Bli medlem

Det finns många fördelar med att vara medlem i ERA. Hitta dem nedan:

Fördelar

 1. Networking and cross-border cooperationERA: ERA underlättar nätverkande och gränsöverskridande samarbete mellan sina medlemsorganisationer. Detta gör det möjligt för organisationer att dela med sig av sin expertis, bästa praxis och resurser, vilket främjar samarbete och ömsesidigt stöd.
 2. Expertis och kunskapsdelningERA:s medlemsorganisationer har tillgång till den samlade expertis och kunskap från över 60 vandringsorganisationer från mer än 30 europeiska länder. De kan lära av varandras erfarenheter och få värdefulla insikter i att organisera och skapa optimala förutsättningar för promenadaktiviteter.
 3. Representation at international organizationsERA: ERA företräder sina medlemsföreningars intressen i internationella organisationer som Europeiska unionen och Europarådet. Genom denna representation har medlemsorganisationerna en röst i att utforma policyer och beslut som påverkar promenader och vandringsaktiviteter i hela Europa.
 4. Access to funding and grants: ERA utvecklar och implementerar en finansiell strategi, som kan innefatta att söka finansieringsmöjligheter och bidrag. Medlemsorganisationer kan dra nytta av dessa finansiella initiativ och stödja deras aktiviteter, projekt och utveckling av infrastruktur.
 5. Marketing and communication support: ERA utvecklar och implementerar en marknadsförings- och kommunikationsstrategi för att bidra till sin affärsmodell. Medlemsorganisationer kan dra nytta av denna strategi genom att få exponering och synlighet genom ERA:s marknadsföringsinsatser, vilket kan hjälpa till att locka nya medlemmar, deltagare och sponsorer.
 6. Händelser och aktiviteterERA organiserar olika evenemang och aktiviteter som medlemsorganisationer kan delta i. Dessa inkluderar den årliga konferensen med workshops och generalförsamlingen, webbseminarier om olika ämnen, European Walking Day och Eurorando (hålls vart femte år). Deltagande i dessa evenemang ger nätverksmöjligheter och chansen att utbyta idéer med kamrater.
 7. Leading Quality Trails certification: ERA certifierar de bästa vandringslederna och lederna som Ledande kvalitetsstigar – Europas bästa. Medlemsorganisationer kan arbeta för att uppnå denna certifiering, vilket höjer anseendet och kvaliteten på deras stigar och lockar fler vandrare och turister.
 8. E-paths promotionERA äger och marknadsför de 12 E-banorna, som är långvägar som spänner över en total längd på 75,000 XNUMX km över Europa. Medlemsorganisationer kan dra nytta av främjandet av dessa stigar, eftersom de lockar vandrare och bidrar till utvecklingen av hållbar turism i sina respektive regioner.
 9. Walk Leader-program: ERA driver ett Walk Leader-program, som ger utbildning och certifiering för individer som är intresserade av att leda promenadgrupper. Medlemsorganisationer kan delta i detta program för att förbättra sin förmåga att organisera och genomföra säkra och roliga promenader.
 10. Aqua Walking-program: ERA driver också ett Aqua Walking-program, som fokuserar på vandringsaktiviteter i vattenmiljöer. Medlemsorganisationer kan delta i detta program för att utöka sina erbjudanden och tillgodose ett bredare utbud av intressen och preferenser bland sina medlemmar.

Sammantaget ger att vara medlem i ERA vandringsorganisationer möjligheter till samarbete, kunskapsdelning, representation och stöd, vilket i slutändan gynnar deras egna aktiviteter, medlemmar och vandringssamhället som helhet.

Utöver de fördelar som nämns ovan fungerar ERA som ett forum för att skapa relationer och relationer mellan sina medlemsorganisationer. Denna aspekt spelar en avgörande roll för att främja en känsla av gemenskap och samarbete inom vandrande samhället. Här är några sätt på vilka ERA underlättar och lyfter fram denna aspekt:

 1. Nätverksmöjligheter: ERA erbjuder många nätverksmöjligheter för medlemsorganisationer. De årliga konferenser, workshops och webbseminarier som anordnas av ERA samlar representanter från medlemsorganisationer, så att de kan ansluta, dela erfarenheter och bygga relationer. Dessa evenemang skapar en plattform för att nätverka och etablera fruktbara samarbeten mellan organisationer från olika europeiska länder.
 2. Samarbete och kunskapsdelning: Genom ERA har medlemsorganisationerna chansen att samarbeta och dela med sig av sin kunskap och expertis. Genom att delta i ERA:s evenemang och aktiviteter kan organisationer lära av varandra, utbyta idéer och utforska möjligheter till gemensamma initiativ. Detta samarbete stärker relationerna mellan medlemsorganisationerna och uppmuntrar en stödjande och samarbetsvillig miljö.
 3. Internationellt utbyteERA består av vandringsorganisationer från över 30 europeiska länder. Denna mångfald ger en utmärkt möjlighet för medlemsorganisationer att delta i internationella utbyten. Genom att interagera med organisationer från olika länder kan medlemmar få insikter i olika vandringskulturer, metoder och tillvägagångssätt. Denna exponering hjälper till att vidga deras perspektiv och berika deras egna organisatoriska aktiviteter.
 4. Gemenskapskänsla: Att vara en del av ERA skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap bland medlemsorganisationerna. De är en del av ett större kollektiv som ägnar sig åt att främja promenader, skydda naturen och främja ömsesidig förståelse. Detta gemensamma syfte och koppling bidrar till ett starkt band och en känsla av solidaritet bland medlemmarna.
 5. Advocacy and representationERA företräder sina medlemsorganisationers intressen i internationella organisationer som Europeiska unionen och Europarådet. Denna kollektiva representation ger medlemsorganisationer en enhetlig röst och en plattform att förespråka för sina bekymmer och prioriteringar på en bredare nivå. Det stärker relationerna mellan medlemsorganisationerna genom att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och gemensamma intressen.
 6. Relationship building beyond bordersERA:s uppdrag betonar gränsöverskridande samarbete och respekt för medlemsorganisationernas värderingar och expertis. Genom att aktivt främja gränsöverskridande initiativ och främja samarbete hjälper ERA till att bygga relationer som överskrider nationella gränser. Denna aspekt uppmuntrar medlemsorganisationer att knyta kontakter med organisationer från olika länder och arbeta tillsammans i internationella projekt, stärka deras band och främja interkulturell förståelse.

Sammanfattningsvis är ERA:s roll som ett forum för att skapa relationer och relationer mellan dess medlemsorganisationer en avgörande aspekt av de fördelar som den erbjuder. Genom att tillhandahålla nätverksmöjligheter, underlätta samarbete och kunskapsdelning, främja en känsla av gemenskap och uppmuntra internationellt utbyte, stärker ERA banden mellan medlemsorganisationer och främjar en stödjande och sammankopplad vandringsgemenskap över hela Europa.


organisationer kan bli medlemmar i ERA.

Det finns olika kategorier av medlemskap:

 • Fullständiga medlemmar
 • Associerade medlemmar
 • Anslutna medlemmar
 • Stödmedlemmar
 • Hedersmedlemmar och presidenter

Utdrag ur ERA-konstitutionen:

 1. Fullständiga medlemmar kan vara juridiska personer som arbetar på frivillig basis eller är ideella. De har sitt säte inom det geografiska Europas territorium och tjänar konstitutionens syften. Stiftande medlemmar har fortsättningsrätt.
 2. Associerade medlemmar kan vara juridiska personer med ekonomisk vinst som har sitt säte inom det geografiska Europas territorium, och tjänar konstitutionens syften. Dessa medlemmar har rösträtt endast vid fastställande av medlemsavgifter.
 3. Affiliate medlemmar kan vara juridiska personer som accepterar de mål som anges i grundlagen och som är baserade utanför Europa. Dessa medlemmar har rösträtt endast vid fastställande av medlemsavgifter.
 4. Alla juridiska och fysiska personer som vill stödja ERAs mål kan bli stödjande medlemmar. Dessa medlemmar har ingen rösträtt. Minsta medlemsavgift fastställs av bolagsstämman.
 5. Fysiska personer som har tillhandahållit enastående tjänster till ERA:s angelägenheter kan bli hedersmedlemmar.
 6. Ordförande och vice ordförande i föreningen, som gjort enastående tjänster till föreningen, kan bli hederspresidenter.
 7. Medlemskap i den mening som avses i punkterna 1-3 kräver skriftlig ansökan. Innan en medlem tas upp måste medlemsklubben eller klubbarna i samma land höras. Bolagsstämman beslutar om ansökan efter prövning i styrelsen.
 8. Stödmedlemmar antas efter skriftlig ansökan av styrelsen.
 9. Hedersledamöter och ordförande väljs av bolagsstämman på förslag av styrelsen. Medlemmar kan föreslå lämpliga personer till styrelsen.

Om du vill bli medlem i ERA vänligen kontakta ERA-sekretariatet. Se kontaktinformation längst ner på denna webbplats.