Wejdź w naturę:
ERA przoduje w promowaniu spacerów i ochrony środowiska w całej Europie:


Deska

Grupy robocze

Rewident księgowy

Użytkownicy

Dokumenty do pobrania

Fundacja


Statistics


archiwum

ERA, założona w 1969 roku w Niemczech, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu w Europie. Początkowo utworzona jako siła jednocząca, przekształciła się w wpływową organizację parasolową składającą się z około 60 organizacji członkowskich z około 30 krajów europejskich. Przez lata misja ERA skupiała się na wspieraniu tworzenia sieci kontaktów i współpracy transgranicznej między jej członkami.

Stowarzyszenie konsekwentnie opowiada się za spacerami jako formą rekreacji, podkreślając korzyści płynące z łączenia się z naturą i kulturą na całym kontynencie. Zaangażowanie ERA w traktowanie z szacunkiem, wiedzę specjalistyczną i wspólne wartości było widoczne we wszystkich kwestiach związanych ze spacerami i rekreacją na świeżym powietrzu.

Jednym z kluczowych osiągnięć ERA jest aktywna rola, jaką odgrywa w tworzeniu i oznaczaniu europejskich tras dalekobieżnych. Chroniąc i zachowując te szlaki, a także inne szlaki międzynarodowe, stowarzyszenie zapewnia ich dalsze istnienie i dostępność. To zaangażowanie odzwierciedla zaangażowanie ERA w poprawę jakości wrażeń pieszych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Podstawowe cele ERA, w tym promowanie aktywności pieszej i wspinaczkowej, zaszczepianie poczucia odpowiedzialności za wieś i środowisko oraz ochrona tradycji związanych z przekraczaniem granic w krajach europejskich, podkreślają wieloaspektowe podejście stowarzyszenia. Dzięki wspólnym wysiłkom i wymianie najlepszych praktyk ERA znacząco przyczyniła się do poprawy praw pieszych i ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Podsumowując, historyczny rozwój ERA od jej założenia w 1969 roku podkreśla jej ewolucję w kierunku wybitnego zwolennika chodzenia jako formy rekreacji w Europie. Jej wieloaspektowe podejście, wspólne wysiłki i zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego sprawiły, że ERA stała się siłą jednoczącą, poprawiającą doświadczenia związane z spacerami i wspierającą współpracę transgraniczną na całym kontynencie.


Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA) jest znaczącą i wpływową organizacją parasolową założona w Niemczech w 1969 roku. Zawiera około 60 członków organizacji pieszych z około 30 krajów europejskichERA jest siłą jednoczącą, która opowiada się za spacerami jako formą rekreacji i środkiem łączenia się z naturą i kulturą na całym kontynencie i je promuje.

Z członkostwem liczącym około 3 milionów indywidualnych członków, ERA reprezentuje zróżnicowaną i rozległą sieć osób pasjonujących się spacerami, wędrówkami i wspinaczką górską. Członkowie stowarzyszenia mają bogate doświadczenie w organizowaniu i ułatwianiu spacerów, a wiele organizacji członkowskich może poszczycić się ponad stuletnią historią, niektóre nawet ponad 150-letnią.

ERA misja koncentruje się na wspieraniu tworzenia sieci kontaktów i współpracy transgranicznej pomiędzy swoimi organizacjami członkowskimi. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na zapewnienie pełnego szacunku traktowania, wiedzy specjalistycznej i wspólnych wartości we wszystkich kwestiach związanych ze spacerami i rekreacją na świeżym powietrzu. Dzięki wspólnym wysiłkom i wymianie najlepszych praktyk ERA stara się poprawić jakość spacerów zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Połączenia wizja ERA ma zyskać szerokie uznanie w całej Europie jako czołowy ekspert we wszystkich kwestiach związanych z chodzeniem, zyskując reputację odpowiedniego, proaktywnego i wiarygodnego partnera. Poprzez aktywną współpracę z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym rządami, organizacjami międzynarodowymi i innymi grupami wsparcia, ERA pragnie znacząco przyczynić się do promocji i ochrony szlaków pieszych, dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

Połączenia podstawowe obiekty EPB obejmuje szereg zasadniczych celów. Należą do nich promowanie aktywności pieszej i wspinaczkowej przy jednoczesnym zaszczepianiu poczucia odpowiedzialności i troski o wieś i środowisko. ERA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu i oznaczaniu europejskich szlaków dalekobieżnych, chroniąc te szlaki, a także inne szlaki międzynarodowe, aby zapewnić ich dalsze istnienie i dostępność.

Kolejnym kluczowym celem ERA jest ochrona i rozwój praw i tradycji związanych z przekraczaniem granic w krajach europejskich, a tym samym zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy. Stowarzyszenie działa również na rzecz zachowania prawo dostępu do wszystkich gruntów, podkreślając, że cel ten nie powinien zagrażać ochrona środowiska naturalnego.

Zaangażowanie ERA we wzajemne zrozumienie i wymianę kulturalną jest widoczne w jej wysiłkach na rzecz wzmacniać więzi między ludźmi poprzez spacery i kontakt z przyrodą. Dodatkowo stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich stowarzyszeń członkowskich w organizacjach międzynarodowych jak Unia Europejska i Rada Europy, dbając o to, aby spacery i zajęcia na świeżym powietrzu były uwzględniane w odpowiednich dyskusjach i decyzjach politycznych.

Wreszcie ERA stara się podnosić świadomość na temat znaczenie aktywności fizycznejzwłaszcza chodzenie, w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Działając na rzecz korzyści płynących z chodzenia i promując aktywność fizyczną, stowarzyszenie aktywnie przyczynia się do dobrego samopoczucia jednostek i społeczności w całej Europie.

Ogólnie rzecz biorąc, Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców odgrywa kluczową rolę w propagowaniu pieszych wędrówek, wspieraniu współpracy między organizacjami pieszych oraz w ochronie różnorodnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Europy. Dzięki niestrudzonym wysiłkom ERA nadal inspiruje niezliczone osoby do odkrywania piękna przyrody, budowania więzi z naturą i doceniania wartości aktywności fizycznej w ich życiu.