Proġett ERA Green Trails

Il-Proġett tal-Mixi Sostenibbli tal-ERA: Inwittu t-Triq għal Għada Eħdar

Merħba għall-Proġett tal-Mixi Sostenibbli tal-ERA, inizjattiva viżjonarja mmirata biex tfassal mill-ġdid il-futur tal-mixi fl-Ewropa. Fl-Assoċjazzjoni Ewropea tar-Ramblers (ERA), nemmnu li l-imħabba tagħna għall-barra għandha timxi id f'id mar-responsabbiltà tagħna li nipproteġu l-ambjent, niċċelebraw kulturi diversi, u nagħtu s-setgħa lill-komunitajiet lokali. Dan il-proġett jirrappreżenta l-impenn tagħna biex niksbu dawn l-għanijiet.

Please note that everything right now are ideas and are in Draft, as we want to discuss the Way Ahead with our member organisations and relevant stakeholders, before we move on.

Viżjoni tagħna

Il-viżjoni tagħna hija sempliċi iżda qawwija: li noħolqu esperjenza ta’ mixi sostenibbli li tħalli impatt pożittiv fuq in-natura, il-kultura u l-komunitajiet. Aħna naħsbu Ewropa fejn kull mogħdija tal-mixi tkun kuritur ta' preservazzjoni ekoloġika, triq għall-apprezzament kulturali, u sors ta' vitalità soċjoekonomika.

Is-Sistema ta' Ċertifikazzjoni tal-Green Trail

Ċentrali għall-proġett tagħna huwa l-iżvilupp tas-Sistema ta 'Ċertifikazzjoni tal-Green Trail. Din is-sistema se tistabbilixxi standard rikonoxxut għal mogħdijiet ta' mixi sostenibbli. Se tipprovdi lill-mixjiet b'informazzjoni affidabbli dwar it-trails, tippromwovi prattiki li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, u tinkoraġġixxi mġiba responsabbli.

Il-Pjan għall-Proġett

L-ERA għandha l-ħsieb li tesegwixxi l-proġett bi Pre-proġett ta’ 3 xhur fl-ewwel nofs sena tal-2024 segwit minn Pjan ta’ proġett ta’ nofs sena fit-tieni nofs tas-sena tal-2024.

Qabel il-proġett
Stabbilixxi ERA Green Trails legalment u tifforma tim iddedikat biex jiddefinixxi r-rwoli u r-responsabbiltajiet. Tinvestiga u tibda finanzjament biex tiżgura l-fondi inizjali u tiżviluppa pjan komprensiv għall-pjattaforma ta 'ċertifikazzjoni. Fl-istess ħin, ibda diskussjonijiet dwar kriterji ta' sostenibbiltà biex jiggwidaw il-valutazzjonijiet tat-trails.

Pjan ta' proġett ta' nofs sena
L-inizjattiva ERA Green Trails għandha l-għan li tiġi implimentata fi żmien sitt xhur, li tinvolvi l-partijiet interessati, tirriċerka ċertifikazzjonijiet eżistenti, tiżviluppa qafas kunċettwali, tibda strateġija ta’ komunikazzjoni, u tivvaluta l-fattibilità għall-integrazzjoni ma’ Leading Quality Trails (LQT). Ir-riżultati antiċipati jinkludu għarfien tal-partijiet interessati, pjan ta' proġett, pjan ta' komunikazzjoni, u għarfien dwar il-fattibilità tal-integrazzjoni tal-LQT. Il-passi li jmiss jinvolvu l-proċediment tal-proġett ewlieni, l-inkorporazzjoni tal-feedback, l-aġġustament tal-istrateġiji, u l-iżgurar tal-allinjament mal-partijiet interessati u r-regolamenti.

Get Involuta

Dan il-proġett mhuwiex biss dwar l-ERA; huwa dwar aħna lkoll li ngħożżu l-barra. Nistednukom, id-dilettanti tal-beraħ, dawk li jħobbu n-natura, u l-avukati għal turiżmu responsabbli, tingħaqdu magħna f’dan il-vjaġġ trasformattiv.

Oqgħod attent għal aġġornamenti u opportunitajiet biex tipparteċipa. Flimkien, nistgħu noħolqu futur sostenibbli fejn il-mogħdijiet tal-mixi tal-Ewropa jiġu ppreservati, il-kulturi ċċelebrati, u l-komunitajiet jirnexxu.

Ikkuntatjana

Jekk għandek mistoqsijiet jew tixtieq titgħallem aktar dwar il-proġett, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana fuq secretariat@era-ewv-ferp.com

Ingħaqad magħna biex tagħmel differenza. Flimkien, ejja twitti t-triq għal għada aktar ekoloġika.Aqra iktar hawn

It-turiżmu fil-beraħ fl-Ewropa huwa xejra popolari u li qed tikber. Ħafna vjaġġaturi jinġibdu lejn il-pajsaġġi diversi tal-Ewropa, wirt kulturali għani, u opportunitajiet għal attivitajiet fil-beraħ.

L-Ewropa toffri firxa wiesgħa ta' opportunitajiet ta' turiżmu fil-beraħ, inklużi l-mixi, iċ-ċikliżmu, l-iskijar, l-osservazzjoni ta' annimali selvaġġi, u sports ta' avventura.

Kien hemm ukoll interess dejjem jiżdied fit-turiżmu sostenibbli u favur l-ambjent, li ħafna drabi jinvolvi attivitajiet fil-beraħ. Il-vjaġġaturi qed ifittxu esperjenzi li jippermettulhom jgħaqqdu man-natura, inaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom, u jappoġġaw il-komunitajiet lokali.

Filwaqt li t-turiżmu fil-beraħ iġib bosta benefiċċji, bħat-tkabbir ekonomiku, l-iskambju kulturali, u l-apprezzament tan-natura, jista’ wkoll joħloq ċerti sfidi.

Hawn huma xi problemi assoċjati maż-żieda fit-turiżmu fil-beraħ:

1. Impatt ambjentali: L-influss ta’ turisti jista’ jpoġġi pressjoni fuq l-ekosistemi fraġli u r-riżorsi naturali. Attivitajiet bħall-mixi, l-ikkampjar, u s-sewqan off-road jistgħu jwasslu għal degradazzjoni tal-ħabitat, erożjoni tal-ħamrija, tniġġis, u tfixkil tal-ħajja selvaġġa.

2. Iffullar: Destinazzjonijiet popolari fil-beraħ jistgħu jsiru iffullati żżejjed, speċjalment waqt l-aqwa staġuni, li jwasslu għal konġestjoni, kjuwijiet twal, u esperjenza mnaqqsa tal-viżitaturi. L-iffullar jista’ wkoll iżid il-livelli tal-istorbju, iż-żibel, u l-kunflitti bejn it-turisti u l-komunitajiet lokali.

3. Strain Infrastrutturali: Żidiet rapidi fit-turiżmu jistgħu jisforzaw l-infrastruttura eżistenti, inklużi s-sistemi tat-trasport, l-akkomodazzjonijiet, u l-faċilitajiet bħall-kmamar tal-banju u l-ġestjoni tal-iskart. Infrastruttura insuffiċjenti tista' twassal għal servizzi inadegwati u tnaqqis fl-esperjenza ġenerali tal-viżitatur.

4. Impatti Kulturali: It-tkabbir turistiku mhux immaniġġjat jista' jwassal għall-komodifikazzjoni tal-kulturi lokali, l-erożjoni tal-prattiki tradizzjonali, u t-telf tal-awtentiċità. Il-komunitajiet lokali jistgħu jiffaċċjaw sfidi bħal żieda fl-ispejjeż tal-ħajja, bidliet fl-okkupazzjonijiet tradizzjonali, u kunflitti dwar ir-riżorsi.

5. Żvilupp żejjed: Ċerti destinazzjonijiet popolari jistgħu jbatu minn turiżmu żejjed, fejn il-volum kbir ta 'viżitaturi jegħleb il-kapaċità ta' ġarr taż-żona. Dan jista’ jwassal għal żieda fil-prezzijiet, degradazzjoni tal-infrastruttura lokali, u impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tar-residenti.

6. Prattiċi Insostenibbli: Xi turisti jistgħu jidħlu fi prattiki mhux sostenibbli, bħal li jħallu l-iskart warajhom, jagħmlu ħsara lill-flora u lill-fawna, jew li jidħlu f'attivitajiet illegali. Nuqqas ta' għarfien u mġiba irresponsabbli jista' jkollhom effetti negattivi fit-tul fuq l-ambjent u l-komunitajiet lokali.

Fil-qalba tal-missjoni tal-ERA hija l-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli tat-turiżmu fil-beraħ.

L-impenn tal-ERA għall-iżvilupp sostenibbli tat-trail joffri lill-mixjiet opportunitajiet mingħajr paragun biex jgħaddu lilhom infushom fl-iktar meravilji naturali tal-isturdament tal-kontinent.

L-ERA temmen li l-għarfien huwa ċ-ċavetta għat-trawwim ta’ prattiki ta’ mixi responsabbli. Aħna nieħdu sehem attiv f'inizjattivi edukattivi, norganizzaw workshops, sessjonijiet ta' taħriġ, u kampanji ta' għarfien.

L-ERA tirrikonoxxi li l-ebda organizzazzjoni waħda ma tista' tindirizza l-isfidi tat-turiżmu sostenibbli fil-beraħ waħedha. Billi trawwem il-kollaborazzjoni u s-sħubijiet, l-assoċjazzjoni tixtieq tlaqqa’ flimkien organizzazzjonijiet membri, għaqdiet turistiċi, gruppi ambjentali, u korpi governattivi. Permezz ta’ għarfien espert u riżorsi kondiviżi, l-ERA timmassimizza l-impatt tagħha, billi tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ politiki u inizjattivi turistiċi koeżivi u sostenibbli madwar l-Ewropa.

L-ERA u l-organizzazzjonijiet membri jista' jkollhom rwol sinifikanti fl-indirizzar tal-problemi assoċjati maż-żieda fit-turiżmu fil-beraħ fl-Ewropa.

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu rilevanza għall-isfidi u l-għanijiet assoċjati mat-turiżmu fil-beraħ fl-Ewropa. Il-Patt Ekoloġiku huwa pjan direzzjonali komprensiv u sett ta’ inizjattivi ta’ politika introdotti mill-Unjoni Ewropea (UE) biex tindirizza t-tibdil fil-klima, tippromwovi s-sostenibbiltà, u t-tranżizzjoni għal ekonomija aktar ekoloġika. Billi tallinja l-attivitajiet tagħna mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-ERA tista’ ssaħħaħ ir-rwol tagħna fil-promozzjoni tat-turiżmu fil-beraħ sostenibbli u tikkontribwixxi għall-għanijiet usa’ ta’ sostenibbiltà stabbiliti mill-UE.

L-ERA tista' tistabbilixxi linji gwida u programmi ta' ċertifikazzjoni li jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-ġestjoni sostenibbli tat-traċċa. Dawn il-linji gwida jistgħu jkopru aspetti bħad-disinn tat-traċċa, it-traċċar, il-kontroll tal-erożjoni, il-ġestjoni tal-iskart, u l-miżuri tas-sikurezza. Il-programmi ta’ ċertifikazzjoni jistgħu jirrikonoxxu u jippromwovu traċċi li jaderixxu ma’ prattiki sostenibbli, u jipprovdu lill-mixjiet assigurazzjoni ta’ rotot responsabbli u miżmuma tajjeb.

Is-sistema ta' ċertifikazzjoni żviluppata mill-ERA tista' tinvolvi sistema ta' klassifikazzjoni jew tikkettar li tindika l-livell ta' aderenza ma' dawn il-kriterji għal kull traċċa. It-toroq li jilħqu sett ta' standards predefiniti jistgħu jingħataw ċertifikazzjoni jew tikketta mill-ERA, li tindika l-impenn tagħhom għal mixi sostenibbli u turiżmu responsabbli fil-beraħ. Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni jista’ jinvolvi awtovalutazzjoni mill-maniġers tat-trail, spezzjonijiet tas-sit minn rappreżentanti tal-ERA, u evalwazzjonijiet perjodiċi biex tiġi żgurata konformità kontinwa.