Bli medlem

Det er mange fordeler ved å være medlem av ERA. Finn dem nedenfor:

Fordeler

 1. Nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid: ERA legger til rette for nettverksbygging og grenseoverskridende samarbeid mellom medlemsorganisasjonene. Dette lar organisasjoner dele sin ekspertise, beste praksis og ressurser, og fremme samarbeid og gjensidig støtte.
 2. Kompetanse og kunnskapsdeling: ERA medlemsorganisasjoner har tilgang til den kollektive ekspertisen og kunnskapen til over 60 turorganisasjoner fra mer enn 30 europeiske land. De kan lære av hverandres erfaringer og få verdifull innsikt i organisering og skape optimale forhold for turaktiviteter.
 3. Representasjon ved internasjonale organisasjoner: ERA representerer interessene til sine medlemsforeninger i internasjonale organisasjoner som EU og Europarådet. Gjennom denne representasjonen har medlemsorganisasjonene en stemme i utformingen av retningslinjer og beslutninger som påvirker tur- og turaktiviteter over hele Europa.
 4. Tilgang til midler og tilskudd: ERA utvikler og implementerer en finansiell strategi, som kan inkludere å søke finansieringsmuligheter og tilskudd. Medlemsorganisasjoner kan dra nytte av disse økonomiske initiativene, støtte deres aktiviteter, prosjekter og infrastrukturutvikling.
 5. Markeds- og kommunikasjonsstøtte: ERA utvikler og implementerer en markedsførings- og kommunikasjonsstrategi for å bidra til sin forretningsmodell. Medlemsorganisasjoner kan dra nytte av denne strategien ved å få eksponering og synlighet gjennom ERAs salgsfremmende innsats, som kan bidra til å tiltrekke seg nye medlemmer, deltakere og sponsorer.
 6. Arrangementer og aktiviteter: ERA organiserer ulike arrangementer og aktiviteter som medlemsorganisasjoner kan delta i. Disse inkluderer den årlige konferansen med workshops og generalforsamling, webinarer om ulike emner, European Walking Day og Eurorando (avholdt hvert 5. år). Deltakelse i disse arrangementene gir nettverksmuligheter og sjansen til å utveksle ideer med jevnaldrende.
 7. Ledende kvalitetsstisertifisering: ERA sertifiserer de beste turrutene og stiene som Leading Quality Trails – Best of Europe. Medlemsorganisasjoner kan jobbe for å oppnå denne sertifiseringen, som forbedrer omdømmet og kvaliteten til stiene deres, og tiltrekker seg flere turgåere og turister.
 8. E-stier promotering: ERA eier og markedsfører de 12 E-stiene, som er langdistansestier som strekker seg over en total lengde på 75,000 XNUMX km over hele Europa. Medlemsorganisasjoner kan dra nytte av promoteringen av disse stiene, siden de tiltrekker seg turgåere og bidrar til utviklingen av bærekraftig turisme i sine respektive regioner.
 9. Walk Leader-program: ERA kjører et Walk Leader-program, som gir opplæring og sertifisering for personer som er interessert i å lede turgrupper. Medlemsorganisasjoner kan delta i dette programmet for å øke deres kapasitet til å organisere og gjennomføre trygge og hyggelige turaktiviteter.
 10. Aqua Walking-program: ERA kjører også et Aqua Walking-program, som fokuserer på turaktiviteter i vannmiljøer. Medlemsorganisasjoner kan delta i dette programmet for å utvide sine tilbud og imøtekomme et bredere spekter av interesser og preferanser blant medlemmene.

Samlet sett gir det å være medlem av ERA turorganisasjoner muligheter for samarbeid, kunnskapsdeling, representasjon og støtte, til slutt til fordel for deres egne aktiviteter, medlemmer og turmiljøet som helhet.

I tillegg til fordelene nevnt ovenfor, fungerer ERA som et forum for å skape relasjoner og relasjoner mellom medlemsorganisasjonene. Dette aspektet spiller en viktig rolle i å fremme en følelse av fellesskap og samarbeid i turmiljøet. Her er noen måter ERA legger til rette for og fremhever dette aspektet på:

 1. Nettverksmuligheter: ERA gir en rekke nettverksmuligheter for medlemsorganisasjoner. De årlige konferansene, workshopene og webinarene organisert av ERA samler representanter fra medlemsorganisasjoner, slik at de kan koble seg sammen, dele erfaringer og bygge relasjoner. Disse arrangementene skaper en plattform for nettverksbygging og etablering av fruktbare samarbeid mellom organisasjoner fra forskjellige europeiske land.
 2. Samarbeid og kunnskapsdeling: Gjennom ERA har medlemsorganisasjonene sjansen til å samarbeide og dele sin kunnskap og ekspertise. Ved å delta i ERAs arrangementer og aktiviteter kan organisasjoner lære av hverandre, utveksle ideer og utforske muligheter for felles initiativ. Dette samarbeidet styrker relasjonene mellom medlemsorganisasjonene og oppmuntrer til et støttende og samarbeidende miljø.
 3. Internasjonal utveksling: ERA består av vandreorganisasjoner fra over 30 europeiske land. Dette mangfoldet gir en utmerket mulighet for medlemsorganisasjoner til å delta i internasjonale utvekslinger. Ved å samhandle med organisasjoner fra forskjellige land kan medlemmene få innsikt i forskjellige turkulturer, praksiser og tilnærminger. Denne eksponeringen bidrar til å utvide deres perspektiver og berike deres egne organisatoriske aktiviteter.
 4. Følelse av fellesskap: Å være en del av ERA skaper en følelse av tilhørighet og fellesskap blant medlemsorganisasjonene. De er en del av et større kollektiv dedikert til å fremme turgåing, beskytte naturen og fremme gjensidig forståelse. Denne felles hensikten og forbindelsen bidrar til et sterkt bånd og en følelse av solidaritet blant medlemmene.
 5. Påvirkning og representasjon: ERA representerer interessene til sine medlemsorganisasjoner i internasjonale organisasjoner som EU og Europarådet. Denne kollektive representasjonen gir medlemsorganisasjoner en enhetlig stemme og en plattform for å ta til orde for deres bekymringer og prioriteringer på et bredere nivå. Det forsterker relasjonene mellom medlemsorganisasjonene ved å jobbe sammen mot felles mål og felles interesser.
 6. Relasjonsbygging utover grenser: ERAs oppdrag legger vekt på samarbeid på tvers av landegrensene og respekt for verdiene og ekspertisen til medlemsorganisasjonene. Ved å aktivt fremme grenseoverskridende initiativer og fremme samarbeid, hjelper ERA med å bygge relasjoner som overskrider nasjonale grenser. Dette aspektet oppmuntrer medlemsorganisasjoner til å knytte forbindelser med organisasjoner fra forskjellige land og samarbeide om internasjonale prosjekter, styrke deres bånd og fremme interkulturell forståelse.

Oppsummert er ERAs rolle som et forum for å skape relasjoner og relasjoner mellom medlemsorganisasjonene en avgjørende del av fordelene den tilbyr. Ved å tilby nettverksmuligheter, legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling, fremme en følelse av fellesskap og oppmuntre til internasjonal utveksling, styrker ERA båndene mellom medlemsorganisasjoner og fremmer et støttende og sammenkoblet turfellesskap over hele Europa.


organisasjoner kan bli medlemmer av ERA.

Det finnes forskjellige kategorier av medlemskap:

 • Fullstendige medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Tilknyttede medlemmer
 • Støtte medlemmer
 • Æresmedlemmer og presidenter

Utdrag av ERA-konstitusjonen:

 1. Fullstendige medlemmer kan være juridiske personer som jobber på frivillig basis eller er ideelle. De har sitt sete på territoriet til det geografiske Europa og tjener grunnlovens formål. Stiftende medlemmer har fortsettelsesrett.
 2. Tilknyttede medlemmer kan være juridiske personer med økonomisk overskudd som har sitt sete på territoriet til det geografiske Europa, og tjener grunnlovens formål. Disse medlemmene har kun stemmerett ved fastsettelse av kontingent.
 3. Tilknyttede medlemmer kan være juridiske personer som aksepterer målene fastsatt i Grunnloven og har base utenfor Europa. Disse medlemmene har kun stemmerett ved fastsettelse av kontingent.
 4. Alle juridiske og fysiske personer som ønsker å støtte målene til ERA kan bli støttemedlemmer. Disse medlemmene har ingen stemmerett. Minste kontingent godkjennes av generalforsamlingen.
 5. Fysiske personer som har ytt fremragende tjenester til ERAs bekymringer kan bli æresmedlemmer.
 6. Presidenter og visepresidenter i foreningen, som har ytet fremragende tjenester til foreningen, kan bli ærespresidenter.
 7. Medlemskap i henhold til paragraf 1-3 krever skriftlig søknad. Før man tar opp et medlem, må medlemsklubben eller klubbene i samme land høres. Generalforsamlingen avgjør søknaden etter behandling i styret.
 8. Støttemedlemmer tas opp etter skriftlig søknad fra styret.
 9. Æresmedlemmer og presidenter velges av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Medlemmene kan foreslå passende personer til styret.

Hvis du ønsker å bli medlem av ERA, vennligst kontakt ERA-sekretariatet. Se kontaktinformasjon nederst på denne nettsiden.