Program ERA Walk Leader dáva členským organizáciám, ktoré školia dobrovoľných vodcov chôdze, možnosť nechať si certifikovať svoj tréningový program. Na tento účel ERA vypracovala rámcový plán, v ktorom sú uvedené všetky požiadavky potrebné na získanie certifikácie.

Certifikáciou a vzájomným uznávaním školení sa dosahujú jednotné štandardy v celej Európe, zabezpečenie vysokých štandardov vedúcich dobrovoľných prechádzok a následne aj vysoký štandard kvality prechádzok so sprievodcom. Z certifikácie strešnej organizácie môžu profitovať všetky kluby a organizácie, ktoré sú jej členmi. Napriek tomu sa o certifikáciu môže uchádzať každý priamy člen ERA s vlastným školiacim programom.

Program tiež vytvára stimuly alebo inšpiráciu pre organizácie, ktoré v súčasnosti neponúkajú štruktúrované alebo dostatočné školenie.

Ak sa chce organizácia zapojiť do programu Walk Leader, bude musieť porovnať obsah a metódy svojho vlastného už existujúceho školiaceho programu s rámcový plán/kontrolný zoznam ERA. Popis požiadaviek spolu s minimálnou požadovanou dĺžkou školenia nájdete v tomto dokumente.
Ak sú splnené minimálne požiadavky, kontrolný zoznam je potrebné zaslať ako žiadosť o certifikáciu spolu s vlastným školiacim programom (v angličtine, nemčine alebo francúzštine) na sekretariát ERA. Po kladnom posúdení predložených obsahov a metód školení zodpovednou pracovnou skupinou, an dohoda pre certifikáciu členských organizácií v trvaní 5 rokov sa uzatvára medzi žiadajúcou organizáciou a ERA.
Certifikované organizácie potom dostanú od ERA diplom preukazujúci, že ich školenie zodpovedá štandardom ERA. Organizácie sú stále zodpovedné za vzdelávanie svojich vedúcich dobrovoľnej chôdze, pričom ERA kontroluje, aby kvalita vzdelávania zostala na požadovanej úrovni počas všetkých 5 rokov certifikácie.


Licencia umožňuje certifikovanej organizácii používať logo ERA „Walk Leader“ aj v preukazoch svojich dobrovoľných vodcov chôdze a na ich diplomoch o výcviku. Certifikovanú organizáciu tiež oprávňuje na nákup špendlíkov „Walk Leader“ pre svojich vyškolených dobrovoľných vodcov chôdze. Dobrovoľní vedúci vychádzky vyškolení v certifikovanej organizácii sú oprávnení viesť vychádzky vo svojom areáli. Nedostanú automaticky povolenie viesť prechádzky po celej Európe. Je potrebné rešpektovať národné zákony, pravidlá a nariadenia. Walk Leader nezískava ďalšie poistenie od ERA. Sú krytí len poistením ich národnej alebo regionálnej organizácie.

Za certifikáciu si ERA účtuje 200,00 € na obdobie 5 rokov. Ak bude certifikácia obnovená po tomto období, bude potrebné znovu zaplatiť sumu 200,00 €.

Špendlíky pre dobrovoľných vodcov vychádzky si môžu zakúpiť len certifikované organizácie na sekretariáte ERA za 1,50 €/ks. Organizácie si potom môžu stanoviť vlastnú cenu za ich distribúciu.

V prípade, že organizácia potrebuje pomoc/podporu, aby dosiahla požadovaný štandard, má otázky alebo potrebuje viac informácií, možno kontaktovať sekretariát ERA (secretariat@era-ewv-ferp.com).