De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna med att investera i rekreationsinfrastruktur

Att investera i rekreationsinfrastruktur, såsom stigar, parker och grönområden, ger betydande fördelar både ur hälsosynpunkt och ekonomiskt perspektiv. Som en organisation som ägnar sig åt att främja promenader och vandring i hela Europa, betonar European Ramblers Association (ERA) vikten av sådana investeringar, och lyfter fram våra E-vägar och Ledande kvalitetsstigar – Best of Europe som utmärkta exempel på framgångsrik rekreationsinfrastruktur.

Hälsofördelar

1. Förbättrad fysisk hälsa:
Tillgång till välskötta stigar och grönområden uppmuntrar till fysisk aktivitet, vilket är avgörande för att förebygga kroniska sjukdomar. Aktiviteter som promenader, löpning och cykling underlättas av vårt omfattande nätverk av e-vägar, som sträcker sig över flera länder och främjar gränsöverskridande promenadäventyr. Regelbunden fysisk träning minskar risken för hjärtsjukdomar, diabetes och fetma, vilket bidrar till en friskare befolkning.

2. Mental hälsa:
Att spendera tid i naturen har djupgående effekter på mentalt välbefinnande. Grönområden och stigar som de ledande kvalitetsstigarna – Europas bästa ger lugna miljöer som hjälper till att minska stress, ångest och depression. Naturens lugnande effekter förbättrar känslomässigt välbefinnande och förbättrar kognitiva funktioner, och erbjuder ett naturligt botemedel mot det moderna livets press.

3. Sociala interaktioner:
Offentliga rekreationsområden främjar sociala interaktioner, stärker gemenskapsbanden och minskar känslor av ensamhet och isolering. Leder och parker ger mötesplatser för samhällsevenemang, gruppaktiviteter och tillfälliga möten, vilket ökar den sociala sammanhållningen och skapar en känsla av tillhörighet.

Ekonomiska fördelar

1. Minskade vårdkostnader:
Genom att främja fysisk och psykisk hälsa kan investeringar i rekreationsinfrastruktur leda till betydande minskningar av sjukvårdskostnaderna. Friskare befolkningar kräver färre medicinska insatser, vilket underlättar den ekonomiska bördan för de offentliga hälsosystemen.

2. Ökat fastighetsvärde:
Närhet till välskötta parker och stigar kan höja fastighetsvärdena. Bostäder och företag som ligger nära attraktiva rekreationsområden som Ledande kvalitetsstigar – Best of Europe drar nytta av ökad önskvärdhet, vilket leder till högre fastighetsvärden och följaktligen högre fastighetsskatteintäkter för kommuner.

3. Turism:
Högkvalitativ rekreationsinfrastruktur lockar turister, vilket stärker lokala ekonomier. Leder som E-vägarna drar vandrande entusiaster från hela världen och främjar turismrelaterade företag som hotell, restauranger och butiker. Denna tillströmning av besökare skapar betydande ekonomisk aktivitet och stödjer lokal sysselsättning.

4. Produktivitet:
Tillgång till rekreationsområden förbättrar de anställdas välbefinnande, vilket leder till högre produktivitet och färre sjukdagar. Företag som ligger nära grönområden kan dra nytta av en friskare, mer motiverad arbetskraft, vilket påverkar deras resultat positivt.

5. Skapa jobb:
Utvecklingen och underhållet av rekreationsinfrastruktur skapar arbetstillfällen inom olika sektorer, inklusive konstruktion, landskapsarkitektur och gästfrihet. Detta stöder inte bara lokala ekonomier utan ger också långsiktiga sysselsättningsmöjligheter.

Samhällsfördelar

1. Miljöfördelar:
Grönområden och stigar bidrar till miljömässig hållbarhet genom att förbättra luftkvaliteten, reglera temperaturer och stödja biologisk mångfald. Bevarande och förbättring av naturområden är avgörande för att skapa hälsosammare och mer hållbara stadsmiljöer.

2. Förbättrad livskvalitet:
Tillgång till fritidsanläggningar ökar livskvaliteten avsevärt. Samhällen med gott om grönområden och stigar är mer attraktiva platser att bo, arbeta och uppfostra familjer på. Detta kan attrahera nya invånare och investeringar, främja levande, blomstrande samhällen.

Slutsats

Att investera i rekreationsinfrastruktur är ett strategiskt beslut som ger en mängd fördelar. Från att förbättra folkhälsan till att stärka lokala ekonomier och höja livskvaliteten, fördelarna är tydliga. European Ramblers Association har åtagit sig att främja och utveckla stigar som E-paths och Leading Quality Trails – Best of Europe, för att säkerställa att dessa viktiga resurser fortsätter att tjäna samhällen över hela Europa. Genom att prioritera rekreationsinfrastruktur kan vi bygga hälsosammare, mer uppkopplade och välmående samhällen för framtida generationer.

Nyckelpunkter inkluderar:

Hälsofördelar: Regelbunden användning av stigar och grönområden kan leda till en 25 % minskning av depression och en 50 % ökning av sannolikheten för att uppfylla riktlinjerna för fysisk aktivitet.

Ekonomiska fördelar: Varje €1 som investeras i stigar kan ge upp till €3 i medicinska kostnadsbesparingar.

Fastighetsvärde: Närhet till parker och stigar kan öka fastighetsvärdet med upp till 20 %.