Sammendrag av ERAs historie

Sammendrag av «ERA historiebidrag – Ingemund Hägg»

Bakgrunn og dannelse av Walking Commission:

 • Dokumentet gir en historisk beretning om European Ramblers' Association (ERA) med fokus på Walking Commission (Wanderkommission) dannet i 1977.
 • Ingemund Hägg fra den svenske turistforeningen (STF) spilte en sentral rolle, og fungerte først som kommisjonens sekretær.
 • Kommisjonen ble opprettet for å utfylle Wegekommission, som fokuserte på E-stier.

Mål og initiativ:

 • Walking Commission hadde som mål å sentralisere informasjon om turgåing i Europa, fremme spredning av turrelatert informasjon blant medlemsorganisasjoner og lette utveksling av turgrupper på tvers av land.
 • Kommisjonens tidlige initiativ inkluderte å opprette et register over medlemsorganisasjoner, oppmuntre til informasjonsutveksling, fremme gruppevandring i utlandet og utvikle en publikasjon over anbefalte turer i hvert land.

Sentrale prosjekter og publikasjoner:

 • Walking in Europe (1978): En omfattende guide som opprinnelig ble utgitt på svensk og senere oversatt til flere språk. Den ga detaljert informasjon om turgåing i forskjellige europeiske land.
 • Tre anbefalte turer (1983): Et hefte som tilbyr anbefalte turruter i forskjellige land for å oppmuntre til internasjonale turopplevelser.
 • A Walker's Guide to Europe (1983): Denne publikasjonen, medforfatter av Arthur Howcroft, hadde som mål å gi praktisk gåveiledning over hele Europa.

Miljø- og offentlighetshensyn:

 • Miljøhensyn ble først tatt opp av kommisjonen i 1983, og fremhevet viktigheten av å balansere turaktiviteter med naturvern.
 • Studien om bruk av gangstier (1991-1992): En spørreskjemastudie som undersøker bruksmønstrene til gangstier over hele Europa. Funn indikerte en preferanse for korte, uformelle gruppeturer med minimale konflikter med andre veibrukere.
 • Handlingsprogram for offentlig tilgang (1999): Dette programmet hadde som mål å støtte og forbedre allmennhetens rettigheter for turgåere over hele Europa, og tok til orde for ingen avgifter for tilgang og fremme veimerkende gangstier.

European Code of Good Walking (2002):

 • Kommisjonen utviklet en European Code of Good Walking, som understreker respekt for lokale skikker, eiendom og miljø. Denne koden hadde som mål å harmonisere god gangpraksis på tvers av ulike europeiske land.

Nyhetsbrev og kommunikasjon:

 • Kommisjonen anerkjente behovet for bedre kommunikasjon mellom medlemsorganisasjoner, noe som førte til utgivelsen av et trespråklig nyhetsbrev som startet i 1992.

Sammendrag av “Arthur Howcroft – ERAhistoryExtract – av I. Hägg”

Arthur Howcrofts bidrag:

 • Arthur Howcroft, en fremtredende skikkelse i ERA, ledet den nyopprettede Walking Commission i 1977. Han spilte en betydelig rolle i utformingen av kommisjonens mål og aktiviteter.
 • Under hans ledelse fokuserte kommisjonen på å gjøre ERA til et sentralt informasjonsknutepunkt for turgåing i Europa, lette internasjonal informasjonsutveksling og fremme gruppevandringsaktiviteter.

Viktige milepæler og prosjekter:

 • Ferienwanderungen (1978): Anerkjent som en viktig publikasjon for kommisjonens arbeid, og gir viktig vandringsinformasjon fra medlemslandene.
 • Craig Evans sine prosjekter: Støttet betydelige vandreprosjekter som «Til fots gjennom Europa» og bidro til utgivelsen av «A Walker's Guide to Europe» (1983).
 • Tre anbefalte turer (1983): Dette prosjektet ble satt sammen av Gie Beirnaert og Ingemund Hägg og hadde som mål å oppmuntre til internasjonale turopplevelser.

Miljøfokus og publikasjoner:

 • Miljøspørsmål ble satt i fokus av Howcroft i 1983.
 • Internasjonalt karaktersystem for gangvansker (1987): Introdusert for å standardisere graderingen av turveier over hele Europa.

Publikasjoner og oversettelser:

 • Walking in Europe (1978): Denne veiledningen ble opprinnelig utgitt på svensk og oversatt til flere språk, og ga omfattende informasjon om turmuligheter i Europa.
 • European Code of Good Walking (2002): Utviklet for å harmonisere gangpraksis og fremme respekt for lokale skikker og miljø.

Offentlig tilgang og advokatvirksomhet:

 • Studien om bruk av gangstier (1991-1992): Undersøkte gangvaner og gangstibruk over hele Europa, og fremhevet behovet for bedre tilgang og minimale konflikter med andre brukere.
 • Handlingsprogram for offentlig tilgang (1999): Har som mål å styrke allmennhetens rettigheter for turgåere og sikre at det ikke kreves gebyrer for tilgang.

Begge dokumentene fremhever ERAs forpliktelse til å fremme turgåing, legge til rette for internasjonalt samarbeid og ta opp miljø- og offentlighetsspørsmål. Arthur Howcrofts ledelse og bidrag formet ERAs initiativer og publikasjoner betydelig, og fremmet en større forståelse for å vandre på tvers av Europa.