Yolların bakımı için finansman arayışına yönelik yönergeler.

Güncelleme: 9-12-2023

Ulusal kuruluşlar aracılığıyla yol bakımı için AB finansmanı aramak amacıyla ulusal kuruluşlar şu adımları izleyebilir:

1. Research EU Funding Programs: Identify EU funding programs that support trail maintenance projects. Examples of relevant programs include the European Regional Development Fund (ERDF), the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Each program has specific objectives, eligibility criteria, and application procedures.

2. Consult National Authorities: Contact the national authorities responsible for managing EU funds in your country. These authorities could be the Ministry of Finance, Ministry of Regional Development, or other relevant departments. Inquire about the specific EU funding programs available for trail maintenance projects and seek guidance on the application process.

3. Align with National Strategies and Priorities: Familiarize yourself with your country’s national strategies, policies, and priorities for trail maintenance, outdoor recreation, tourism, or environmental conservation. Ensure that your project aligns with these priorities to enhance its chances of receiving EU funding.

4. Develop a Project Proposal: Prepare a comprehensive project proposal that outlines the objectives, activities, expected outcomes, and budget of your trail maintenance project. Clearly demonstrate the need for maintenance, the potential benefits for users and the environment, and how your project aligns with EU and national priorities. Include a detailed budget, work plan, and project timeline.

5. Paydaşların Katılımını Sağlayın: Engage relevant stakeholders such as local authorities, landowners, user groups, environmental organizations, and tourism boards. Collaborative partnerships and support from key stakeholders can strengthen your project’s credibility and increase its chances of receiving funding.

6. Apply for EU Funding: Once you have a well-developed project proposal, follow the application guidelines provided by the national authorities responsible for managing EU funds. Complete the application form, ensuring that you provide all the required information, supporting documents, and any additional materials requested.

7. Başvuruyu Gönder: Submit your application within the designated timeframe and through the specified application portal or submission process. Pay attention to any specific instructions, deadlines, and formatting requirements provided by the national authorities.

8. Değerlendirme ve Seçim: The national authorities will evaluate the applications received based on the eligibility criteria and evaluation process specific to the EU funding program. They will assess the quality, relevance, feasibility, and alignment with EU and national priorities. Successful projects meeting the criteria will be selected for funding.

9. Proje uygulaması: If your project is approved for EU funding, you will enter into an agreement with the national authorities. Follow the guidelines and obligations outlined in the agreement and start implementing your trail maintenance activities. Maintain proper financial management, adhere to reporting requirements, and ensure compliance with EU regulations.

10 Reporting and Evaluation: Throughout the project implementation, provide regular progress reports, financial statements, and other required documentation as specified by the national authorities. Comply with the reporting deadlines and provide accurate information on the project’s achievements, challenges, and financial expenditure. The national authorities may conduct monitoring visits or evaluations to assess the project’s progress and impact.

Ayrıntılı bilgi, uygunluk kriterleri ve başvuru gereklilikleri için ulusal makamlarınız ve AB fon programları tarafından sağlanan özel yönergelere ve talimatlara başvurmayı unutmayın.

İzlerini sürdürmek için finansman arayan kuruluşlar, AB finansmanının ötesinde çeşitli yolları keşfedebilirler. İşte bazı potansiyel finansman kaynakları:

1. Devlet Teşvikleri: Research government grants available at the national, regional, or local level. Many governments have programs that support outdoor recreation, tourism, environmental conservation, or infrastructure development. Contact relevant government departments or agencies to inquire about funding opportunities and application processes.

2. Kurumsal sponsorluk: Approach local businesses, corporations, or companies that have an interest in supporting outdoor activities, environmental initiatives, or community development. Develop sponsorship proposals outlining the benefits of investing in trail maintenance, such as increased tourism, positive brand exposure, and corporate social responsibility.

3. Topluluk Bağış Toplama: Engage the local community through fundraising initiatives. Organize events, such as charity hikes, trail races, or outdoor festivals, to raise funds. Utilize crowdfunding platforms or launch donation campaigns to reach a broader audience interested in supporting trails and outdoor activities.

4. Hayırsever Vakıflar: Research philanthropic foundations that focus on environmental conservation, outdoor recreation, or community development. Some foundations provide grants or funding opportunities specifically for trail maintenance projects. Review their guidelines and submit proposals that align with their funding priorities.

5. Membership Fees or Donations: If your organization has a membership structure, consider implementing membership fees or accepting donations from members. Communicate the importance of trail maintenance and the benefits of contributing to the organization’s sustainability.

6. Ortaklıklar ve İşbirliği: Seek partnerships with other organizations, such as environmental groups, tourism boards, or outdoor recreation associations. Collaborate on joint funding applications, leverage combined resources, and share the costs of trail maintenance projects.

7. Local Grants and Trusts: Investigate local grants and trusts available in your community or region. Some organizations or foundations focus on supporting local initiatives, including trail maintenance, conservation, or community development. Check with community foundations, local charities, or trusts to explore potential funding opportunities.

8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları: Approach companies with corporate social responsibility (CSR) programs. Many corporations allocate funds for community development projects, environmental initiatives, or employee volunteer programs. Present your trail maintenance project as an opportunity for the company to support the local community and engage employees in meaningful activities.

9. Kitle Fonlaması Platformları: Utilize online crowdfunding platforms to raise funds for trail maintenance. Create compelling campaigns, share the story of your trails, and engage the public in supporting your cause. Leverage social media and online networks to reach a wide audience and encourage donations.

10 Gönüllü Katılımı: Encourage volunteers to contribute their time, skills, and resources to trail maintenance efforts. While not a direct source of funding, volunteer involvement can help reduce costs and enhance community support for trail maintenance projects.

Finansman ararken tekliflerinizi, uygulamalarınızı ve iletişimlerinizi her finansman kaynağının özel gereksinimlerine ve önceliklerine göre uyarlamak önemlidir. Topluma, çevreye ve açık hava meraklılarına sağladığı faydaları vurgulayarak patika bakımının neden gerekli olduğuna dair ilgi çekici bir örnek geliştirin.

Kuruluşlar, çeşitli kaynaklar aracılığıyla yol bakımı için fon arama konusunda internette yardım bulabilirler. Yardım sağlayabilecek bazı çevrimiçi platformlar ve kaynaklar şunlardır:

1. Funding Databases and Directories:

– Avrupa Finansman Rehberi (european-funding-guide.eu): Hibeler, burslar ve krediler de dahil olmak üzere Avrupa'da mevcut olan finansman fırsatları hakkında kapsamlı bilgi sağlar.

– AB Finansman ve İhale Portalı (ec.europa.eu/info/funding-tenders): Yol bakımıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere AB finansman programlarını aramak ve bunlara başvurmak için merkezi bir platform sunar.

– Ulusal Finansman Veritabanları: Birçok ülke, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde finansman fırsatlarını listeleyen çevrimiçi veritabanları veya portallar bulundurmaktadır. Ülkenize özel finansman veri tabanını arayın veya ilgili hükümet web sitelerine başvurun.

2. Nonprofit and Philanthropic Resources:

– Temel Dizin Çevrimiçi (vakıfcenter.org): Hayırsever vakıflar, fon alanları ve iletişim bilgileri hakkında geniş bir veritabanı sunar.

– Küresel Bağış (küresel verme.org): Kâr amacı gütmeyen kuruluşları ve topluluk projelerini dünya çapındaki potansiyel bağışçılar ve fon sağlayıcılarla buluşturan çevrimiçi bir kitlesel fonlama platformu.

– Samimi (samimi.org): Finansman veritabanlarına, bağışçı profillerine ve eğitim kaynaklarına erişim de dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kaynaklar ve araçlar sağlar.

3. Kitle Fonlaması Platformları:

– Kickstarter'da (kickstarter.com) ve Indiegogo'da (indiegogo.com): Kuruluşların kampanya oluşturmasına ve geniş bir çevrimiçi hedef kitleden fon toplamasına olanak tanıyan popüler kitlesel fonlama platformları.

– GoFundMe (gofundme.com): Bireylerin ve kuruluşların, yol bakım projeleri de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için fon toplamasına olanak tanıyan bir kitlesel fonlama platformu.

4. Online Grant and Funding Resources:

– GrantWatch (Grantwatch.com): Devlet kurumları, vakıflar ve şirketler de dahil olmak üzere çeşitli finansman kaynaklarından gelen, aranabilir bir hibe veritabanı sunar.

– STK'lara yönelik fonlar (fonforngos.org): Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için hibe fırsatları, bağış toplama ve kapasite geliştirme hakkında bilgi ve kaynaklar sağlar.

– Yerel Toplum Vakfınız: Bölgenize özgü mevcut hibeler ve fon fırsatları hakkında genellikle bilgi sağlayan yerel topluluk vakfınızın web sitesini araştırın ve ziyaret edin.

5. Çevrimiçi Topluluklar ve Forumlar:

– Çevrimiçi yürüyüş, açık hava rekreasyonu veya çevre koruma toplulukları ve forumları, benzer düşüncelere sahip kişiler, kuruluşlar ve içgörüler, tavsiyeler veya potansiyel finansman fırsatları sunabilecek gönüllülerle bağlantı kurmak için değerli kaynaklar olabilir. Örnekler arasında yürüyüş forumları, sosyal medya platformlarındaki açık hava meraklıları grupları veya LinkedIn gibi platformlardaki ilgili profesyonel ağlar yer alır.

6. National and Regional Government Websites:

– Yol bakımı, açık hava rekreasyonu, turizm veya çevre korumadan sorumlu ulusal ve bölgesel hükümet departmanlarının web sitelerini keşfedin. Genellikle mevcut finansman programları, başvuru kılavuzları ve daha fazla yardım için iletişim bilgileri hakkında bilgi sağlarlar.

Her kaynağı kapsamlı bir şekilde araştırmayı ve sağlanan bilgilerin güvenilirliğini ve alaka düzeyini doğrulamayı unutmayın. Ayrıca ağ oluşturma faaliyetlerine katılmak ve fon bulma çabalarınızda rehberlik ve destek için ilgili kuruluşlara, devlet kurumlarına ve potansiyel ortaklara doğrudan ulaşmak da faydalıdır.