiem un atbildīgu ētiku brīvā dabā.

   – ilgtspējīgas prakses veicināšana, piemēram, atkritumu izpakošana, trokšņa piesārņojuma samazināšana un savvaļas dzīvnieku ievērošana.

   – Atbildīgas kempinga veicināšana, tostarp noteiktas kempings un ugunsdrošības vadlīnijas.

   – ētiskas savvaļas dzīvnieku mijiedarbības veicināšana, piemēram, distances ievērošana un dzīvnieku nebarošana.

5. Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

   – Sadarbība ar vietējām kopienām, lai nodrošinātu to iesaistīšanos taku plānošanā, pārvaldībā un ieguvumu dalīšanā.

   – Vietējo uzņēmumu, naktsmītņu un pakalpojumu veicināšana, kas atbilst ilgtspējības principiem.

   – Pārgājienu dalībnieku mudināšana atbalstīt vietējo ekonomiku, pērkot vietējos produktus un pakalpojumus.

   – tādu programmu izstrāde, kas veicina vietējo kopienu sociāli ekonomisko attīstību un labklājību.

ERA izstrādātā sertifikācijas sistēma varētu ietvert vērtēšanas vai marķējuma sistēmu, kas norāda šo kritēriju ievērošanas līmeni katrai takai. Takām, kas atbilst iepriekš noteiktam standartu kopumam, varētu piešķirt ERA sertifikātu vai marķējumu, kas norāda uz to apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgus pārgājienus un atbildīgu āra tūrismu. Sertifikācijas process var ietvert pašnovērtējumu, ko veic taku pārvaldītāji, ERA pārstāvju pārbaudes uz vietas un periodiskas novērtēšanas, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību.

Sertifikācijas sistēmā jāiekļauj arī noteikumi par pastāvīgu uzraudzību, atgriezenisko saiti un nepārtrauktu uzlabošanu. ERA var sadarboties ar savām dalīborganizācijām, ilgtspējības ekspertiem un attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, lai izstrādātu sistēmas sertifikācijas kritērijus, ieviešanas vadlīnijas un novērtēšanas mehānismus.

Izveidojot šādu sertifikācijas sistēmu, ERA var sniegt pārgājieniem uzticamu informāciju par takām, kurās prioritāte ir ilgtspējība, veicina atbildīgu uzvedību ārpus telpām un atbalsta dabas un kultūras resursu saglabāšanu. Sertifikācijas sistēma palīdzētu palielināt informētību, vadīt pārgājienu izvēli un veicināt ilgtspējīgas prakses ieviešanu āra tūrismā visā Eiropā.

Vērtēšanas sistēma

Tālāk ir sniegts ieteikums par vērtēšanas sistēmu, ko varētu apsvērt sertifikācijas sistēmā.

1. līmenis: Green Trail starteris

– takas, kas atbilst pamata ilgtspējības kritērijiem un ir pielikušas sākotnējās pūles, lai īstenotu atbildīgu āra tūrisma praksi.

– Sākuma līmeņa sertifikācija, kas norāda uz takas apņemšanos nodrošināt ilgtspējību, taču tajā ir iespējami uzlabojumi.

2. līmenis: Green Trail vidējais līmenis

– Takas, kas demonstrē augstāku ilgtspējības līmeni un atbildīgu āra tūrisma praksi.

– Vides, kultūras, drošības, apmeklētāju uzvedības un sabiedrības iesaistīšanās kritēriju ievērošana.

3. līmenis: Green Trail Advanced

– Takas, kas atbilst visaptverošiem ilgtspējības standartiem un aktīvi veicina atbildīgu āra tūrismu.

– Vides, kultūras, drošības, apmeklētāju uzvedības un sabiedrības iesaistīšanās kritēriju priekšzīmīga ievērošana.

– Pierādīta inovācija un vadošā loma ilgtspējīgas prakses jomā.

4. līmenis: Zaļās takas izcilība

– Takas, kas nodrošina izcilus ilgtspējības rādītājus un kalpo par paraugu atbildīgam āra tūrismam.

– Izcila vides pārvaldība, kultūras saglabāšana, drošības pasākumi, apmeklētāju izglītošana un pozitīva ietekme uz sabiedrību.

– Atzinība par nepārtrauktiem uzlabojumiem un labāko praksi.

Vērtēšanas sistēmu var vizualizēt, izmantojot simbolu vai etiķešu kombināciju, piemēram, lapas vai zvaigznes, kas atbilst attiecīgajiem līmeņiem. Tas ļauj pārgājieniem ātri noteikt un atšķirt takas, pamatojoties uz viņu ilgtspējības saistībām.

Lai saglabātu uzticamību un pārredzamību, ERA var izklāstīt katra reitinga līmeņa īpašos kritērijus un prasības visaptverošā rokasgrāmatā vai tiešsaistes portālā. Tas ļauj taku vadītājiem un pārgājieniem izprast cerības un strādāt, lai sasniegtu augstāku sertifikācijas līmeni.

ERA sertifikācijas sistēmā jāiekļauj periodiskas atkārtotas novērtēšanas un atjaunošanas process, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību un uzlabojumiem. Tas var ietvert regulārus novērtējumus, atgriezeniskās saites cilpas un sadarbību ar taku vadītājiem, vietējām kopienām un vides ekspertiem.

Šādas vērtēšanas sistēmas ieviešana nodrošinātu pārgājienu dalībniekiem skaidru un standartizētu veidu, kā novērtēt pārgājienu taku ilgtspēju un atbildīgu praksi. Tas mudina taku vadītājus nepārtraukti censties panākt augstāku ilgtspējības līmeni, radot pozitīvu ietekmi uz vidi un sociāli kultūras ietekmi āra tūrismā.

Kritēriji

Šeit ir konkrēti un konkrēti kritēriji katram ieteiktās Zaļās takas vērtēšanas sistēmas līmenim:

1. līmenis: Green Trail starteris

- Vides ilgtspēja:

  – Pamata taku uzturēšanas un erozijas kontroles pasākumu ievērošana.

  – Minimāla ietekme uz jutīgām ekosistēmām un savvaļas dzīvotnēm.

  – Veicināt atbildīgas atkritumu apsaimniekošanas praksi, tostarp atkritumu izvešanu un pārstrādi.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Cieņa pret kultūras vietām, mantojumu un pamatiedzīvotāju kopienām.

  – Novadpētniecības un tradīcijas izceļošu izglītojošu materiālu integrācija.

  – Kultūras jūtīguma un cieņpilnas mijiedarbības ar vietējām kopienām veicināšana.

- Drošība un pieejamība:

  – Labi marķētas takas ar skaidrām norādēm un drošības informāciju.

  – Regulāra apkope, lai nodrošinātu trases apstākļus un drošības pasākumus.

  – pieejamības elementu, piemēram, pieejamu taku posmu un aprīkojuma, apsvēršana.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Izglītība un komunikācija par Leave No Trace principiem.

  – Veicināt atbildīgu kempinga praksi, tostarp izraudzītus kempingus un ugunsdrošības vadlīnijas.

  – Cieņa pret savvaļas dzīvniekiem un savvaļas dzīvnieku apskates un mijiedarbības vadlīniju ievērošana.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Sadarbība ar vietējām kopienām taku plānošanā un pārvaldībā.

  – Vietējo uzņēmumu un pakalpojumu veicināšana, kas atbilst ilgtspējības principiem.

  – Apsveriet kopienas priekšrocības un vietējās nodarbinātības vai iesaistīšanās iespējas.

2. līmenis: Green Trail vidējais līmenis

Papildus 1. līmeņa kritērijiem var pievienot:

- Vides ilgtspēja:

  – Erozijas kontroles pasākumu īstenošana, piemēram, taku stabilizācija un ūdens apsaimniekošana.

  – Floras un faunas populāciju uzraudzība un jutīgo zonu aizsardzība.

  – Atjaunojamo enerģijas avotu un ilgtspējīgas infrastruktūras integrācija, ja iespējams.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Vietējo kopienu aktīva iesaiste taku izstrādē un interpretācijā.

  – Sadarbība ar vietējām kultūras organizācijām, lai veicinātu apmeklētāju izpratni un atzinību.

  – Kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu integrēšana takā.

- Drošība un pieejamība:

  – Regulāras taku pārbaudes un apkope, lai nodrošinātu optimālus drošības apstākļus.

  – Nodrošināt jaunāko taku informāciju un ārkārtas reaģēšanas protokolus.

  – Ņemiet vērā dažādas lietotāju vajadzības, tostarp izkārtnes vairākās valodās un iespējas cilvēkiem ar invaliditāti.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – izglītojošu materiālu par atbildīgu uzvedību ārpus telpām un ilgtspējīgu praksi popularizēšana.

  – Minimālas atkritumu rašanās veicināšana, tostarp iepakošanas un izpakošanas politika.

  – Veicināt atbildīgu savvaļas dzīvnieku satikšanos, piemēram, drošu attālumu ievērošanu un izvairīšanos no traucējumiem.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Aktīva sadarbība ar vietējām kopienām, meklējot viņu ieguldījumu un risinot problēmas.

  – Kopienas attīstības iniciatīvu un ieguvumu dalīšanas pasākumu izskatīšana.

  – Sadarbība ar vietējām ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu kultūras pasākumus un tūrisma pieredzi.

3. līmenis: Green Trail Advanced

Papildus 1. un 2. līmeņa kritērijiem var pievienot:

- Vides ilgtspēja:

  – Uzlabotas ilgtspējības prakses, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražošanas un ūdens saglabāšanas pasākumu, integrācija.

  – Bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas iniciatīvas, piemēram, biotopu atjaunošana un vietējo sugu reintrodukcija.

  – Vides rādītāju uzraudzība un ziņošana par tiem, lai virzītu nepārtrauktus uzlabojumus.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – interpretācijas materiālu un interaktīvas pieredzes izstrāde, kas cildina vietējo kultūru un mantojumu.

  – Sadarbība ar vietējiem māksliniekiem un amatniekiem, lai takā iekļautu kultūras elementus.

  – Vietējo kopienu iesaistīšana kultūras apmaiņas programmās un stāstu stāstīšanas iniciatīvās.

- Drošība un pieejamība:

  – Regulāras drošības apmācības un sertifikācijas taku personālam.

  – Pieejamu iekārtu un ērtību nodrošināšana visā taku tīklā.

  – progresīvu drošības tehnoloģiju ieviešana, piemēram, ārkārtas sakaru sistēmas vai automatizēti brīdinājumi.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Interaktīvu izglītības rīku un multivides platformu integrācija, lai veicinātu atbildīgu uzvedību ārpus telpām.

  – Aktīvās līdzdalības veicināšana takas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumos.

  – Aizstāvēt atbildīgu tūrismu ārpus takas, tostarp ilgtspējīgas transporta izvēles un vietējās iesaistes.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Sabiedrības vadītu projektu īstenošana, kas veicina sociāli ekonomiskos ieguvumus, kultūras atdzīvināšanu vai vides saglabāšanu.

  – Kopienas ietekmes uzraudzība un novērtēšana, lai nodrošinātu pozitīvus rezultātus.

  – Partnerības ar vietējām organizācijām, lai attīstītu uz kopienu balstītas tūrisma iniciatīvas.

4. līmenis: Zaļās takas izcilība

Papildus 1., 2. un 3. līmeņa kritērijiem var pievienot:

- Vides ilgtspēja:

  – Izņēmuma ilgtspējības prakses demonstrēšana, nozares etalonu noteikšana.

  – Novatorisku tehnoloģiju un prakses iekļaušana, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

  – Ilgtermiņa monitoringa un pētniecības programmu integrācija, lai sniegtu informāciju par saglabāšanas pasākumiem.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Atzinība par vadošo taku kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

  – Interaktīvas izglītojošas pieredzes attīstība, kas iesaista apmeklētājus kultūras saglabāšanā.

  – Sadarbība ar akadēmiskajām iestādēm un kultūras organizācijām padziļinātai izpētei un interpretācijai.

- Drošība un pieejamība:

  – Visprogresīvāko drošības pasākumu un tehnoloģiju ieviešana, lai nodrošinātu visaugstāko taku drošības līmeni.

  – Aktīva iesaistīšanās taku drošības izpētē un labākās prakses apmaiņa ar citām takām.

  – Uzlabotu pieejamības funkciju integrācija, kas pārsniedz pamatprasības, lai apmierinātu dažādas vajadzības.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Atzinība kā līderis atbildīgā uzvedībā ārpus telpām un vides pārvaldībā.

  – Aktīva dalība reģionālās vai valsts mēroga kampaņās, kas veicina atbildīgu tūrisma praksi.

  – Apmeklētāju atgriezeniskās saites mehānismu ieviešana un nepārtraukta uzlabošana, pamatojoties uz apmeklētāju ieguldījumu.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Uzskata par paraugu taku pozitīvai kopienas ietekmei un ilgtspējīgai tūrisma attīstībai.

  – Vietējo kopienu aktīva iesaiste taku apsaimniekošanā un lēmumu pieņemšanas procesos.

  – Vietējo uzņēmumu attīstības veicināšana, sniedzot atbalstu un resursus ekonomikas noturības veicināšanai.

ERA var izveidot detalizētus vērtēšanas kritērijus katram līmenim, tostarp īpašus rādītājus, prasības un punktu sistēmas. Regulāri novērtējumi, pārbaudes uz vietas un ieinteresēto personu atsauksmes var būt daļa no sertifikācijas procesa, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību un uzlabojumiem.

Ieviešot šo vērtēšanas sistēmu, ERA var nodrošināt pārgājienu ceļotājiem skaidru un pārskatāmu veidu, kā noteikt takas, kurās prioritāte ir ilgtspējība un atbildīga āra tūrisma prakse. Sistēma stimulē taku vadītājus nepārtraukti uzlabot savus ilgtspējības centienus, veicinot pozitīvu vides, kultūras un sociāli ekonomisko ietekmi āra tūrismā.

Detalizēti vērtēšanas kritēriji

Šeit ir detalizēti vērtēšanas kritēriji katram Zaļās takas vērtēšanas sistēmas līmenim:

1. līmenis: Green Trail starteris

- Vides ilgtspēja:

  – Regulāra taku apkope, lai novērstu eroziju un novērstu degradāciju.

  – Vietējo vides noteikumu apzināšanās un ievērošana.

  – Atkritumu apsaimniekošanas pamatprakses, tostarp atkritumu izvešana un pārstrāde.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Cieņa pret kultūras objektiem un artefaktiem takā.

  – Interpretācijas pamatmateriāli, izceļot vietējo vēsturi un tradīcijas.

  – Sadarbība ar vietējām kopienām, lai izprastu un risinātu kultūras problēmas.

- Drošība un pieejamība:

  – Labi marķētas takas ar skaidrām norādēm un drošības informāciju.

  – Pamata taku uzturēšana, lai nodrošinātu drošu caurbraukšanu.

  – Pamata pieejamības vajadzību, piemēram, līdzenas zemes un platāku celiņu, ievērošana.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Informācija un saziņa par Leave No Trace principiem.

  – Veicināt atbildīgu kempinga praksi, tostarp ugunsdrošības vadlīnijas.

  – Pamatnostādnes savvaļas dzīvnieku satikšanai un atbildīgai uzvedībai.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Pamata konsultācijas ar vietējām kopienām taku plānošanas un izstrādes laikā.

  – Pamata vietējo uzņēmumu un pakalpojumu veicināšana.

2. līmenis: Green Trail vidējais līmenis

Papildus 1. līmeņa kritērijiem var pievienot:

- Vides ilgtspēja:

  – Erozijas kontroles pasākumu īstenošana, piemēram, taku stabilizācija un ūdens apsaimniekošana.

  – Biotopu aizsardzības pasākumu apsvēršana jutīgai florai un faunai.

  – Atkritumu samazināšanas veicināšana ar izglītības palīdzību un atkritumu tvertņu nodrošināšanu.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Vietējo kultūras mantojumu izceļošu interpretācijas materiālu izstrāde.

  – Sadarbība ar vietējām kultūras organizācijām, lai veicinātu apmeklētāju izpratni un atzinību.

  – Sadarbība ar vietējām kopienām kultūras izpratnes apmācībā taku personālam.

- Drošība un pieejamība:

  – Regulāras taku pārbaudes un apkope, lai nodrošinātu optimālus drošības apstākļus.

  – Nodrošināt jaunāko taku informāciju un ārkārtas reaģēšanas protokolus.

  – pieejamības elementu, piemēram, ratiņkrēslu piekļuves celiņu vai iekārtu, apsvēršana.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Izglītība par atbildīgu uzvedību ārpus telpām un ilgtspējīgu praksi.

  – Minimālas atkritumu rašanās veicināšana, tostarp iepakošanas un izpakošanas politika.

  – Vadlīnijas atbildīgai savvaļas dzīvnieku satikšanai un minimālam traucējumam.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Sadarbība ar vietējām kopienām taku pārvaldības un lēmumu pieņemšanas procesos.

  – Vietējo uzņēmumu un pakalpojumu veicināšana, izmantojot taku informatīvos materiālus.

  – Apsveriet kopienas priekšrocības un iesaistīsimies ar taku saistītos pasākumos.

3. līmenis: Green Trail Advanced

Papildus 1. un 2. līmeņa kritērijiem var pievienot:

- Vides ilgtspēja:

  – Uzlabotas ilgtspējības prakses, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražošanas un ūdens saglabāšanas pasākumu, integrācija.

  – Bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas iniciatīvu apsvēršana, piemēram, biotopu atjaunošana un vietējo sugu veicināšana.

  – Regulāra uzraudzība un ziņošana par vides rādītājiem, lai virzītu nepārtrauktus uzlabojumus.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Interaktīvu interpretācijas materiālu izstrāde, kas cildina vietējo kultūru un mantojumu.

  – Sadarbība ar vietējiem māksliniekiem un amatniekiem kultūras elementu veidošanai takā.

  – Vietējo kopienu iesaistīšana kultūras apmaiņas programmās un stāstīšanas iniciatīvās.

- Drošība un pieejamība:

  – Regulāras drošības apmācības un sertifikācijas taku personālam.

  – Pieejamu iekārtu un ērtību nodrošināšana visā taku tīklā.

  – progresīvu drošības tehnoloģiju, piemēram, ārkārtas sakaru sistēmu, ieviešana.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Interaktīvu izglītības rīku un multivides platformu integrācija, lai veicinātu atbildīgu uzvedību.

  – Aktīvās līdzdalības veicināšana konservācijas un restaurācijas pasākumos.

  – Aizstāvēt atbildīgu tūrismu ārpus takas, tostarp ilgtspējīgas transporta izvēles.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Sabiedrības virzītu projektu īstenošana, kas veicina sociāli ekonomiskos ieguvumus un kultūras atdzīvināšanu.

  – Kopienas ietekmes uzraudzība un novērtēšana, lai nodrošinātu pozitīvus rezultātus.

  – Partnerības ar vietējām organizācijām, lai attīstītu uz kopienu balstītas tūrisma iniciatīvas.

4. līmenis: Zaļās takas izcilība

Papildus 1., 2. un 3. līmeņa kritērijiem var pievienot:

- Vides ilgtspēja:

  – Izņēmuma ilgtspējības prakses demonstrēšana, nozares etalonu noteikšana.

  – Novatorisku tehnoloģiju un prakses integrācija, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

  – Ilgtermiņa monitoringa un pētniecības programmas, lai informētu par saglabāšanas pasākumiem.

- Kultūras un mantojuma saglabāšana:

  – Atzinība par vadošo taku kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

  – Ieskaujošas pieredzes attīstīšana, kas iesaista apmeklētājus kultūras saglabāšanā.

  – Sadarbība ar akadēmiskajām institūcijām un kultūras organizācijām pētniecībā un interpretācijā.

- Drošība un pieejamība:

  – Visprogresīvāko drošības pasākumu un tehnoloģiju ieviešana, lai nodrošinātu visaugstāko taku drošības līmeni.

  – Aktīva iesaistīšanās taku drošības izpētē un labākās prakses apmaiņa.

  – Uzlabotu pieejamības funkciju integrācija, lai apmierinātu dažādas vajadzības.

- Atbildīga apmeklētāju uzvedība:

  – Atzinība kā līderis atbildīgā uzvedībā ārpus telpām un vides pārvaldībā.

  – Aktīva dalība reģionālās vai valsts mēroga kampaņās, kas veicina atbildīgu tūrisma praksi.

  – Apmeklētāju atgriezeniskās saites mehānismu ieviešana un nepārtraukta uzlabošana, pamatojoties uz apmeklētāju ieguldījumu.

- Kopienas iesaistīšanās un ekonomiskā ietekme:

  – Uzskata par paraugu taku pozitīvai kopienas ietekmei un ilgtspējīgai tūrisma attīstībai.

  – Vietējo kopienu aktīva iesaiste taku apsaimniekošanā un lēmumu pieņemšanas procesos.

  – Vietējo uzņēmumu attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstu un resursus ekonomikas noturībai.

ERA var noteikt konkrētus rādītājus, prasības un vērtēšanas sistēmas katram kritērijam katrā līmenī. Šie detalizētie vērtēšanas kritēriji nodrošina ietvaru taku novērtēšanai un atbilstības nodrošināšanai ilgtspējības un atbildīga tūrisma praksei. Sertifikācijas procesā var iekļaut regulārus novērtējumus, pārbaudes uz vietas un ieinteresēto personu atsauksmes, lai saglabātu uzticamību un veicinātu pastāvīgus uzlabojumus.

Punktu sistēma

Šeit ir ieteikums par vērtēšanas sistēmu, ko var izmantot katram kritērijam katrā Green Trail vērtēšanas sistēmas līmenī:

1. līmenis: Green Trail starteris

Katram kritērijam var piešķirt punktu skaitu no 1 līdz 3:

– 1: Pamata atbilstība minimālajām prasībām.

– 2: mērena atbilstība, ar dažiem centieniem panākt ilgtspējību un atbildīgu praksi.

– 3: laba atbilstība, kas liecina par apņemšanos ievērot ilgtspējīgu praksi, taču ir iespējami uzlabojumi.

2. līmenis: Green Trail vidējais līmenis

Katram kritērijam var piešķirt punktu skaitu no 1 līdz 5:

– 1: Pamata atbilstība minimālajām prasībām.

– 2: mērena atbilstība, ar dažiem centieniem panākt ilgtspējību un atbildīgu praksi.

– 3: laba atbilstība, kas apliecina apņemšanos ievērot ilgtspējīgu praksi.

– 4: ļoti laba atbilstība, pamatprasību pārsniegšana un ievērojams progress.

– 5: teicama atbilstība, demonstrējot izcilus centienus un labāko praksi.

3. līmenis: Green Trail Advanced

Katram kritērijam var piešķirt punktu skaitu no 1 līdz 7:

– 1: Pamata atbilstība minimālajām prasībām.

– 2: mērena atbilstība, ar dažiem centieniem panākt ilgtspējību un atbildīgu praksi.

– 3: laba atbilstība, kas apliecina apņemšanos ievērot ilgtspējīgu praksi.

– 4: ļoti laba atbilstība, pamatprasību pārsniegšana un ievērojams progress.

– 5: teicama atbilstība, demonstrējot izcilus centienus un labāko praksi.

– 6: izcila atbilstība, kas demonstrē inovāciju un vadošo lomu ilgtspējības jomā.

– 7: izcila atbilstība, nozares etalonu noteikšana un kalpošana par paraugu.

4. līmenis: Zaļās takas izcilība

Katram kritērijam var piešķirt punktu skaitu no 1 līdz 10:

– 1: Pamata atbilstība minimālajām prasībām.

– 2: mērena atbilstība, ar dažiem centieniem panākt ilgtspējību un atbildīgu praksi.

– 3: laba atbilstība, kas apliecina apņemšanos ievērot ilgtspējīgu praksi.

– 4: ļoti laba atbilstība, pamatprasību pārsniegšana un ievērojams progress.

– 5: teicama atbilstība, demonstrējot izcilus centienus un labāko praksi.

– 6: izcila atbilstība, kas demonstrē inovāciju un vadošo lomu ilgtspējības jomā.

– 7: izcila atbilstība, nozares etalonu noteikšana un kalpošana par paraugu.

– 8–10: izcila atbilstība, kas atspoguļo nepārtrauktus uzlabojumus, inovācijas un izcilību.

Šos punktus var piešķirt, pamatojoties uz takas veiktspējas novērtējumu attiecībā pret katru konkrēto kritēriju. Katra līmeņa kopējo punktu skaitu var aprēķināt, summējot katra kritērija punktu skaitu šajā līmenī.

Lai sasniegtu noteiktu sertifikācijas līmeni, takām ir jāsasniedz minimālais kopējā punktu skaita slieksnis šajā līmenī. Piemēram, lai iegūtu 3. līmeņa sertifikātu, takai, iespējams, būs jāsaņem vidējais vērtējums 4 vai augstāks visos kritērijos šajā līmenī.

Vērtēšanas sistēma nodrošina kvantitatīvu līdzekli, lai novērtētu takas atbilstību ilgtspējības un atbildīga tūrisma praksei. Tas ļauj objektīvi novērtēt un salīdzināt, atbalstot sertifikācijas procesa pārredzamību un atbildību.