Nagroda EKO

Wędrówki to jedna z najbardziej przyjaznych środowisku aktywności. Rzeczywiście, wędrowcy świadomie widzą przyrodę i kierują się pragnieniem poszanowania krajobrazu. Skojarzenia wędrówek pieszych, poprzez wyznaczanie ścieżek i wiele innych udogodnień, przyczyniają się w pewnym stopniu do uniknięcia skutków nadmiernego uczęszczania na ścieżki.

 Europejskie Stowarzyszenie Wędrowców (ERA), założone w 1969 r., obejmuje te federacje i/lub stowarzyszenia turystów wędrujących w Europie i umożliwia im działanie z poszanowaniem środowiska, zdobywanie uznania i rozwijanie wśród swoich członków ducha zespołowego .

 Cele ERA to:

  • Rozwój ruchu pieszego z poszanowaniem środowiska naturalnego – budowa i utrzymanie sieci chodników transgranicznych 
  • Ochrona i rozwój europejskiego dziedzictwa kulturowego – działanie na rzecz zachowania lub zwiększenia dostępności spacerów na obszarach wiejskich – wdrażanie praktycznych informacji na temat wędrówek do stowarzyszeń członkowskich ERA – wymiana między turystami w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy

 W tym kontekście i we współpracy ze swoim partnerem – Fundacją GDF SUEZ – ERA zamierza zorganizować w latach 2011-2014 konkurs nagradzający europejskie inicjatywy wędrowców na rzecz ochrony środowiska i ścieżek, istotnych dla zrównoważony rozwój itp…