Projekt ERA Green Trails

Projekt trvalo udržateľnej turistiky od ERA: Vydláždenie cesty pre zelenší zajtrajšok

Vitajte v projekte ERA Sustainable Hiking Project, vizionárskej iniciatíve zameranej na pretvorenie budúcnosti pešej turistiky v Európe. V European Ramblers Association (ERA) veríme, že naša láska k prírode by mala ísť ruka v ruke s našou zodpovednosťou chrániť životné prostredie, oslavovať rôznorodé kultúry a posilňovať miestne komunity. Tento projekt predstavuje náš záväzok dosiahnuť tieto ciele.

Please note that everything right now are ideas and are in Draft, as we want to discuss the Way Ahead with our member organisations and relevant stakeholders, before we move on.

Naša vízia

Naša vízia je jednoduchá, ale silná: vytvoriť udržateľný turistický zážitok, ktorý zanechá pozitívny vplyv na prírodu, kultúru a komunity. Predstavujeme si Európu, kde je každý turistický chodník koridorom ekologickej ochrany, cestou ku kultúrnemu oceneniu a zdrojom sociálno-ekonomickej vitality.

Certifikačný systém Green Trail

Ústredným bodom nášho projektu je vývoj systému certifikácie Zelenej stopy. Tento systém vytvorí uznávaný štandard pre udržateľné turistické chodníky. Poskytne turistom spoľahlivé informácie o chodníkoch, propaguje ekologické postupy a podporí zodpovedné správanie.

Plán projektu

ERA má v úmysle realizovať projekt s 3-mesačným predbežným projektom v prvom polroku 2024, po ktorom bude nasledovať polročný projektový plán v druhom polroku 2024.

Predprojektová
Legálne založte ERA Green Trails a vytvorte špecializovaný tím na definovanie úloh a zodpovedností. Preskúmajte a iniciujte financovanie na zabezpečenie počiatočných prostriedkov a vytvorte komplexný plán pre certifikačnú platformu. Súčasne naštartujte diskusie o kritériách udržateľnosti, ktoré budú viesť hodnotenia trás.

Polročný plán projektu
Iniciatíva ERA Green Trails má byť implementovaná do šiestich mesiacov, za účasti zainteresovaných strán, skúmania existujúcich certifikácií, vývoja koncepčného rámca, iniciovania komunikačnej stratégie a hodnotenia uskutočniteľnosti integrácie s Leading Quality Trails (LQT). Očakávané výsledky zahŕňajú informovanosť zainteresovaných strán, návrh projektu, komunikačný plán a pohľad na realizovateľnosť integrácie LQT. Ďalšie kroky zahŕňajú pokračovanie v hlavnom projekte, začlenenie spätnej väzby, úpravu stratégií a zabezpečenie súladu so zainteresovanými stranami a predpismi.

Zapojte sa

Tento projekt nie je len o ERA; je o nás všetkých, ktorí máme radi prírodu. Pozývame vás, outdoorových nadšencov, milovníkov prírody a zástancov zodpovedného turizmu, aby ste sa k nám pridali na tejto transformačnej ceste.

Zostaňte naladení na aktualizácie a príležitosti zúčastniť sa. Spoločne môžeme vytvoriť udržateľnú budúcnosť, v ktorej budú zachované európske turistické chodníky, budú oslavované kultúry a kde sa bude dariť komunitám.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac o projekte, neváhajte nás kontaktovať na secretariat@era-ewv-ferp.com

Pridajte sa k nám a urobte rozdiel. Spoločne vydláždime cestu k zelenším zajtrajškom.Čítajte viac tu

Turistika v prírode v Európe je populárny a rastúci trend. Mnoho cestovateľov priťahuje rozmanitá európska krajina, bohaté kultúrne dedičstvo a príležitosti na outdoorové aktivity.

Európa ponúka širokú škálu príležitostí na turistiku v prírode vrátane pešej turistiky, cyklistiky, lyžovania, pozorovania divokej zveri a dobrodružných športov.

Rastie aj záujem o udržateľný a ekologický cestovný ruch, ktorý často zahŕňa outdoorové aktivity. Cestovatelia hľadajú zážitky, ktoré im umožnia spojiť sa s prírodou, znížiť ich vplyv na životné prostredie a podporiť miestne komunity.

Zatiaľ čo outdoorový turizmus prináša množstvo výhod, ako je ekonomický rast, kultúrna výmena a oceňovanie prírody, môže predstavovať aj určité výzvy.

Tu sú niektoré problémy spojené s rastúcou turistikou v prírode:

1. Vplyv na životné prostredie: Prílev turistov môže zaťažiť krehké ekosystémy a prírodné zdroje. Činnosti ako turistika, kempovanie a jazda v teréne môžu viesť k degradácii biotopov, erózii pôdy, znečisteniu a rušeniu voľne žijúcich živočíchov.

2. Preplnenosť: Obľúbené vonkajšie destinácie môžu byť preplnené, najmä počas hlavnej sezóny, čo vedie k zápcham, dlhým radom a zhoršenému zážitku návštevníkov. Preľudnenie môže tiež zvýšiť hladinu hluku, odpadky a konflikty medzi turistami a miestnymi komunitami.

3. Napätie infraštruktúry: Rýchly nárast cestovného ruchu môže zaťažiť existujúcu infraštruktúru vrátane dopravných systémov, ubytovania a zariadení, ako sú toalety a odpadové hospodárstvo. Nedostatočná infraštruktúra môže viesť k nedostatočným službám a poklesu celkového zážitku návštevníkov.

4. Kultúrne dopady: Neriadený rast cestovného ruchu môže viesť ku komodifikácii miestnych kultúr, erózii tradičných postupov a strate autentickosti. Miestne komunity môžu čeliť výzvam, ako sú zvýšené životné náklady, zmeny v tradičných povolaniach a konflikty o zdroje.

5. Overtourizmus: Niektoré obľúbené destinácie môžu trpieť nadmerným cestovným ruchom, kde množstvo návštevníkov prevyšuje únosnú kapacitu oblasti. To môže viesť k zvýšeniu cien, degradácii miestnej infraštruktúry a negatívnemu vplyvu na kvalitu života obyvateľov.

6. Neudržateľné praktiky: Niektorí turisti sa môžu zapojiť do neudržateľných praktík, ako je zanechanie odpadu, poškodzovanie flóry a fauny alebo nezákonné aktivity. Nedostatočná informovanosť a nezodpovedné správanie môžu mať dlhodobé negatívne účinky na životné prostredie a miestne komunity.

Jadrom poslania ERA je obhajovať udržateľné praktiky outdoorového cestovného ruchu.

Záväzok ERA k trvalo udržateľnému rozvoju chodníkov ponúka turistom jedinečné príležitosti ponoriť sa do najúžasnejších prírodných divov kontinentu.

ERA verí, že znalosti sú kľúčom k podpore zodpovednej turistiky. Aktívne sa zapájame do vzdelávacích iniciatív, organizujeme workshopy, školenia a kampane na zvyšovanie povedomia.

ERA si uvedomuje, že žiadna jednotlivá organizácia nemôže sama riešiť výzvy udržateľného outdoorového turizmu. Podporou spolupráce a partnerstiev by združenie chcelo spojiť členské organizácie, organizácie cestovného ruchu, environmentálne skupiny a vládne orgány. Prostredníctvom spoločných odborných znalostí a zdrojov ERA maximalizuje svoj vplyv a prispieva k rozvoju súdržných a trvalo udržateľných politík a iniciatív cestovného ruchu v celej Európe.

ERA a členské organizácie môžu zohrať významnú úlohu pri riešení problémov spojených s nárastom outdoorového turizmu v Európe.

Európska zelená dohoda má význam pre výzvy a ciele spojené s outdoorovým cestovným ruchom v Európe. Zelená dohoda je komplexný plán a súbor politických iniciatív zavedených Európskou úniou (EÚ) s cieľom riešiť zmenu klímy, podporovať udržateľnosť a prechod na zelenšie hospodárstvo. Zosúladením našich aktivít s cieľmi a zásadami Európskej zelenej dohody môže ERA posilniť našu úlohu pri podpore udržateľného outdoorového cestovného ruchu a prispieť k širším cieľom udržateľnosti, ktoré si stanovila EÚ.

ERA môže zaviesť usmernenia a certifikačné programy, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a riadenie trás. Tieto usmernenia môžu pokrývať aspekty, ako je dizajn chodníkov, značenie ciest, kontrola erózie, odpadové hospodárstvo a bezpečnostné opatrenia. Certifikačné programy dokážu rozpoznať a propagovať chodníky, ktoré dodržiavajú trvalo udržateľné postupy, čím poskytujú turistom istotu o zodpovedných a dobre udržiavaných trasách.

Certifikačný systém, ktorý vyvinula ERA, by mohol zahŕňať systém hodnotenia alebo označovania, ktorý udáva úroveň dodržiavania týchto kritérií pre každý chodník. Chodníkom, ktoré spĺňajú vopred definovaný súbor noriem, by mohla byť udelená certifikácia alebo značka od ERA, ktorá by vyjadrovala ich záväzok k udržateľnej turistike a zodpovednej turistike v prírode. Proces certifikácie môže zahŕňať sebahodnotenie manažérmi trás, inšpekcie miesta zástupcami ERA a pravidelné hodnotenia, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie.