Audytor ERA

Kontroluje księgi rachunkowe, składa pisemne sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz występuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium skarbnikowi i Zarządowi.