European Ramblers' Association (ERA) är en framstående och inflytelserik paraplyorganisation som grundades i Tyskland 1969. ERA består av cirka 60 medlemsvandringsorganisationer från ett 30-tal europeiska länder och är en samlande kraft som förespråkar och främjar promenader som en rekreationsaktivitet och ett medel. att få kontakt med natur och kultur över hela kontinenten.

Med ett medlemskap på totalt cirka 3 miljoner enskilda medlemmar representerar ERA ett mångsidigt och omfattande nätverk av individer som brinner för promenader, vandring och bergsklättring. Föreningens medlemmar har stor erfarenhet av att organisera och underlätta vandringsaktiviteter och många av medlemsorganisationerna har en historia på över ett sekel, några till och med över 150 år.

ERA:s uppdrag är inriktat på att främja nätverkande och gränsöverskridande samarbete mellan dess medlemsorganisationer. Föreningen lägger stor vikt vid att säkerställa ett respektfullt bemötande, expertis och gemensamma värderingar i alla frågor som rör promenader och friluftsliv. Genom samverkan och utbyte av bästa praxis strävar ERA efter att förbättra kvaliteten på promenadupplevelser för både lokalbefolkningen och turister.

Visionen för ERA är att bli allmänt erkänd över hela Europa som den främsta experten i alla promenadrelaterade frågor, och skaffa sig ett rykte som en relevant, proaktiv och trovärdig partner. Genom att aktivt engagera sig med olika intressenter, inklusive regeringar, internationella organisationer och andra förespråkargrupper, vill ERA bidra väsentligt till främjandet och bevarandet av vandringsleder, kulturarv och naturmiljö.

Kärnmålen för ERA omfattar en rad viktiga mål. Det handlar bland annat om att främja vandrings- och bergsklättringsaktiviteter samtidigt som man skapar en känsla av ansvar och omsorg om landskapet och miljön. ERA tar en aktiv roll i att skapa och markera europeiska långvägar, skydda dessa rutter, såväl som andra internationella vägar, för att säkerställa deras fortsatta existens och tillgänglighet.

Ett annat centralt fokus för ERA är att skydda och främja de rättigheter och traditioner som är förknippade med att korsa gränser inom europeiska länder och på så sätt bevara Europas kulturarv. Föreningen arbetar också för att bevara rätten till tillträde till all mark och betonar att detta mål inte ska äventyra skyddet av naturmiljön.

ERA:s engagemang för ömsesidig förståelse och kulturellt utbyte är uppenbart i dess ansträngningar att stärka banden mellan människor genom promenader och engagemang i naturen. Dessutom företräder föreningen sina medlemsföreningars intressen i internationella organisationer som Europeiska unionen och Europarådet, och säkerställer att promenader och utomhusaktiviteter beaktas i relevanta politiska diskussioner och beslut.

Slutligen försöker ERA öka medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet, särskilt promenader, för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Genom att förespråka fördelarna med att gå och främja fysisk aktivitet bidrar föreningen aktivt till individers och samhällens välbefinnande över hela Europa.

Sammantaget spelar European Ramblers' Association en viktig roll när det gäller att förespråka för promenader, främja samarbete mellan vandringsorganisationer och bevara Europas mångfaldiga natur- och kulturarv. Genom sina outtröttliga ansträngningar fortsätter ERA att inspirera otaliga individer att utforska skönheten i naturen, skapa förbindelser med naturen och uppskatta värdet av fysisk aktivitet i sina liv.


Styrelsen

Arbetsgrupper

Auditor

Medlemmar

Dokument för nedladdning

fundament


Statistik


Arkiv