Ramy dla przewodnika marszowego/treningu liderów

Szkolenie przewodników pieszych w Europejskim Stowarzyszeniu Wędrowców (ERA)

Jak stwierdzono w „Deklaracja Marcoussisa” sięgający maja 2005 r. konieczny jest wspólny europejski standard szkolenia przewodników pieszych. 


1. Dlaczego potrzebujemy wykwalifikowanego szkolenia?

Wędrówka to aktywność, która w kontekście chęci odkrywania i zrozumienia środowiska naturalnego i ludzkiego, tworzy pasję do dzielenia się w atmosferze dobrej woli. Rozrywka wymagająca wytrzymałości, wędrówki wymaga minimum wiedzy i przygotowania w zamian za maksimum przyjemności i bezpieczeństwa. W kontekście społecznym absolutnie konieczne jest, aby jego organizatorzy polegali na liderach, którzy są zarówno kompetentni, jak i wykwalifikowani. Zarządzanie wędrówką wymaga między innymi przestrzegania pewnych zasad.

 • Zapoznanie się ze szczegółami trasy, warunkami pogodowymi i wszelkimi szczególnymi aspektami wybranego środowiska.
 • Przygotować się oceniając kondycję fizyczną drużyny, harmonogram oraz zdobywając wiedzę o terenie do pokonania.
 • Zaopatrzenie się w odpowiedni sprzęt zapewniający ochronę i bezpieczeństwo imprezy.
 • Działać w odpowiedni sposób, który oszczędza wysiłek, zachowując świadomość możliwych zagrożeń i szanując otoczenie.
 • Dostosować się do zmieniających się warunków, możliwości imprezy, zmian trasy i wiedzieć, kiedy zawrócić, jeśli warunki się pogorszą.

Aby odpowiedzieć na te wymagania, szkolenie liderów jest absolutną koniecznością. Program szkoleniowy o wspólnym rdzeniu w każdym kraju musi ewoluować w kierunku odpowiedniego poziomu kompetencji do zarządzania i organizowania wędrówek jako działania. Każdy program musi zatem zawierać trzy elementy:

 • Umiejętności techniczne
 • Umiejętności społeczne
 • Szacunek dla środowiska i dziedzictwa kulturowego

Przyjemność odnajdywania w wędrówce zapewnia przestrzeganie pewnych zasad, a kontekst grupy społecznej jest najlepszym środowiskiem, w którym można się do tego przyczynić poprzez staranne zorganizowanie działalności i wysokiej jakości zarządzanie.


2. Szkolenie przewodników pieszych / przewodników po chronionych obszarach przyrodniczych  

Szkolenie przewodników pieszych jest ważnym elementem działań na rzecz optymalizacji i zabezpieczenia jakości spacerów z przewodnikiem. W odniesieniu do tematów „spacery w przyrodzie i lokalna historia/geografia” jest podstawą wspólnego, pełnego wrażeń spaceru. To, co spacerowicz chciałby wiedzieć o przyrodzie i kulturze, jest mu przekazywane podczas wycieczek z przewodnikiem organizowanych przez stowarzyszenia spacerowe w Europie. Dlatego też szkolenie przewodników pieszych jest centralnym punktem również dla Europejskiego Stowarzyszenia Wędrowców (ERA).


3. Cele

Szkolenie przewodników pieszych zajmuje się głównymi problemami stowarzyszeń pieszych: ma na celu zachęcenie ludzi do spacerów i zapoznanie ich ze specyfiką kulturową i krajobrazową naszych krajów. Celem tych kursów jest szkolenie zainteresowanych klubowiczów, ale także osób niebędących członkami klubu, przewodników pieszych i certyfikowanych przewodników po chronionych obszarach przyrodniczych, którzy mogą przekazywać swoją wiedzę z zakresu przyrody, kultury i tematyki spacerowej podczas spacery z przewodnikiem organizowane przez lokalne oddziały stowarzyszeń pieszych lub przez inne podmioty. Celem tych spacerów jest połączenie ćwiczeń fizycznych, percepcji zmysłowych, a także uczuć i doznań, aby uzyskać pełne doświadczenie chodzenia.


4. Jaką wiedzę dotyczącą chodzenia powinien posiadać przewodnik spacerowy?

Zasady:Funkcją przewodnika/przewodnika po chronionych terenach przyrodniczych stowarzyszeń pieszych jest samodzielne organizowanie wycieczek pieszych, przeprowadzanie ich w grupach oraz opieka nad uczestnikami.Podczas wycieczki pieszej przewodnik/przewodnik po chronionych obszary przyrodnicze przekazuje swoją wiedzę na temat spójności przyrody, kultury i historii wsi oraz jej mieszkańców. Wskazuje na potrzebę ochrony przyrody i możliwych środków praktycznych. Warunkiem przyjęcia na szkolenie są:

 • 18 lat
 • Dowód uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy (nie dłuższy niż trzy lata)
 • Sprawność fizyczna do udziału w szkoleniu
  • Warunek uczestnictwa w szkoleniach (spacery)

Tematyka szkolenia

Spacer dzienny / wycieczki z przewodnikiem: Przygotowanie, realizacja i kontynuacja dziennych spacerów / wycieczek z przewodnikiem
Doświadczenie środowiskowe, planowanie spacerów zorientowane na grupę docelową

Kilkudniowy spacer:Planowanie i przygotowanie, koncepcja
Organizacja i realizacja, kontynuacja
ćwiczenia
Planowanie wycieczki pieszej: określenie trasy, odległość trasy, obliczanie czasu marszu, planowanie postępów dziennych spacerów
Środki ostrożności
Odżywianie, stan, odzież i pierwsza pomoc dla spacerowiczów, zachowanie w nagłych wypadkach
Trening bezpieczeństwa
Sprzęt
Dydaktyka komunikacji i przywództwa: retoryka, swoboda wypowiedzi, efektywne wykorzystanie narzędzi: mapy, kompas, GPS.
Mapa spacerowa/mapa wypoczynku: struktura i treść, interpretacja i obsługa.
Podstawowe wymagania projektowe dla form terenowych
Zachowanie w terenie otwartym, meteorologia
Obowiązki przewodnika turystycznego, kwestie prawne i odpowiedzialność cywilna, prawo podróży, ubezpieczenia za granicą
Pytania zarządcze, obliczenia i podatki
Ludzkość – kultura – krajobraz: geneza i geologia, ewolucja klimatu i roślinności, rolnictwo i leśnictwo, formy gospodarowania obszarami wiejskimi, zrównoważone użytkowanie gleb, roszczenia eksploatacyjne, wymagania społeczne
Rozwój gospodarki regionalnej (rzemiosło, przemysł, transport, usługi)
Turystyka
Podstawowe informacje o historii regionu, kształtowaniu krajobrazu kulturowego (budowle, style architektoniczne)

Podstawy przyrodniczo-historyczne regionu: Przestrzenie mieszkalne i ich znaczenie dla roślin i zwierząt, systemy ekologiczne regionu
Ludzkość – kultura – krajobraz: Kultury regionalne, folklor regionalny, podstawy ochrony, modele regionalne i ponadregionalne, kategorie obszarów chronionych, kontrakty na ochronę przyrody, programy dla krajobrazów kulturowych, zrównoważony krajobraz i rozwój regionalny
Turystyka:Co to jest turystyka? Jak to działa? Marketing turystyczny, marchantyzacja organizacji spacerowych, szanse na współpracę
Komunikacja:Wprowadzenie, podstawy i teoria komunikacji, formy komunikacji, komunikacja świadoma i nieświadoma, zaburzenia komunikacji, techniki mowy i oddychania, mowa ciała dla przewodników pieszych
Praktyczne ćwiczenia z pracy zespołowej i odgrywania ról
Pedagogika przyrody i przygody: Podstawy pedagogiki przyrody i przygody, przyroda jako miejsce edukacji ekologicznej. Ocena krajobrazu, charakterystyka różnych grup docelowych, podstawowe wskazówki dotyczące przywództwa w przyrodzie
Planowanie wycieczek z przewodnikiem, rozpoznawanie i prezentacja zjawisk przyrodniczych
Prezentacja krajobrazu zorientowana na przygodę
Końcowa przygoda z dyskusją, pedagogika
Omówienie pracy domowej towarzyszącej kursowi
Pisemny egzamin
Rozwiązanie pytań w kwestionariuszu (wielokrotny wybór):Opracowanie wycieczki pieszej z opisem i informacją prasową
Egzamin praktyczny: Piesza wycieczka zamykająca krótkie wykłady uczestników na przygotowane tematy.

Organizacje szkoleniowe

O możliwości szkolenia w Twoim kraju, skontaktuj się z lokalną organizacją spacerów w celu uzyskania dalszych informacji.