Projekt zielonych szlaków ERA

Projekt ERA dotyczący zrównoważonej turystyki pieszej: torowanie drogi do bardziej ekologicznego jutra

Witamy w projekcie zrównoważonej turystyki pieszej ERA, wizjonerskiej inicjatywie mającej na celu przekształcenie przyszłości turystyki pieszej w Europie. W Europejskim Stowarzyszeniu Wędrowców (ERA) wierzymy, że nasza miłość do spędzania czasu na świeżym powietrzu powinna iść w parze z naszą odpowiedzialnością za ochronę środowiska, celebrowanie różnorodnych kultur i wzmacnianie pozycji społeczności lokalnych. Ten projekt reprezentuje nasze zaangażowanie w osiągnięcie tych celów.

Please note that everything right now are ideas and are in Draft, as we want to discuss the Way Ahead with our member organisations and relevant stakeholders, before we move on.

Nasza Wizja

Nasza wizja jest prosta, ale potężna: stworzyć zrównoważone doświadczenie wędrówek, które pozostawi pozytywny wpływ na przyrodę, kulturę i społeczności. Wyobrażamy sobie Europę, w której każdy szlak turystyczny jest korytarzem ochrony środowiska, drogą do uznania kulturowego i źródłem żywotności społeczno-gospodarczej.

System Certyfikacji Zielonego Szlaku

Centralnym punktem naszego projektu jest rozwój Systemu Certyfikacji Zielonego Szlaku. System ten ustanowi uznany standard dla zrównoważonych szlaków turystycznych. Zapewni wędrowcom rzetelne informacje o szlakach, będzie promować praktyki przyjazne środowisku i zachęcać do odpowiedzialnych zachowań.

Plan projektu

ERA zamierza zrealizować projekt w ramach 3-miesięcznego projektu wstępnego w pierwszej połowie 2024 r., a następnie półrocznego planu projektu w drugiej połowie 2024 r.

Projekt wstępny
Załóż legalnie ERA Green Trails i utwórz dedykowany zespół, który zdefiniuje role i obowiązki. Zbadaj i zainicjuj finansowanie w celu zabezpieczenia funduszy początkowych oraz opracuj kompleksowy plan platformy certyfikacyjnej. Jednocześnie rozpocznij dyskusje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju, które pomogą w ocenie szlaków.

Plan projektu na pół roku
Inicjatywa ERA Green Trails ma zostać wdrożona w ciągu sześciu miesięcy i obejmować zaangażowanie zainteresowanych stron, zbadanie istniejących certyfikatów, opracowanie ram koncepcyjnych, zainicjowanie strategii komunikacji i ocenę wykonalności integracji z wiodącymi szlakami jakości (LQT). Oczekiwane wyniki obejmują świadomość interesariuszy, plan projektu, plan komunikacji i spostrzeżenia na temat wykonalności integracji LQT. Kolejne kroki obejmują kontynuację głównego projektu, uwzględnienie informacji zwrotnych, dostosowanie strategii i zapewnienie zgodności z interesariuszami i przepisami.

Dołącz do nas!

Ten projekt nie dotyczy tylko EPB; chodzi o nas wszystkich, którzy cenią sobie przebywanie na świeżym powietrzu. Zapraszamy entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu, miłośników przyrody i zwolenników odpowiedzialnej turystyki do przyłączenia się do nas w tej transformacyjnej podróży.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami i możliwościami uczestnictwa. Razem możemy stworzyć zrównoważoną przyszłość, w której zachowane zostaną europejskie szlaki turystyczne, celebrowane będą kultury, a społeczności będą się rozwijać.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu, skontaktuj się z nami pod adresem sekretariat@era-ewv-ferp.com

Dołącz do nas, aby coś zmienić. Razem utorujmy drogę do bardziej ekologicznego jutra.Czytaj więcej tutaj

Turystyka plenerowa w Europie jest popularnym i rozwijającym się trendem. Wielu podróżnych przyciągają różnorodne krajobrazy Europy, bogate dziedzictwo kulturowe i możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Europa oferuje szeroką gamę możliwości uprawiania turystyki na świeżym powietrzu, w tym turystyki pieszej, rowerowej, narciarstwa, obserwowania dzikiej przyrody i sportów przygodowych.

Rośnie również zainteresowanie zrównoważoną i przyjazną dla środowiska turystyką, która często obejmuje zajęcia na świeżym powietrzu. Podróżni poszukują doświadczeń, które pozwolą im połączyć się z naturą, zmniejszyć swój wpływ na środowisko i wspierać lokalne społeczności.

Chociaż turystyka na świeżym powietrzu przynosi liczne korzyści, takie jak wzrost gospodarczy, wymiana kulturalna i uznanie dla przyrody, może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami.

Oto kilka problemów związanych ze wzrostem turystyki plenerowej:

1. Wpływ na środowisko: Napływ turystów może obciążyć wrażliwe ekosystemy i zasoby naturalne. Aktywności takie jak wędrówki, biwakowanie i jazda terenowa mogą prowadzić do degradacji siedlisk, erozji gleby, zanieczyszczenia i niepokojenia dzikiej przyrody.

2. Przeludnienie: Popularne miejsca na świeżym powietrzu mogą być przepełnione, szczególnie w szczytowych porach roku, co prowadzi do zatorów, długich kolejek i pogorszenia komfortu odwiedzających. Przeludnienie może również zwiększać poziom hałasu, zaśmiecanie i konflikty między turystami a społecznościami lokalnymi.

3. Obciążenie infrastruktury: Szybki rozwój turystyki może nadwyrężyć istniejącą infrastrukturę, w tym systemy transportu, zakwaterowanie i obiekty takie jak toalety i gospodarowanie odpadami. Niewystarczająca infrastruktura może prowadzić do nieodpowiednich usług i pogorszenia ogólnego doświadczenia odwiedzających.

4. Wpływy kulturowe: Niezarządzany rozwój turystyki może prowadzić do utowarowienia lokalnych kultur, erozji tradycyjnych praktyk i utraty autentyczności. Społeczności lokalne mogą stanąć przed wyzwaniami, takimi jak zwiększone koszty życia, zmiany w tradycyjnych zawodach i konflikty o zasoby.

5. Nadturystyka: Niektóre popularne miejsca docelowe mogą cierpieć z powodu nadmiernej turystyki, w przypadku której sama liczba odwiedzających przekracza pojemność obszaru. Może to prowadzić do wzrostu cen, degradacji lokalnej infrastruktury i negatywnego wpływu na jakość życia mieszkańców.

6. Niezrównoważone praktyki: Niektórzy turyści mogą angażować się w niezrównoważone praktyki, takie jak pozostawianie śmieci, niszczenie flory i fauny lub angażowanie się w nielegalną działalność. Brak świadomości i nieodpowiedzialne zachowanie może mieć długotrwałe negatywne skutki dla środowiska i społeczności lokalnych.

U podstaw misji ERA leży propagowanie zrównoważonych praktyk w zakresie turystyki na świeżym powietrzu.

Zaangażowanie ERA w zrównoważony rozwój szlaków oferuje turystom niezrównane możliwości zanurzenia się w najpiękniejszych cudach natury na kontynencie.

ERA wierzy, że wiedza jest kluczem do wspierania praktyk odpowiedzialnego uprawiania turystyki pieszej. Aktywnie angażujemy się w inicjatywy edukacyjne, organizując warsztaty, szkolenia i kampanie uświadamiające.

ERA zdaje sobie sprawę, że żadna pojedyncza organizacja nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważoną turystyką plenerową. Wspierając współpracę i partnerstwa, stowarzyszenie pragnie zrzeszać organizacje członkowskie, organizacje turystyczne, grupy ekologiczne i organy rządowe. Dzięki wspólnej wiedzy specjalistycznej i zasobom ERA maksymalizuje swój wpływ, przyczyniając się do rozwoju spójnych i zrównoważonych polityk i inicjatyw w zakresie turystyki w całej Europie.

ERA i organizacje członkowskie mogą odegrać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z rosnącą turystyką plenerową w Europie.

Europejski Zielony Ład ma znaczenie dla wyzwań i celów związanych z turystyką plenerową w Europie. Zielony Ład to kompleksowy plan działania i zestaw inicjatyw politycznych wprowadzonych przez Unię Europejską (UE) w celu rozwiązania problemu zmiany klimatu, promowania zrównoważonego rozwoju i przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę. Dostosowując nasze działania do celów i zasad Europejskiego Zielonego Ładu, ERA może zwiększyć naszą rolę w promowaniu zrównoważonej turystyki na świeżym powietrzu i przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez UE.

ERA może ustanowić wytyczne dotyczące szlaków i programy certyfikacji, które zachęcają do zrównoważonego rozwoju szlaków i zarządzania nimi. Wytyczne te mogą obejmować takie aspekty, jak projektowanie szlaków, oznakowanie dróg, kontrola erozji, gospodarka odpadami i środki bezpieczeństwa. Programy certyfikacji mogą rozpoznawać i promować szlaki zgodne z praktykami zrównoważonego rozwoju, zapewniając turystom pewność, że trasy są odpowiedzialne i dobrze utrzymane.

System certyfikacji opracowany przez ERA może obejmować system oceny lub etykietowania wskazujący poziom zgodności z tymi kryteriami w przypadku każdego szlaku. Szlaki spełniające wcześniej określony zestaw standardów mogą otrzymać certyfikat lub etykietę ERA wskazującą ich zaangażowanie w zrównoważoną turystykę pieszą i odpowiedzialną turystykę na świeżym powietrzu. Proces certyfikacji może obejmować samoocenę kierowników szlaków, inspekcje na miejscu przeprowadzane przez przedstawicieli ERA oraz oceny okresowe w celu zapewnienia ciągłej zgodności.