Darbu ar ERA arhīvu koordinē Arhīva darba grupa.
Grupu izveido ERA valde, un tā attiecas uz to.

Arhīvu darba grupā ir 2 locekļi: Rolfs Eberts (arhivārs, DWV), Jana Harnochová (atbalsts pētniecībai, ERA birojs).

Nolūks
Prāgas ERA birojā savākt visu iespējamo dokumentāciju par ERA vēsturi.
Lai atlasītu un reģistrētu dokumentāciju.
Lai meklētu papildu dokumentāciju no privātiem avotiem.
Sagatavot pilnu dokumentāciju noteiktām ERA sfērām.

Aktivitātes
Vēsturisko dokumentu kolekcija, tai skaitā dibināšanas dokumenti no bijušajiem ERA arhīviem Kaselē, Štutgartē (Vācija), kā arī daži privāti avoti – ir procesā.
Lielisks ERA Ceļa komisijas kopsavilkums 1969. – 2013. gadā.
Lielisks ERA Walking komisijas kopsavilkums – tiek gatavots.
Lielisks ERA Jaunatnes komisijas kopsavilkums – tiek gatavots.

dokumenti
Zeittafel zum Wirken der Wegekommission von 1969 bis 2013, Rolf Ebert (DEU)

Kontakti
sekretariāts(at)era-ewv-ferp.com (aizstāt (at) ar @)