projekt Erasmus+

Zlepšenie dobrej správy lezenia a horolezectva v Európe

Prezídium uzavrelo dohodu s partnerom Európskou úniou horolezeckých asociácií (EUMA) a stalo sa partnerom projektu ERASMUS+ „Zlepšenie dobrého spravovania horolezectva a horolezectva v Európe“ spolu s Českým horolezeckým zväzom (Český horolezecký svaz), Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (člen ERA), Macedónska federácia horského športu (člen ERA) a Karlova univerzita v Prahe. Hlavným cieľom projektu bolo nastaviť a implementovať princípy dobrej správy v oblasti turistiky, horolezectva a horolezectva na európskej úrovni. Boli identifikované 3 kľúčové problémy (horské chaty, horské chodníky a oblasti horolezectva) ako základný rámec pre horolezeckú a horolezeckú infraštruktúru v Európe. Projekt mal tri na seba nadväzujúce fázy: počiatočnú, strategickú a realizačnú fázu.
Projekt trval 3 roky a ERA bola zastúpená svojimi odborníkmi v každej kľúčovej problematike.

Projekt vytvoril mechanizmy na implementáciu princípov dobrej správy nielen v rámci samotnej EUMA, ale aj prostredníctvom prenosu princípov dobrej správy na jej členov. V rámci hlavného cieľa sa projekt zameral najmä na dodržiavanie princípov dobrej správy, ktoré budú implementované:

 • jasné definovanie cieľov a strategického plánu pre EUMA
 • definovanie zainteresovaných strán, ich úloh a spôsobov ich zapojenia
 • nastavenie komunikačných, rozhodovacích a implementačných štruktúr strategického plánu EUMA
 • vytvorenie európskych etických kódexov, odporúčaní, príkladov dobrej praxe a štandardov pre vybrané problémy

Implementácia vybraných princípov dobrej správy bola dosiahnutá prostredníctvom týchto čiastkových cieľov:

 • analyzovať stav techniky pre 3 preddefinované problémy so zohľadnením vybraných princípov dobrej správy vecí verejných (zainteresované strany, komunikácia atď.)
 • na základe analýzy definovať strategický koncept, štruktúru a mechanizmy, ako by mala EUMA v spolupráci so svojimi členmi fungovať
 • implementovať počiatočné a multiplikačné aktivity, ktoré odštartujú strategický koncept EUMA

Počas jari 2022 sa organizovali Multiplikačné športové podujatia, na ktorých sa diskutovalo o hlavných témach s odborníkmi z celej Európy.

MSE Trails: 1-3 April 2022, Bechyně, Czech Republic
29 účastníkov z 13 krajín diskutovalo:

 • Definícia trate
 • Všeobecné pokyny pre značenie ciest
 • Waymarking v Európe (brožúra)
 • Via ferratas a zaistené chodníky
 • Budúca európska trailová stratégia
 • Správa tratí
 • Právny stav chodníkov
 • Databáza trás
 • Praktická exkurzia: Popredná kvalitná trasa – najlepšia z Európy a Via ferrata


Skalné oblasti MSE: 8. – 10. apríla 2022, Osp, Slovinsko
31 účastníkov z 10 krajín

 • Etický kódex
 • „Robiť“ a „Nerobiť“ na skrutkách
 • Našiel sa európsky Bolting
 • Manažment horolezeckej oblasti
 • Budúca európska stratégia horolezectva
 • Problémy horolezeckých oblastí
 • Vyvinutie
 • Štandardy kurzu
 • Budúci formát


MSE Huts: 1. – 2. mája 2022, Skopje, Severné Macedónsko (spolu s GA EUMA)
Stretlo sa 26 účastníkov, aby prediskutovali hlavné ciele ako:

 • prezentovať výsledky WG chats/Erasmus+
 • ukázať možnosti riešenia environmentálnych problémov na chatách
 • vytvoriť sieť medzi združeniami v otázkach chatrčí
 • predstaviť si veľké pravidlo, ktoré majú chaty v turistických a ochranných otázkach

Celý projekt končí 31. decembra 2022. Kroky na ukončenie projektu sa uskutočnili 2. decembra 2022 v Mníchove:

 • integrovať spätnú väzbu od MSE
 • stanoviť opatrenia pre stratégiu
 • dokončiť definície
 • na vybudovanie novej databázy
 • na zverejnenie výsledkov

Pracovná skupina: TRAILS

Jedným z dôležitých výstupov tohto projektu v rámci pracovnej skupiny „trasy“ bola brožúra o označovaní ciest s názvom „Značenie ciest v Európe“, referenčná kniha o tom, ako sa v Európe robí značenie ciest. Brožúra obsahuje popis 44 systémov označovania ciest v 34 európskych krajinách a navyše prehľadnú tabuľku so značkami po celej Európe. Kniha bola vytvorená pre chodcov, ktorí sa rozhodnú kráčať v neznámej krajine a porozumieť značkám a smerovníkom, ktoré by ich mali bezpečne doviesť do cieľa.

Pre aktualizácie a vylepšenia pls. kontakt: secretariat@era-ewv-ferp.com


Správne rady EUMA a ERA sa stretnú začiatkom roka 2023, aby prediskutovali ďalší postup implementácie.