Kvalitné POSTUPY dennej prechádzky

Aktualizované 07

Témy a kritériá

1. Denná prechádzka LQT-BE pozostáva z 8 tém.

Prehliadka snov
Kultúrny zážitok
Prírodné potešenie
Rodinné potešenie
Objavte prehliadku
Pohodlné túry
Zimná blaženosť
Mestské prechádzky

2. Kritériá sú podľa v tomto dokumente.

,

Proces certifikácie

3. Organizácie (organizácia cestovného ruchu, prírodná rezervácia, kultúrna, environmentálna alebo pešia organizácia, samospráva atď.), ktoré majú záujem o získanie certifikátu „Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk“, kontaktujte Európsku asociáciu turistov (ďalej len ERA) na spustenie procesu.

4. ERA offers regional standard European training courses to national organisations and people*. The local trail scouts can gather the necessary data for the trail inventory after a course. The local interest groups involved in walking (walking, cultural or environmental organisations/associations, nature reserves, tourism, forestry, etc.) can nominate up to minimum 8 maximum 12 suitable and competent people for the training to become a local trail scout. The náklady poskytovania štandardného európskeho vzdelávacieho kurzu je na tejto stránke. Školenie miestnych expertov a nasledujúci proces riadia a zodpovedajú národní experti.

5. Vyškolení miestni skauti zhromažďujú potrebné údaje na akreditáciu (analýzu inventára) a pripravujú predbežné hodnotenie dennej prechádzky/chodníka. To ukáže nevhodné úseky, napr. dlhé úseky spevneného povrchu, alebo kde trasa chodníka nie je dostatočne pestrá/zaujímavá. Oblasti, ktoré nespĺňajú požadovaný štandard, sa teda dajú ľahko identifikovať.

6. Keď chodník spĺňa kritériá „Cesty vedúcej kvality – Best of Europe, Day Walk“, musí byť podaná žiadosť o certifikáciu na ERA. Údaje zaznamenané pri inventarizácii – ako sú špecifikované na školení – sa predkladajú spolu so žiadosťou.

7. V súlade s princípmi trvalej udržateľnosti prihlasovateľ vyhlasuje, že chodník je v súlade so všetkými smernicami ochrany životného prostredia (najmä v citlivých oblastiach ako sú prírodné rezervácie, biotopy a pod.) a zabezpečuje, že chodník je udržiavaný a značený po dobu certifikácie.

8. ERA overuje a nezávisle spracováva a analyzuje (analýza silných/slabých stránok) miestne zozbierané údaje.

9. Následne je stopa skontrolovaná kvalifikovaným inšpektorom ERA.
Inšpektor bude kontaktovať národných expertov a skautov, aby koordinovali inšpekciu. Údaje zozbierané ERA sa porovnajú s údajmi, ktoré predložil žiadateľ.
Keď inšpektor ERA overí chodník ako LQT-BE, Day Walk, ERA vypracuje správu o hodnotení trasy a ERA certifikuje chodník ako LQT-BE, Day Walk na obdobie 3 rokov.

Ak inšpektor neoveril chodník ako LQT-BE, denná prechádzka – napr. preto, že nie sú splnené niektoré kritériá – žiadateľ – v očakávanej situácii – vylepší chodník spolu s prieskumníkmi a inšpektorovi preukáže potrebné zlepšenia.

10. Označenie LQT-BE, Day Walk môže byť použité na marketingové účely v tlačených a elektronických médiách. 


recertifikácia

12. Na uchovanie certifikátu musí byť LQT-BE, Day Walk recertifikovaný každé 3 roky.

13. Recertifikácia prebieha:

  • Miestnymi skautmi, ktorí zbierajú a vyhodnocujú údaje.
  • Inšpektormi ERA, ktorí kontrolujú stopu.

    Na kontrolu na mieste sa používajú najnovšie kritériá. Okrem toho sa kontroluje informačná tabuľa a ďalšie značky na chodníku, ako aj značenie na chodníku. Nakoniec sa webová stránka a prípadne priečinky skontrolujú a v prípade potreby aktualizujú.
    Nový registračný formulár vyplní národný expert a pošle ho ERA na schválenie.

14. Keď je všetko v poriadku, trasa je recertifikovaná ERA na ďalšie 3 roky.

.

* Školenia

Beside the European two-day standard training course, ERA offers additional training courses. The specification of courses:

Štandardný dvojdňový európsky vzdelávací kurz = 8-10 (max. 12) people are trained to become a local trail scout. The course focuses on the theoretical part (quality criteria, waymarking guidelines, certification process) and the practical part (data collection in the field and data transfer for the certification) for LQT-BE Day Walks. The local trail scouts can gather the necessary data for the trail inventory after a course. The knowledge of trail scouts for LQT-BE Day Walks should be refreshed every 5 years.
Check the programme

Kombinovaný trojdňový európsky vzdelávací kurz = 8-10 (max. 12) people are trained to become a local trail scout. The training splits into the knowledge of LQT-BE Day Walks a of LQT-BE Long distance with a focus on the common part (quality criteria, waymarking guidelines, certification process) and the separated practical parts (data collection in the field and data transfer for the certification). The training is led by two experts, one of European Ramblers’ Association (for LQT-BE Day walks) and one of Deutscher Wanderverband Service (for LQT-BE Long distance). The local trail scouts can gather the necessary data for the trail inventory after a course. The knowledge of trail scouts for LQT-BE Day Walks and LQT-BE Long distance should be refreshed every 5 years.
Check the programme

Light one-day European training course = the target are two possible groups:
1. 8-10 (max. 12) people get a osviežujúci training course for LQT-BE Day walks after 5 years of the last training. The training is mainly focused on updates in the certification process and quality criteria and on a practical part (data collection in the field and data transfer for the certification). Only trained trail scouts with the certificate of the previous European training course can apply for admission.
2. 8-10 (max. 12) people trained as LQT-BE Long distance trail scouts get an ďalšie training course for LQT-BE Day walks. The training focuses on the theoretical part (quality criteria, waymarking guidelines, certification process) and the practical part (data collection in the field and data transfer for the certification) for the LQT-BE Day Walks. Only trained trail scouts with the certificate of the European training course for LQT-BE Long distance, issued within previous 12 months by Deutscher Wanderverband Service, can apply for admission.