European Ramblers' Association (ERA) to znana i wpływowa organizacja patronacka założona w Niemczech w 1969 roku. Zrzeszająca około 60 organizacji pieszych z około 30 krajów europejskich, ERA jest jednoczącą siłą, która popiera i promuje spacery jako aktywność rekreacyjną i środek połączenia z naturą i kulturą na całym kontynencie.

Z członkostwem liczącym około 3 milionów indywidualnych członków, ERA reprezentuje zróżnicowaną i rozległą sieć osób pasjonujących się spacerami, wędrówkami i wspinaczką górską. Członkowie stowarzyszenia mają bogate doświadczenie w organizowaniu i ułatwianiu spacerów, a wiele organizacji członkowskich może poszczycić się ponad stuletnią historią, niektóre nawet ponad 150-letnią.

Misja ERA koncentruje się na wspieraniu tworzenia sieci kontaktów i współpracy transgranicznej między jej organizacjami członkowskimi. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na zapewnienie pełnego szacunku traktowania, wiedzy fachowej i wspólnych wartości we wszystkich sprawach związanych z spacerami i rekreacją na świeżym powietrzu. Dzięki wspólnym wysiłkom i wymianie najlepszych praktyk ERA dąży do poprawy jakości pieszych wędrówek zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Wizją ERA jest być szeroko rozpoznawanym w całej Europie jako czołowy ekspert we wszystkich kwestiach związanych z chodzeniem, zdobywając reputację odpowiedniego, proaktywnego i wiarygodnego partnera. Aktywnie współpracując z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym rządami, organizacjami międzynarodowymi i innymi grupami rzeczników, ERA ma na celu znaczący wkład w promocję i ochronę szlaków pieszych, dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Główne cele EPB obejmują szereg zasadniczych celów. Obejmują one promowanie spacerów i wspinaczki górskiej przy jednoczesnym wpajaniu poczucia odpowiedzialności i troski o wieś i środowisko. ERA bierze aktywny udział w tworzeniu i znakowaniu europejskich tras dalekobieżnych, chroniąc te trasy, a także inne trasy międzynarodowe, aby zapewnić ich dalsze istnienie i dostępność.

Innym kluczowym celem EPB jest ochrona i rozwijanie praw i tradycji związanych z przekraczaniem granic w krajach europejskich, a tym samym ochrona dziedzictwa kulturowego Europy. Stowarzyszenie działa również na rzecz zachowania prawa dostępu do wszystkich gruntów, podkreślając, że cel ten nie powinien zagrażać ochronie środowiska naturalnego.

Zaangażowanie ERA we wzajemne zrozumienie i wymianę kulturalną jest widoczne w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia więzi między ludźmi poprzez spacery i obcowanie z naturą. Ponadto stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich stowarzyszeń członkowskich w organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska i Rada Europy, zapewniając, że spacery i zajęcia na świeżym powietrzu są uwzględniane w odpowiednich dyskusjach politycznych i decyzjach.

Wreszcie ERA ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia aktywności fizycznej, zwłaszcza chodzenia, w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Opowiadając się za korzyściami płynącymi ze spacerów i promując aktywność fizyczną, stowarzyszenie aktywnie przyczynia się do dobrego samopoczucia jednostek i społeczności w całej Europie.

Ogólnie rzecz biorąc, Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców odgrywa kluczową rolę w propagowaniu pieszych wędrówek, wspieraniu współpracy między organizacjami pieszych oraz w ochronie różnorodnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Europy. Dzięki niestrudzonym wysiłkom ERA nadal inspiruje niezliczone osoby do odkrywania piękna przyrody, budowania więzi z naturą i doceniania wartości aktywności fizycznej w ich życiu.


Deska

Grupy robocze

Rewident księgowy

Użytkownicy

Dokumenty do pobrania

Fundacja


Statistics


archiwum