Zostań członkiem

Członkostwo w ERA ma wiele zalet. Znajdź je poniżej:

Benefity

 1. Tworzenie sieci i współpraca transgraniczna: ERA ułatwia nawiązywanie kontaktów i współpracę transgraniczną między swoimi organizacjami członkowskimi. Pozwala to organizacjom dzielić się swoją wiedzą fachową, najlepszymi praktykami i zasobami, wspierając współpracę i wzajemne wsparcie.
 2. Ekspertyza i dzielenie się wiedzą: Organizacje członkowskie ERA mają dostęp do zbiorowej wiedzy i doświadczenia ponad 60 organizacji pieszych z ponad 30 krajów europejskich. Mogą uczyć się na wzajemnych doświadczeniach i zdobywać cenne informacje na temat organizowania i tworzenia optymalnych warunków do spacerów.
 3. Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych: ERA reprezentuje interesy swoich stowarzyszeń członkowskich w organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska i Rada Europy. Dzięki tej reprezentacji organizacje członkowskie mają głos w kształtowaniu polityki i decyzji, które mają wpływ na spacery i wędrówki w całej Europie.
 4. Dostęp do funduszy i grantów: ERA opracowuje i wdraża strategię finansową, która może obejmować poszukiwanie możliwości finansowania i grantów. Organizacje członkowskie mogą korzystać z tych inicjatyw finansowych, wspierając ich działania, projekty i rozwój infrastruktury.
 5. Wsparcie marketingowe i komunikacyjne: ERA opracowuje i wdraża strategię marketingową i komunikacyjną, aby przyczynić się do rozwoju swojego modelu biznesowego. Organizacje członkowskie mogą odnieść korzyści z tej strategii, zyskując ekspozycję i widoczność dzięki wysiłkom promocyjnym ERA, które mogą pomóc przyciągnąć nowych członków, uczestników i sponsorów.
 6. Wydarzenia i zajęcia: ERA organizuje różne wydarzenia i działania, w których mogą uczestniczyć organizacje członkowskie. Obejmują one doroczną konferencję z warsztatami i walnym zgromadzeniem, seminaria internetowe na różne tematy, Europejski Dzień Chodzenia i Eurorando (odbywające się co 5 lat). Udział w tych wydarzeniach zapewnia możliwości nawiązywania kontaktów i wymianę pomysłów z rówieśnikami.
 7. Wiodąca certyfikacja szlaków jakości: ERA certyfikuje najlepsze trasy i szlaki turystyczne jako Leading Quality Trails – Best of Europe. Organizacje członkowskie mogą pracować nad uzyskaniem tego certyfikatu, który poprawia reputację i jakość ich szlaków, przyciągając więcej spacerowiczów i turystów.
 8. Promocja e-ścieżek: ERA posiada i promuje 12 e-ścieżek, które są trasami długodystansowymi o łącznej długości 75,000 XNUMX km w całej Europie. Organizacje członkowskie mogą skorzystać na promocji tych szlaków, ponieważ przyciągają one turystów i przyczyniają się do rozwoju zrównoważonej turystyki w swoich regionach.
 9. Program Lider marszu: ERA prowadzi program Walk Leader, który zapewnia szkolenia i certyfikację dla osób zainteresowanych prowadzeniem grup pieszych. Organizacje członkowskie mogą uczestniczyć w tym programie, aby zwiększyć swoje możliwości organizowania i prowadzenia bezpiecznych i przyjemnych spacerów.
 10. Program Aqua Walking: ERA prowadzi również program Aqua Walking, który koncentruje się na spacerach w środowisku wodnym. Organizacje członkowskie mogą uczestniczyć w tym programie, aby poszerzyć swoją ofertę i zaspokoić szerszy zakres zainteresowań i preferencji swoich członków.

Ogólnie rzecz biorąc, bycie członkiem ERA zapewnia organizacjom spacerowym możliwości współpracy, dzielenia się wiedzą, reprezentacji i wsparcia, ostatecznie przynosząc korzyści ich własnym działaniom, członkom i całej społeczności spacerowej.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści, ERA służy jako forum do tworzenia relacji i powiązań między swoimi organizacjami członkowskimi. Ten aspekt odgrywa istotną rolę we wspieraniu poczucia wspólnoty i współpracy w społeczności spacerowej. Oto kilka sposobów, w jakie ERA ułatwia i podkreśla ten aspekt:

 1. Możliwości sieciowe: ERA zapewnia organizacjom członkowskim liczne możliwości nawiązywania kontaktów. Coroczne konferencje, warsztaty i seminaria internetowe organizowane przez ERA gromadzą przedstawicieli organizacji członkowskich, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń i budowanie relacji. Wydarzenia te tworzą platformę do nawiązywania kontaktów i nawiązywania owocnej współpracy między organizacjami z różnych krajów europejskich.
 2. Współpraca i dzielenie się wiedzą: Dzięki ERA organizacje członkowskie mają szansę współpracować i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicząc w wydarzeniach i działaniach ERA, organizacje mogą uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać się pomysłami i badać możliwości wspólnych inicjatyw. Ta współpraca wzmacnia relacje między organizacjami członkowskimi i zachęca do wspierania i współpracy środowiska.
 3. Wymiana międzynarodowa: ERA obejmuje organizacje spacerowe z ponad 30 krajów europejskich. Ta różnorodność stanowi doskonałą okazję dla organizacji członkowskich do angażowania się w wymianę międzynarodową. Wchodząc w interakcję z organizacjami z różnych krajów, członkowie mogą uzyskać wgląd w różne kultury, praktyki i podejścia do spacerów. Ta ekspozycja pomaga poszerzyć ich perspektywy i wzbogacić ich własne działania organizacyjne.
 4. Poczucie wspólnoty: Bycie częścią ERA stwarza poczucie przynależności i wspólnoty wśród organizacji członkowskich. Są częścią większego kolektywu zajmującego się promowaniem spacerów, ochroną przyrody i wspieraniem wzajemnego zrozumienia. Ten wspólny cel i związek przyczyniają się do silnej więzi i poczucia solidarności między członkami.
 5. Rzecznictwo i reprezentacja: ERA reprezentuje interesy swoich organizacji członkowskich w organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska i Rada Europy. Ta zbiorowa reprezentacja zapewnia organizacjom członkowskim jednolity głos i platformę do popierania ich obaw i priorytetów na szerszym poziomie. Wzmacnia relacje między organizacjami członkowskimi poprzez wspólną pracę na rzecz wspólnych celów i wspólnych interesów.
 6. Budowanie relacji ponad granicami: Misja ERA kładzie nacisk na współpracę transgraniczną oraz poszanowanie wartości i wiedzy organizacji członkowskich. Aktywnie promując inicjatywy transgraniczne i wspierając współpracę, ERA pomaga budować relacje wykraczające poza granice państwowe. Ten aspekt zachęca organizacje członkowskie do nawiązywania kontaktów z organizacjami z różnych krajów i wspólnej pracy nad międzynarodowymi projektami, wzmacniając ich więzi i promując zrozumienie międzykulturowe.

Podsumowując, rola ERA jako forum tworzenia relacji i powiązań między jej organizacjami członkowskimi jest kluczowym aspektem korzyści, jakie oferuje. Zapewniając możliwości nawiązywania kontaktów, ułatwiając współpracę i dzielenie się wiedzą, wspierając poczucie wspólnoty i zachęcając do wymiany międzynarodowej, ERA wzmacnia więzi między organizacjami członkowskimi i promuje wspierającą i połączoną społeczność spacerową w całej Europie.


organizacyjne może zostać członkiem ERA.

Tam są różne kategorie członkostwa:

 • Pełni członkowie
 • Członkowie stowarzyszeni
 • Członkowie stowarzyszeni
 • Członkowie wspierający
 • Członkowie honorowi i prezesi

Wyciąg z Konstytucji ERA:

 1. Pełnoprawni członkowie mogą być osobami prawnymi działającymi na zasadzie wolontariatu lub nienastawionymi na zysk. Mają swoją siedzibę na terytorium Europy geograficznej i służą celom Konstytucji.
  Członkowie założyciele mają prawo kontynuacji.
 2. Członkami stowarzyszonymi mogą być osoby prawne osiągające zysk ekonomiczny, które mają swoją siedzibę na terytorium Europy geograficznej i służą celom Konstytucji. Członkowie ci mają prawo głosu jedynie przy ustalaniu wysokości składek członkowskich.
 3. Członkami stowarzyszonymi mogą być osoby prawne, które akceptują cele określone w Konstytucji i mają siedzibę poza Europą. Członkowie ci mają prawo głosu jedynie przy ustalaniu wysokości składek członkowskich.
 4. Członkami wspierającymi mogą zostać wszystkie osoby prawne i fizyczne, które chcą wspierać cele ERA. Członkowie ci nie mają prawa głosu. Minimalną składkę członkowską zatwierdza Walne Zgromadzenie.
 5. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla spraw ERA.
 6. Prezesami honorowymi mogą zostać prezesi i wiceprezesi stowarzyszenia, którzy szczególnie zasłużyli się dla stowarzyszenia.
 7. Członkostwo w rozumieniu ust. 1-3 wymaga pisemnego zgłoszenia. Przed przyjęciem członka klub lub kluby członkowskie z tego samego kraju muszą zostać wysłuchane. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie wniosku po rozpatrzeniu przez Zarząd.
 8. Członkowie wspierający przyjmowani są na pisemny wniosek Zarządu.
 9. Wyboru członków honorowych i prezesów dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu. Członkowie mogą proponować zarządowi odpowiednie osoby.

Jeśli chcesz zostać członkiem ERA, skontaktuj się z Sekretariatem ERA. Zobacz informacje kontaktowe na dole tej witryny.