projekt EUMA Erasmus+

ERA sa zapojila do projektu Erasmus Plus v rámci programu Európskej únie Erasmus, ktorý sa zameriava na zlepšenie riadenia horolezectva a horolezectva v Európe. Projekt je rozdelený do troch pracovných skupín: chaty, chodníky a horolezecké oblasti. ERA viedla podprojekt Trails, ktorého cieľom bolo vizualizovať európsku sieť chodníkov, vytvárať odporúčania pre manažment trás, definovať typy a náročnosť trás, zdôrazňovať význam trás pre turizmus, zdravie a ochranu prírody a zaručiť zodpovedný voľný prístup do hôr. Projekt hľadá udržateľné financovanie budúcej údržby chodníkov.

Viac podrobností nájdete na stránke Stránka projektu EUMA.

Nižšie nájdete súhrny publikácií a dokumentov z projektu:


Projekt Erasmus+ „EUMA – Zlepšenie dobrej správy lezenia a horolezectva v Európe“ má za cieľ zlepšiť riadenie horolezeckých a horolezeckých aktivít v Európe. Projekt pod vedením Európskej únie horolezeckých asociácií (EUMA) zahŕňa komplexný zber údajov o chatách, chodníkoch a lezeckých oblastiach.

Medzi hlavné ciele patrí:

 • Vypracovanie databázy horských chát a značky kvality pre chaty.
 • Vizualizácia európskej siete chodníkov, správa chodníkov a zabezpečenie voľného a zodpovedného prístupu do hôr.
 • Vytvorenie „databázy databáz“ pre oblasti skalného lezenia na propagáciu osvedčených postupov a voľného prístupu pri dodržiavaní horolezeckej etiky.

Projekt kladie dôraz na udržateľnosť, bezpečnosť a dôležitosť horolezeckej infraštruktúry pre cestovný ruch, zdravie a ochranu životného prostredia. Zahŕňa spoluprácu s rôznymi zainteresovanými stranami a hľadá udržateľné financovanie budúcej údržby. Cieľom EUMA spolu s partnerskými združeniami je ovplyvňovať politiky EÚ a zabezpečiť financovanie na podporu týchto iniciatív.

Podrobné informácie nájdete v celom dokumente tu.


Zhrnutie projektu Erasmus+ – Analýza horských chodníkov

Projekt Erasmus+ „EUMA – Zlepšenie dobrej správy lezenia a horolezectva v Európe“, vedený Európskou úniou horolezeckých asociácií (EUMA) s podporou Európskej asociácie horolezcov (ERA), sa zameriava na manažment a správu horských trás v celej Európe. Európe. Cieľom tohto projektu je vytvoriť štandardizované pokyny pre návrh, značenie a údržbu chodníkov, aby sa zaistila bezpečnosť, dostupnosť a udržateľnosť. Projekt je rozdelený do troch fáz: Počiatočná (analýza súčasných situácií na trase), Stratégia (vývoj politík a plánov) a Implementačná (šírenie a uplatňovanie stratégií).

Key points include:

 • Vízia a štandardy: Vytvorenie jednotnej vízie pre európske chodníky, ktorá uprednostňuje pešiu premávku, ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj v súlade s Európskou zelenou dohodou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Prieskum a zber údajov: Zhromažďovanie komplexných údajov od 37 členských organizácií v 30 krajinách na posúdenie súčasného stavu trás, vrátane typov trás, používania, údržby a právnych rámcov.
 • Trail Management: Zdôraznenie významu jasných systémov značenia, pravidelnej údržby a zapojenia miestnych komunít a dobrovoľníkov do údržby chodníkov.
 • Financovanie a právne aspekty: Skúmanie zdrojov financovania údržby chodníkov, riešenie právnych záväzkov a zabezpečenie toho, aby boli chodníky uznané ako životne dôležitá infraštruktúra pre cestovný ruch a blaho komunity.

Tento projekt zdôrazňuje spoločné úsilie potrebné na udržanie a zlepšenie európskej rozsiahlej siete horských chodníkov, pričom podporuje zodpovedné využívanie a trvalo udržateľný cestovný ruch.

Viac podrobností nájdete v úplnom dokumente tu.


Zhrnutie projektu Erasmus+ – Zodpovedné využívanie chodníkov

Projekt Erasmus+ „EUMA – Zlepšenie dobrej správy lezenia a horolezectva v Európe“ obsahuje usmernenia pre zodpovedné využívanie trás. Tieto smernice kladú dôraz na prípravu, používanie značených chodníkov, nakladanie s odpadmi, rešpektovanie prírody a zaistenie osobnej bezpečnosti a bezpečnosti na trase. Kľúčové body sú:

 1. Príprava: Skontrolujte mapy, podmienky na trati, počasie a denné svetlo.
 2. Použitie chodníka: Držte sa správne značených chodníkov.
 3. Nakladanie s odpadmi: Vyneste všetok odpad.
 4. Rešpekt k prírode: Chráňte flóru a faunu.
 5. Bezpečnosť na trati: Kráčajte stredom chodníka a vyhýbajte sa skratkám.
 6. Hlásenie škôd: Oznámte poškodenie stopy.
 7. Úcta k vlastníkom pôdy: Pamätajte, že ste hosť.
 8. Zákaz osobných známok: Žiadne graffiti ani rezbárske práce.
 9. kempovanie: Kempovať len tam, kde je to povolené.

Tieto pokyny zaisťujú bezpečné, udržateľné a ohľaduplné používanie chodníkov, chránia životné prostredie a podporujú pozitívne vzťahy s vlastníkmi pôdy.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, môžete získať prístup k úplnému dokumentu tu.


Zhrnutie projektu Erasmus+ – Údržba chodníkov

Projekt Erasmus+ „EUMA – Zlepšenie dobrej správy lezenia a horolezectva v Európe“ obsahuje komplexné usmernenia pre údržbu trás so zameraním na organizačné procesy, legislatívne princípy a rozpočtovanie bežnej aj mimoriadnej údržby. Kľúčové aspekty sú:

 1. Typy údržby: Odlíšenie bežnej údržby (vyčistenie chodníkov, obnova značiek) od mimoriadnej údržby (obnovenie životaschopnosti chodníkov, výmena infraštruktúry).
 2. Organizačné úlohy: Definovanie rolí, ako je centrálny manažér údržby, manažéri údržby oblasti a teritoriálne kontakty na zjednodušenie úloh.
 3. Rozpočtovanie a náklady: Stanovenie ukazovateľov nákladov na činnosti údržby, vrátane nákladov na námahu, cestovné a materiálové, na pomoc pri presných rozpočtových požiadavkách.
 4. Legislatívne princípy: Presadzovanie právnych rámcov, ktoré podporujú voľný prístup k prírodným biotopom, regulujú návrh a údržbu chodníkov a zabezpečujú bezpečnosť.

The document from the ERASMUS+ project “EUMA – improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe” on trail maintenance provides a comprehensive analysis of trail maintenance activities and their associated costs. Here are the key points related to the cost of trails maintenance:

Types of Maintenance:

1. Bežná údržba: Routine activities such as clearing pathways, renewing trail markers, and minor repairs using simple tools.

2. Mimoriadna údržba: Major restoration work involving specific tools/machinery and addressing significant damages or improvements.

Komponenty nákladov

The document outlines various cost components associated with trail maintenance, categorized under different activities and roles involved:

1. Effort Cost: Calculated based on the number of hours worked and the hourly wage rate. Example provided: 15 hours of work at €25/hour results in €375.

2. Cestovné náklady: Reimbursement for transportation, typically calculated per kilometer. Example provided: 100 km round trip at €0.35/km results in €35.

3. Náklady na ubytovanie: Expenses for food and lodging when maintenance activities require an overnight stay. Example provided: €8 for a packed lunch and €45 for half-board accommodation results in €53.

Total Activity Cost:

The sum of effort cost, travel cost, and accommodation cost gives the total cost of an activity. For example:

– Effort Cost: €375

– Travel Cost: €35

– Accommodation Cost: €53

- Total Activity Cost: € 463

Cost per Kilometer:

The document suggests calculating a partial cost per kilometer by dividing the total activity cost by the trail length. For example, a 35 km trail with a total activity cost of €463 results in a cost per km of €13.22, rounded to €14.

Rozpočtovanie:

– The total cost for maintaining a trail network is estimated by multiplying the cost per kilometer by the total trail length.

– Separate budget items are suggested for tools, consumables, and signs, as these costs can vary significantly based on the specific needs of each trail.

Administrative and Support Costs:

– Costs for administrative and accounting support activities are also considered, using the same principles of effort, travel, and accommodation costs.

- A Total Cost per km metric is derived by summing all total activity costs and dividing by the total trail length maintained, facilitating budget requests and economic impact assessments for trail extensions.

Dokumentácia a podávanie správ:

Several types of reports and documents are required for effective trail maintenance management:

1. Technické listy: Detail each trail’s specifics, including length, difficulty, signs, and assigned maintenance teams.

2. Work Reports: Document the hours worked, travel expenses, and maintenance activities performed.

3. Periodic Progress Reports: Summarize the status of maintenance activities and financial expenditures.

4. Budget Request Documents: Prepared based on the accumulated cost data to request funding for the following year.

Recommendations for Cost Management:

– Use metrics and rationales to estimate and plan maintenance activities accurately.

– Maintain detailed records of all expenses to support budget requests.

– Separate material costs from general maintenance costs to ensure precise budgeting.

The document emphasizes the importance of a structured approach to managing trail maintenance costs, ensuring transparency and accountability in the allocation of funds. By implementing the suggested metrics and documentation processes, organizations can effectively plan, execute, and budget for both ordinary and extraordinary trail maintenance activities.

Podrobné informácie nájdete v celom dokumente tu.


Zhrnutie projektu Erasmus+ – Odporúčania pre pešiu turistiku, turistiku a horské chodníky

Projekt Erasmus+ pod vedením EUMA a ERA načrtáva základné odporúčania pre pešie, turistické a horské chodníky v Európe s cieľom zabezpečiť dostupnosť, bezpečnosť a udržateľnosť. Medzi kľúčové odporúčania patria:

 1. Verejný záujem: Chodníky by mali slúžiť na chôdzu, turistiku, beh a horolezectvo.
 2. Zadarmo prístup: Zabezpečte zodpovedný prístup s potrebnými bezpečnostnými a environmentálnymi obmedzeniami.
 3. Viditeľnosť a značenie: Chodníky musia byť jasne označené a označené.
 4. prioritizácia: Pešia premávka by mala mať prioritu, pokiaľ nie je uvedené inak.
 5. Verejná doprava: Ak je to možné, pripojte chodníky k verejnej doprave.
 6. Využitie cesty: Obmedzte používanie uzavretých ciest na menej ako 20 %.
 7. Povolenia na používanie trate: Vyžadovať povolenia pre iné organizácie na používanie trás.
 8. Vládne úlohy: Definujte držiteľov trás, zabezpečte financovanie a propagujte dôležitosť trás a zodpovednosť používateľov.
 9. národné inštitúcie: Zosúladiť trasy s legislatívou, udržiavať databázy a organizovať stretnutia odborníkov.
 10. Strážcovia trás: Každoročne kontrolujte a udržiavajte trasy a presadzujte zodpovednosť používateľov.

Cieľom týchto odporúčaní je nájsť rovnováhu medzi rekreačným využívaním a ochranou životného prostredia a zabezpečiť tak udržateľné a príjemné zážitky z trás v celej Európe.

Podrobné informácie nájdete v celom dokumente tu.